И ав­то­мо­би­ли за нас

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

на то­зи кол ще оз­на­ча­ва или да не осъ­щес­т­вя сдел­ка­та с фон­да, или да я от­ло­жа за не­оп­ре­дел­но вре­ме, или да до­го­во­ря но­ва струк­ту­ра на ин­вес­ти­ци­я­та при дос­та по-не­из­год­ни ус­ло­вия за ком­па­ни­я­та. Как­то и да се раз­ви­ят не­ща­та, вмес­то през ля­то­то да ре­а­ли­зи­ра­ме про­ек­та и да сме го­то­ви за из­ли­за­не по­не на ЕС па­за­ра през есен­та, всич­ко ще се от­ло­жи.“

Още на след­ва­щия ден след жал­ба­та ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­ят съд в Со­фия спря пред­ва­ри­тел­но­то из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то, ка­то та­ка поз­во­ли де фак­то до­го­во­ри­те да бъ­дат сключ­ва­ни, до­ка­то „Кон­ку­рен­тос­по­соб­ност“не до­ка­же, че има съ­щес­т­ве­на опас­ност за об­щес­т­ве­ния ин­те­рес. То­ва от своя стра­на мо­же да до­ве­де до­там още­те­ни ком­па­нии съ­що да за­ве­дат жал­би, ко­и­то пък ще имат за цел да спрат раз­да­ва­не­то на сред­с­т­ва. На сре­ща с „Ка­пи­тал“един от кон­сул­тан­ти­те на ня­кол­ко фир­ми, ко­и­то са по­лу­чи­ли спо­ред не­го не­о­бяс­ни­мо за­ни­же­ни ре­зул­та­ти, Лю­бо­мир Та­нев, твър­ди, че е го­тов да стиг­не док­рай в опи­та си да сп­ре про­це­ду­ра­та. Той е и един от те­зи, ко­и­то са по­да­ли сиг­нал до Брюк­сел. В сре­да­та на та­зи бит­ка е са­ма­та прог­ра­ма, ко­я­то при всич­ки по­ло­же­ния ще за­гу­би, тъй ка­то е стиг­на­ла до мо­мен­та, в кой­то въ­зе­лът е оп­рял в греш­ния край на въ­же­то.

По-ра­зум­но ре­ше­ние би би­ло да се вър­не на­зад, да се про­ве­рят на­но­во оцен­ки­те, да се ви­ди къ­де има оче­вид­ни греш­ки и проб­ле­ми и да се ра­бо­ти слу­чай по слу­чай. То­ва е и мне­ни­е­то на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на кон­сул­тан­ти­те по ев­ро­пейс­ки про­ек­ти. „Счи­та­ме, че оцен­ка­та на про­ек­ти­те е опо­ро­че­на и по­ра­ди та­зи при­чи­на вед­на­га сиг­на­ли­зи­рах­ме ми­нис­тер­с­т­во­то и ор­га­ни­те, про­ве­ря­ва­щи прог­ра­ма­та, с пред­ло­же­ние да оз­д­ра­вят про­це­са чрез пре­о­цен­ка на всич­ки про­ек­ти, ако се ус­та­но­вят зна­чи­тел­ни от­к­ло­не­ния и на­ру­ше­ния в оце­ни­тел­ния про­цес“, ко­мен­ти­ра Крис­ти­на Цве­тан­с­ка от ор­га­ни­за­ци­я­та. „Пред­по­ла­гам, че то­ва не се нап­ра­ви от уп­рав­ля­ва­щия ор­ган, за­що­то са пре­це­ни­ли, че ня­ма дос­та­тъч­но вре­ме, за да се слу­чи, и са пред­по­че­ли да прех­вър­лят сред­с­т­ва в дру­га про­це­ду­ра, за да са си­гур­ни, че ня­ма да из­гу­бят сред­с­т­ва по прог­ра­ма­та.“

