Въз­пи­та­ние на те­ле­ко­ми­те

След­ва­ща­та на­ка­за­тел­на про­це­ду­ра на ЕК сре­щу Бъл­га­рия мо­же би ще е за не­дос­та­тъч­но си­лен кон­т­рол вър­ху опе­ра­то­ри­те

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Па­у­ли­на МИ­ХАЙ­ЛО­ВА

“Не си мис­ле­те, че же­ла­ем да има­ме но­жо­ве и са­тъ­ри в ръ­це­те. Ни­що по­доб­но. От­на­ся­ме се с го­ля­мо вни­ма­ние към опе­ра­то­ри­те.“„Да­ли ви се да­ва се­ки­ра и нож в ръ­це­те или не, въп­ро­сът е за­ко­нът да бъ­де та­къв, че да не мо­же да се тъл­ку­ва.“ „Ка­сап­с­ки­те“из­ка­зи са от съв­сем офи­ци­а­лен ди­а­лог меж­ду чле­на на Ко­ми­си­я­та за ре­гу­ли­ра­не на съ­об­ще­ни­я­та (КРС) Кон­с­тан­тин Ти­лев и де­пу­та­та от БСП Бо­рис­лав Гу­ца­нов по вре­ме на ед­но от за­се­да­ни­я­та на пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия по тран­с­порт и съ­об­ще­ния. И ще­ше да е за­ба­вен, как­то вп­ро­чем и из­каз­ва­ни­я­та на на­род­ни­те пред­с­та­ви­те­ли през ця­ло­то за­се­да­ние, ако ка­то кра­ен ре­зул­тат от гла­су­ва­но­то от тях ня­ма­ше риск Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия да про­дъл­жи по­ред­на­та си на­ка­за­тел­на про­це­ду­ра сре­щу Бъл­га­рия. А та­къв има, ка­то то­зи път пре­тен­ци­и­те на Брюк­сел са за не­дос­та­тъч­но ефек­тив­ни „въз­пи­та­тел­ни“мер­ки към те­ле­ко­ми­те, ко­и­то да ги въз­пи­рат от нес­паз­ва­не на раз­по­реж­да­ни­я­та на сек­тор­ния ре­гу­ла­тор.

За­кон от­тук, за­кон от­там

Факт е, че още в края на 2011 г. Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия из­п­ра­ти пис­мо до бъл­гар­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция от­нос­но те­ле­ком па­за­ра. В пис­мо­то тя нас­то­я­ва да се при­ло­жат та­ки­ва за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни, ко­и­то да нап­ра­вят та­ка, че мес­т­ни­те те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ни ком­па­нии да из­пъл­ня­ват ре­ал­но раз­по­реж­да­ни­я­та на ре­гу­ла­то­ра в обоз­ри­ми сро­ко­ве, вмес­то да от­ла­гат мер­ки­те, по­ис­ка­ни от не­го. Кон­к­рет­на­та ар­гу­мен­та­ция е, че в ре­сор­ния За­кон за елек­т­рон­ни­те съ­об­ще­ния (ЗЕС) не е тран­с­по­ни­ра­на на­пъл­но ед­на от съ­от­вет­ни­те ев­ро­ди­рек­ти­ви. В про­ти­вен слу­чай ко­ми­си­я­та ще про­дъл­жи ве­че за­поч­на­та­та на­ка­за­тел­на про­це­ду­ра сре­щу Бъл­га­рия по то­зи по­вод.

