Гор­чи­во­то ле­кар­с­т­во на ЕС

Ук­рай­на ще по­не­се ико­но­ми­чес­ки за­гу­би от тър­гов­с­ко­то спо­ра­зу­ме­ние с ЕС, но те са не­об­хо­ди­ми за дъл­гос­роч­но раз­ви­тие

Capital - - СВЯТ - Кра­си­мир ЯН­КОВ

Поч­ти осем ме­се­ца след ка­то Вик­тор Яну­ко­вич от­ка­за да под­пи­ше Спо­ра­зу­ме­ни­е­то за асо­ци­и­ра­не с Ев­ро­пейс­кия съ­юз и та­ка да­де на­ча­ло на съ­би­ти­я­та, за­вър­ши­ли с из­гон­ва­не­то му от Ук­рай­на, за­гу­ба­та на Крим и се­па­ра­ти­зъм в Из­точ­на Ук­рай­на, зо­на­та за сво­бод­на тър­го­вия меж­ду Ки­ев и Брюк­сел ве­че е факт. Под­пи­са­на­та от но­вия пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко сдел­ка на 27 юни оз­на­ча­ва вди­га­не на ми­та­та за поч­ти 100% от сто­ки­те меж­ду ЕС и Ук­рай­на, ко­е­то би тряб­ва­ло да съз­да­де но­ви ра­бот­ни мес­та и да раз­д­ви­жи ико­но­ми­ка­та на стра­на­та. На пръв пог­лед то­ва е мно­го доб­ре.

„ Въз­мож­на­та тран­с­фор­ма­ция е го­ля­ма кол­ко­то в Пол­ша“, каз­ва в ин­тер­вю Ни­ко­лас Бюр­ге, ръ­ко­во­ди­тел на тър­гов­с­ка­та сек­ция в пред­с­та­ви­тел­с­т­во­то на ЕС в Ки­ев. Но пред­паз­ли­во до­ба­вя: „То­ва е по­тен­ци­ал­но­то пред­ло­же­ние за Ук­рай­на, ако те мо­гат да под­дър­жат тем­па на ре­фор­ми.“

Тук ид­ва улов­ка­та. Пре­ход­ни­ят пе­ри­од е за срок от 10 го­ди­ни, в ко­и­то Ки­ев тряб­ва да ре­фор­ми­ра за­ко­но­да­тел­с­т­во­то и нор­ма­тив­ни­те си уред­би спо­ред стан­дар­ти­те на ЕС. То­ва не­ми­ну­е­мо ще за­сег­не ин­те­ре­си­те на оли­гар­си­те и ще до­ве­де до за­гу­ба на ра­бот­ни мес­та за­ра­ди мо­дер­ни­зи­ра­не­то на ос­та­ре­лия ин­дус­т­ри­а­лен ком­п­лекс от вре­ме­то на СССР.

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то оба­че крие мно­го по-го­ля­ма ге­о­по­ли­ти­чес­ка клоп­ка. Сво­бод­на­та тър­го­вия не оз­на­ча­ва пред­ло­же­ние за член­с­т­во в ЕС, но ще на­ма­ли за­ви­си­мост­та на Ук­рай­на от Ру­сия и Кре­мъл оп­ре­де­ле­но има лос­то­ве за въз­дейс­т­вие. В съ­що­то вре­ме и Мос­к­ва, и Ки­ев пра­вят стъп­ки към де­ес­ка­ла­ция на нап­ре­же­ни­е­то в Из­точ­на Ук­рай­на. То­ва оз­на­ча­ва, че рез­ки дейс­т­вия ня­ма да има, но ста­бил­ност­та на Ук­рай­на ще про­дъл­жи да за­ви­си от вън­ш­ни фак­то­ри.

Ако ис­каш в ЕС, пра­ви ка­то ев­ро­пей­ци­те

Ця­лос­т­но­то пре­мах­ва­не­то на ми­та­та (за 98% от сто­ки­те от ЕС и 99% от сто­ки­те от Ук­рай­на) е дъ­лъг, скъп и тру­ден про­цес. Ук­рай­на ще тряб­ва да при­е­ме 350 но­ви за­ко­на и да вне­се над 200 хи­ля­ди поп­рав­ки. Ще бъ­де съз­да­ден и спе­ци­а­лен фо­рум на ек­с­пер­т­но рав- ни­ще, къ­де­то ще бъ­дат об­съж­да­ни под­роб­нос­ти­те по те­зи мер­ки. Ос­вен то­ва Брюк­сел си за­паз­ва пра­во­то да въ­ве­де рес­т­рик­тив­ни кво­ти за сел­с­кос­то­пан­с­ка­та про­дук­ция, за да за­щи­ти ев­ро­пейс­ки­те па­за­ри от ев­ти­на ук­ра­ин­с­ка сто­ка. Го­ле­ми про­из­во­ди­тел­ки ка­то Фран­ция имат осо­бе­но ин­те­рес от то­ва.

Ук­рай­на съ­що та­ка се за­дъл­жа­ва да нап­ра­ви не­об­хо­ди­ми­те стъп­ки, за да пос­тиг­не пос­те­пен­но съ­от­вет­с­т­вие с тех­ни­чес­ки­те кри­те­рии на ЕС, как­то и свър­за­ни про­це­ду­ри по стан­дар­ти­за­ция и мет­ро­ло­гия. Ще тряб­ва да бъ­дат про­ме­не­ни до­ри и най-мал­ки­те под­роб­нос­ти - ка­то нап­ри- мер ви­дът на бол­то­ве­те, из­пол­з­ва­ни за зак­реп­ва­не на път­ни­те зна­ци, или точ­ни­ят вид оц­ве­ти­тел, сла­ган в про­из­вод­с­т­во­то на ром. То­ва е не­об­хо­ди­мо, за да мо­же в бъ­де­ще ук­ра­ин­с­ки­те сто­ки да се из­на­сят без­п­ре­пят­с­т­ве­но на об­щия ев­ро­пейс­ки па­зар, кой­то има по­тен­ци­ал­ни 507 млн. пот­ре­би­те­ли. По оцен­ки на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия то­ва ще спес­ти 487 млн. ев­ро на го­ди­на на ук­ра­ин­с­ки­те из­но­си­те­ли.

Ос­вен то­ва Ук­рай­на ще тряб­ва да про­ме­ни за­ко­ни­те си в сфе­ра­та на кон­ку­рен­тос­по­соб­ност­та, ко­е­то не­ми­ну­е­мо ще нав­ре­ди на ин­те­ре­си­те на круп­ни­те оли­гар­си в из­точ­на­та част

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.