30 юни е край­ни­ят срок, до кой­то мо­гат да се под­пи­шат до­го­во­ри­те за па­ри- Ос­вен же­ла­ни­е­то на ДПС да уп­рав­ля­ва клю­чо­вия фонд, раз­п­ре­де­лящ всич­ки суб­си­дии за зе­ме­де­лие, се смя­та, че има раз­рив меж­ду две­те пар­тии и пок­рай прос­ло­ву­ти­те ве­че ев­роп­ро­ек­ти за скъ­пи ав­то­мо­би­ли. По не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция, въп­ре­ки че ЕК е съ­об­щи­ла, че ня­ма да одоб­ри раз­хо­ди­те за фи­нан­си­ра­не­то на по­до­бен тип ин­вес­ти­ции още пре­ди ме­се­ци, чле­но­ве на ДПС са нас­то­я­ва­ли да бъ­дат склю­че­ни до­го­во­ри за тях. В край­на смет­ка те­зи про­ек­ти не учас­т­ва­ха в кла­си­ра­не­то, но спо­ред асо­ци­а­ци­я­та на бе­не­фи­ци­ен­ти­те по ев­ро­пейс­ки прог­ра­ми е би­ло поз­во­ле­но на кан­ди­да­ти­те да ги про­ме­нят. „Оказ­ва се, че през то­ва вре­ме фонд „Зе­ме­де­лие“да­ва пра­во на кан­ди­да­ти­те със скан­дал­ни­те про­ек­ти да про­ме­нят за­яв­ле­ни­я­та си за под­по­ма­га­не и да под­ме­нят про­ек­ти­те си за ко­ли с про­ек­ти за АТВ-та и сай­то­ве за по 200 хил. ев­ро“, ко­мен­ти­ра Ивай­ло Ян­ков от сдру­же­ни­е­то пред „Ка­пи­тал Daily“. Та­зи ин­фор­ма­ция оба­че бе­ше от­ре­че­на от фон­да. те, в про­ти­вен слу­чай ще бъ­дат из­гу­бе­ни. То­ва на­ис­ти­на из­г­леж­да част от при­чи­на­та за вне­зап­но­то край­но ре­ше­ние на Ми­лу­ше­ва, как­то и иде­я­та да се пре­на­со­чат па­ри към дру­ги про­це­ду­ри, ка­то енер­гий­на ефек­тив­ност. След­ва­ща­та част е свър­за­на с опа­се­ни­е­то, че при тол­ко­ва се­ри­оз­ни по­доз­ре­ния и при ве­че спре­ни две прог­ра­ми ди­рек­ция „Ре­ги­о­нал­на по­ли­ти­ка“мо­же да по­бър­за да сп­ре и тре­та, ако ви­ди опас­нос­ти там, а след то­ва да на­ло­жи го­ля­ма фи­нан­со­ва ко­рек­ция, ко­я­то да се пла­ща от бю­дже­та.