В ре­зул­тат тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во под­гот­ви про­ект за про­ме­ни в ЗЕС и ги пред­ло­жи за об­щес­т­ве­но об­съж­да­не. Как­то мо­же и да се очак­ва, ре­ак­ци­я­та на ком­па­ни­и­те от сек­то­ра бе­ше свет­ка­вич­на, про­ек­тът - бук­вал­но на­къл­цан на са­ла­та от юрис­ти­те им, а из­пъл­ни­тел­на­та власт при­бег­на до ве­че от­ра­бо­те­на­та схе­ма, при­ла­га­на за по-ско­рос­т­но про­кар­ва­не на за­ко­но­ви про­ме­ни: те да се вна­сят в На­род­но­то съб­ра­ние ди­рек­т­но от ня­кой де­пу­тат. В слу­чая ав­тор на про­ек­та се ока­за пред­се­да­те­лят на ко­ми­си­я­та по тран­с­порт и съ­об­ще­ния Ка­мен Костадинов (ДПС) за­ед­но с гру­па на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли. В за­ко­на, вне­сен от тях в на­ча­ло­то на март, нак­рат­ко, се пред­виж­да­ше те­ле­ко­ми­те да са длъж­ни да при­ла­гат ре­ше­ни­я­та на КРС, а след то­ва, ако ис­кат, да ги об­жал­ват по съ­де­бен ред. А сан­к­ци­и­те за на­ру­ше­ния да се уве­ли­чат от 15 хил. лв. на сед­ми­ца до 5 хил. лв. на ден. В мо­мен­та има слу­чаи ня­кои мер­ки, на­ло­же­ни от ре­гу­ла­то­ра, да се ос­пор­ват в съ­да и из­пъл­не­ни­е­то им да се спи­ра. А прак­ти­ка­та на съ­от­вет­ния опе­ра­тор (или всич­ки та­ки­ва), заб­ра­не­на от КРС, меж­дув­ре­мен­но да про­дъл­жа­ва с ме­се­ци, до­ка­то де­ла­та вър­вят.

Има ли кон­к­ре­тен слу­чай, кой­то е пре­диз­ви­кал ре­ак­ци­я­та

Те­ле­ко­ми­те мо­же да пла­щат по 5 хил. лв. на ден, ако не спаз­ват ре­ше­ни­я­та на КРС.

на Брюк­сел, не е яс­но със си­гур­ност. Спо­ред из­точ­ник на „Ка­пи­тал“от сек­то­ра ша­ма­рът е пре­диз­ви­кан от дъл­го за­ба­ве­но­то на­ма­ле­ние на та­ри­фи­те за тер­ми­ни­ра­не на тра­фик в мре­жи­те на бъл­гар­с­ки­те опе­ра­то­ри и пос­ко­ро от из­рав­ня­ва­не­то на въп­рос­ни­те це­ни за вхо­дя­щи обаж­да­ния от кон­ку­рен­т­ни мре­жи в Бъл­га­рия и от та­ки­ва в чуж­би­на. Це­ни­те на ед­ро, ко­и­то мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри пла­щат по­меж­ду си за обаж­да­ния меж­ду або­на­ти­те си, бя­ха ряз­ко сва­ле­ни от 1 юли 2012 г. Пак от съ­ща­та да­та та­ри­фа­та е ед­нак­ва не­за­ви­си­мо да­ли обаж­да­не­то ид­ва от Бъл­га­рия или от чуж­би­на. Мяр­ка­та ли­ши мес­т­ни­те опе­ра­то­ри от сто­ти­ци ми­ли­о­ни ле­во­ве при­ход, ка­то ос­нов­на­та част от те­зи па­ри прос­то бе­ше спес­тен раз­ход за чуж­ди­те та­ки­ва. За при­ла­га­не­то й ня­кои вън­ш­ни те­ле­ко­ми (гръц­ки­ят Wind Hellas най-ак­тив­но) нас­то­я­ват от на­ча­ло­то на 2011 г. Имен­но ней­но­то за­ба­вя­не се­га пре­диз­вик­ва гне­ва на ЕК, кой­то бъл­гар­с­ки ана­ли­за­то­ри на сек­то­ра си обяс­ня­ват прос­то с доб­ро­то ло­би на гръц­кия те­ле­ком в Брюк­сел.

