Прин­цип­ни раз­ли­чия

Capital - - СВЯТ -

За бри­тан­ци­те въп­ро­сът е прин­ци­пен. Те смя­тат Юн­кер за пре­ка­ле­но от­да­ден на по-дъл­бо­ка­та ев­ро­пейс­ка ин­тег­ра­ция и за пред­с­та­ви­тел на ста­ра­та шко­ла във вре­ме, в ко­е­то гла­со­по­да­ва­те­ли­те ка­те­го­рич­но по­ка­за­ха, че ис­кат про­мя­на. Той е ве­те­ран в Брюк­сел и има ен­цик­ло­пе­дич­ни поз­на­ния за ев­ро­пейс­ки­те пра­ви­ла. Но е кри­ти­ку­ван, че пред­по­чи­та зад­ку­лис­ни­те сдел­ки пред от­к­ри­то­то убеж­да­ва­не. Спе­ци­а­ли­зи­рал се е в пос­ти­га­не­то на ком­п­ро­ми­си чрез бав­ни пре­го­во­ри, а не чрез лов­ки ма­нев­ри, как­то би­ха ис­ка­ли мно­го ре­фор­ма­то­ри. И опа­се­ни­я­та на Ка­ме­рън са, че мо­же да не му поз­во­ли да пре­до­го­во­ри от­но­ше­ни­я­та на Ве­ли­коб­ри­та­ния с ЕС, как­то въз­на­ме­ря­ва бри­тан­с­ки­ят пре­ми­ер. За­то­ва той за­я­вя­ва: „Ще нап­ра­вя то­ва, ко­е­то обе­щах. Ще се про­ти­во­пос­та­вя на то­зи про­цес и на та­зи лич­ност.“Юн­кер е пре­ми­ер на Люк­сем­бург от 1995 г. до 2013 г. Той бе на­че­ло и на вли­я­тел­на­та Eв­рог­ру­па - фи­нан­со­ви­те ми­нис­т­ри на стра­ни­те от ев­ро­зо­на­та, в раз­га­ра на кри­за­та, ко­га­то бя­ха взе­ти важ­ни ре­ше­ния за по­ли­ти­ка­та на ико­но­мии и за пра­ви­ла­та за спа­си­тел­ни­те прог­ра­ми. Учас­т­ва в пос­ти­га­не­то на мно­го ев­ро­пейс­ки сдел­ки и иг­рае клю­чо­ва ро­ля в от­пус­ка­не­то на фи­нан­со­ва по­мощ за Гър­ция, Пор­ту­га­лия и дру­ги за­къ­са­ли стра­ни в за­мя­на на за­тя­га­не на ко­ла­ни­те. Юн­кер е един от ар­хи­тек­ти­те на ев­ро­то и е съ­юз­ник на Мер­кел в на­ла­га­не­то на бю­джет­на дис­цип­ли­на в ев­ро­зо­на­та. Вяр­ва, че ЕС е мно­го по­ве­че от еди­нен па­зар, и за­щи­та­ва те­за­та за „со­ли­да­рен съ­юз“, кой­то да по­ма­га на по-бед­ни­те ев­ро­пейс­ки ра­йо­ни. През сед­ми­ца­та той бе кри­ти­ку­ван за то­ва, че не е бил док­рай от­к­рит от­нос­но пла­те­ни­те си лек­ции пред ин­дус­т­ри­ал­ни гру­пи и биз­не­си, ко­и­то са му до­нес­ли хи­ля­ди ев­ро. Пов­диг­на­ха се въп­ро­си да­ли е под­хо­дя­що за един кан­ди­дат за пред­се­да­тел на ЕК да по­лу­ча­ва па­ри за сре­щи­те си с вли­я­тел­ни гру­пи, без да да­ва всич­ки под­роб­нос­ти. Опо­нен­ти­те му смя­тат, че той тряб­ва да бъ­де по-проз­ра­чен за то­ва с ко­го точ­но се е сре­щал и да дек­ла­ри­ра до­пъл­ни­тел­ни­те си из­точ­ни­ци на при­хо­ди. Спо­ред те­зи, ко­и­то ис­кат по­ве­че от­чет­ност за фи­нан­си­те и ин­те­ре­си­те на по­ли­ти­ци­те, ко­га­то Юн­кер се е съг­ла­сил да го­во­ри с раз­лич­ни биз­не­си за па­ри, те мо­же да са ос­та­на­ли с впе­чат­ле­ни­е­то, че вра­ти­те за тях са от­во­ре­ни за в бъ­де­ще.

Ка­ме­рън твър­ди, че Брюк­сел е ста­нал „пре­ка­ле­но го­лям и пре­ка­ле­но ко­ман­д­ващ.“

Ед­ни смя­тат Жан-Клод Юн­кер за опи­тен по­ли­тик, дру­ги - за пре­ка­лен фе­де­ра­лист от

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.