По­ли­ти­чес­ки­ят фон

Но дру­га, не по-мал­ко важ­на, част от мо­ти­ви­те за ре­ше­ни­е­то на Ели Ми­лу­ше­ва най-ве­ро­ят­но е си­ту­а­ци­я­та в са­мо­то ми­нис­тер­с­т­во. Из­точ­ни­ци твър­дят, че тя е ис­ка­ла да взе­ме та­ко­ва ре­ше­ние още по­ра­но, за да не пад­не вър­ху нея от­го­вор­ност­та, ако в ня­ка­къв мо­мент за­поч­не раз­с­лед­ва­не на на­ру­ше­ни­я­та по та­зи про­це­ду­ра. Зам.-ми­нис­тър Юнал Та­сим е во­де­ща­та си­ла зад то­зи про­ект. Ко­га­то „Ка­пи­тал“се свър­за с не­го, той бе­ше по соб­с­т­ве­ни­те му ду­ми бе­сен от то­ва, че ре­ше­ни­е­то е взе­то без не­го­во съг­ла­сие, и оти­ва­ше на спеш­на сре­ща с ми­нис­тър Дра­го­мир Стой­нев и ръ­ко­вод­с­т­во­то на прог­ра­ма­та. Спо­ред из­точ­ник на „Ка­пи­тал“Ми­лу­ше­ва е кон­сул­ти­ра­ла ре­ше­ни­е­то си с ми­нис­тъ­ра, пре­ди да го съ­об­щи. То­ва го­во­ри за нег­ла­сен или явен кон­ф­ликт меж­ду ни­ва­та в ми­нис­тер­с­т­во­то - не­що, ко­е­то бе­ше не­мис­ли­мо са­мо пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца, ко­га­то БСП и ДПС все още иг­ра­е­ха за­ед­но по ед­ни и съ­щи пра­ви­ла. Имен­но за­ра­ди не­яс­но­та­та в та­зи бит­ка хо­ра­та от ми­нис­тер­с­т­во­то от­каз­ва­ха ко­мен­тар как­во ще се пред­п­ри­е­ме от­тук на­та­тък, въп­ре­ки че вре­ме­то из­ти­ча и за­ло­гът са 100 млн. лв.

Още по- важ­но е, че „Кон­ку­рен­тос­по­соб­ност“не е един­с­т­ве­но­то мяс­то, къ­де­то се раз­ра­зя­ва та­зи бит­ка меж­ду дос­ко­рош­ни пар­т­ньо­ри. Фонд „Зе­ме­де­лие“е дру­га­та нев­рал­гич­на точ­ка, от ко­я­то яв­но про­зи­ра раз­рив меж­ду ДПС и БСП. Тле­е­щи­те от ме­се­ци слу­хо­ве за пред­с­то­я­що увол­не­ние на близ­ки­те до ле­ви­ца­та ди­рек­тор и зам.-ди­рек­тор на фон­да Ми­рос­лав Ни­ко­лов и Ви­о­ле­та Алек­сан­д­ро­ва, в пос­лед­ни­те дни ес­ка­ли­рат, ка­то до­ри зе­ме­дел­с­ки­ят ми­нис­тър Ди­ми­тър Гре­ков пуб­лич­но обя­ви, че ще нас­то­я­ва за то­ва. Вне­зап­но­то му из­каз­ва­не дой­де след оп­лак­ва­не от Све­тия си­нод за ло­ша ко­му­ни­ка­ция с два­ма­та пок­рай из­пъл­ня­ва­ни про­ек­ти за ре­монт на цър­к­ви, но раз­би­ра се, ед­ва ли то­ва е ис­тин­с­ки­ят мо­тив.

По не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция през пос­лед­ни­те дни са пра­ве­ни раз­лич­ни опи­ти за про­мя­на на кон­фи­гу­ра­ци­я­та в 11-член­ния уп­ра­ви­те­лен съ­вет на фон­да, кой­то мо­же да увол­ни ръ­ко­во­ди­те­ля му без сан­к­ция от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. При­чи­на­та е же­ла­ние да се оси­гу­ри мно­зин­с­т­во на ДПС (до­се­га две­те пар­тии бя­ха раз­де­ли­ли съ­ве­та по­рав­но). През та­зи сед­ми­ца пък пред­с­та­ви­те­ли­те на БСП са про­ва­ли­ли нас­ро­че­но­то за­се­да­ние, ко­е­то е би­ло без пред­ва­ри­тел­но обя­вен дне­вен ред.

Та­ка раз­па­дът в ко­а­ли­ци­я­та про­дъл­жа­ва да вър­ви на­до­лу - от пра­ви­тел­с­т­во­то към ми­нис­тер­с­т­ва­та, и раз­цеп­ва до­ри ев­ро­пейс­ки­те прог­ра­ми. Въп­ро­сът ве­че все по­ве­че не е да­ли ще ка­тас­т­ро­фи­рат те, а ко­га.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.