„ЕК стар­ти­ра про­це­ду­ра по на­ру­ше­ние през но­ем­в­ри 2011 г. към Бъл­га­рия“, пот­вър­ди­ха пред „Ка­пи­тал“го­во­ри­те­ли­те на ко­ми­са­ря по циф­ро­ви­те въп­ро­си Не­ли Крус. „Про­це­ду­ра­та е за­ра­ди сан­к­ци­и­те за не­съ­об­ра­зя­ва­не с ре­ше­ни­я­та на ре­гу­ла­то­ра, ко­и­то са обект на ви­ся­щи де­ла и са твър­де нис­ки, за да сти­му­ли­рат опе­ра­то­ри­те да се съ­об­ра­зят със за­дъл­же­ни­я­та си“, обяс­ни­ха от офи­са на Крус.

Страс­ти за ми­ли­о­ни

След ка­то вне­се про­ек­та за из­ме­не­ние на ЗЕС, Ка­мен Костадинов ка­то пред­се­да­тел на тран­с­пор­т­на­та ко­ми­сия сфор­ми­ра ра­бот­на гру­па, ко­я­то да об­съ­ди те­ма­та по-ек­с­пер­т­но. Гру­па дру­ги де­пу­та­ти от БСП, на­че­ло с Бо­рис­лав Гу­ца­нов, вне­со­ха ал­тер­на­тив­ни тек­с­то­ве в за­ко­на, зна­чи­тел­но смек­ча­ва­щи пър­во­на­чал­ни­те, и нак­рая бя­ха при­е­ти имен­но те. В ре­зул­тат, спо­ред тек­с­то­ве­те на за­ко­на, одоб­ре­ни на вто­ро че­те­не от ре­сор­на­та ко­ми­сия, ре­ше­ни­я­та на ре­гу­ла­то­ра не ста­ват нед­вус­мис­ле­но за­дъл­жи­тел­ни за из­пъл­не­ние пре­ди об­жал­ва­не­то им. Вди­гат се оба­че зна­чи­тел­но (до 5 хил. лв.) на ден сан­к­ци­и­те, ко­и­то КРС мо­же да на­ла­га.

По­зи­ци­и­те на опе­ра­то­ри­те в слу­чая са яс­ни и на фо­на на спа­да­щи­те им при­хо­ди и пе­чал­би през пос­лед­ни­те го­ди­ни, съ­че­та­ни с все по-стрик­т­на ре­гу­ла­ция - по­ве­че от ло­гич­ни.

„Пред­ви­де­но е въ­веж­да­не на ед­нок­рат­ни сан­к­ции за те­ле­ком сек­то­ра в по-ви­сок раз­мер в срав­не­ние с пред­ви­де­ни­те в АПК (Ад­ми­нис­т­ра­тив­но-про­це­су­ал­ния ко­декс) на­ка­за­ния, при­ло­жи­ми за ос­та­на­ли­те сек­то­ри в стра­на­та. В та­зи връз­ка счи­та­ме, че и се­га дейс­т­ва­ща­та сан­к­ци­он­на сис­те­ма е дос­та­тъч­но ефек­тив­на“, каз­ват от „Мо­бил­тел“. „За­ко­ноп­ро­ек­тът след­ва да га­ран­ти­ра и ефек­тив­но пра­во на за­щи­та на те­ле­ко­ми­те. То­ва пра­во е га­ран­ти­ра­но и в Кон­с­ти­ту­ци­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия. Счи­та­ме, че след­ва да се из­бег­не въз­мож­ност­та за на­ла­га­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, не­за­ви­си­мо от на­ли­чи­е­то на съ­деб­но ос­пор­ва­не на съ­от­вет­ния акт на ре­гу­ла­то­ра“, каз­ват юрис­ти­те на опе­ра­то­ра.

Още по-рез­ки (спря­мо пър­во­на­чал­ния вид на за­ко­на) са от „Гло­бул“. „Счи­та­ме, че за­ко­ноп­ро­ек­тът не от­го­ва­ря на изис­к­ва­ни­я­та на ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во и на­ру­ша­ва ос­нов­ни прин­ци­пи в прав­на­та сис­те­ма на Бъл­га­рия, ка­то има за цел един­с­т­ве­но не­пос­ле­до­ва­тел­но и неп­ро­пор­ци­о­нал­но за­сил­ва­не на ре­гу­ла­тор­на­та на­ме­са на КРС. Пред­ло­же­ни­ят с про­ме­ни­те ред на на­ла­га­не на сан­к­ции и пред­ва­ри­тел­но­то из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­я­та на ре­гу­ла­то­ра съз­да­ват ус­ло­вия за свръх­ре­гу­ла­ция и ад­ми­нис­т­ра­ти­вен про­из­вол“, пи­шат юрис­ти­те на опе­ра­то­ра. По-уме­ре­на, как­то ви­на­ги, е БТК. „Ви­ва­ком“под­к­ре­пя стрик­т­но­то при­ла­га­не на ди­рек­ти­ви­те на ЕС, оп­ре­де­ля­щи пра­ви­ла­та за ра­бо­та на сек­то­ра, в на­ци­о­нал­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, ко­е­то е га­ран­ция за пред­ви­ди­ми и рав­но­пос­та­ве­ни ус­ло­вия за всич­ки учас­т­ни­ци. Не­об­хо­ди­мо е яс­но и ед­ноз­нач­но да бъ­дат оп­ре­де­ля­ни пра­ва­та и за­дъл­же­ни­я­та на учас­т­ни­ци­те на па­за­ра и ре­гу­ла­то­ра, ка­то се да­ват ре­ал­ни въз­мож­нос­ти как­то за сан­к­ции, та­ка и за за­щи­та на опе­ра­то­ри­те“, е ста­но­ви­ще­то на те­ле­ко­ма.

По­зи­ци­и­те на ос­та­на­ли­те стра­ни съ­що са яс­ни: КРС, раз­би­ра се, под­к­ре­пя про­ек­та в ори­ги­нал­ния му вид, ка­то пред­с­та­ви­те­ли­те й в ко­ми­си­я­та в пар­ла­мен­та на ня­кол­ко пъ­ти на­пом­нят за ви­ся­ща­та опас­ност от на­ка­за­ния от Брюк­сел. На съ­що­то мне­ние, приб­ли­зи­тел­но, е и тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во.

В край­на смет­ка оба­че в пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия над­де­ля­ва под­к­ре­па­та за ва­ри­ан­та, пред­виж­дащ дос­та по-об­те­ка­е­ма про­це­ду­ра за „въз­пи­та­тел­ни“мер­ки вър­ху опе­ра­то­ри­те. Са­ми­ят Костадинов на вто­ро­то че­те­не на за­ко­на не се про­ти­во­пос­та­вя осо­бе­но на кон­т­рап­ред­ло­же­ни­я­та на Гу­ца­нов, пос­лед­ни­ят е об­ви­нен в ло­би­зъм от ко­ле­га­та си Цве­то­мир Ми­хов от ГЕРБ, но след из­вес­т­ни пре­ре­ка­ния са при­е­ти тек­с­то­ве­те на Гу­ца­нов.

Да­ли в ре­зул­тат ЕК ще про­дъл­жи на­ка­за­тел­на­та си про­це­ду­ра сре­щу Бъл­га­рия - ще ви­дим. „Вни­ма­тел­но сле­дим про­це­са по про­мя­на на за­ко­на в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент“, ка­за­ха от офи­са на Не­ли Крус пред „Ка­пи­тал“. Меж­дув­ре­мен­но са­ми­ят пос­ле­ден ва­ри­ант на ЗЕС изоб­що не е при­ет на вто­ро че­те­не и в пле­нар­на за­ла. Те­пър­ва ще ста­не яс­но да­ли про­ек­тът е сред те­зи, ко­и­то имат шанс да бъ­дат одоб­ре­ни пре­ди края на ра­бо­та­та на то­ва На­род­но съб­ра­ние. Как­то и да­ли „са­тъ­ри­те и но­жо­ве­те“в ръ­це­те на ре­гу­ла­то­ра ще бъ­дат пре­це­не­ни ка­то дос­та­тъч­но ос­т­ри от Брюк­сел.

ИЛЮС­Т­РА­ЦИЯ: ИННА ПАВ­ЛО­ВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.