Ба­ре­ков по­ис­ка фа­лит на съз­да­те­ли­те си

Сре­щу Тв7 и News7 мо­же да за­поч­не про­из­вод­с­т­во по не­със­то­я­тел­ност

Capital - - МЕДИА И РЕКЛАМА >> - Ве­сис­ла­ва АНТОНОВА, Ро­сен БОСЕВ

Ед­на от го­ле­ми­те въп­ро­си­тел­ни във вой­на­та меж­ду Цве­тан Ва­си­лев и де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки бе­ше в кой ла­гер ще ос­та­не един от най-шум­ни­те им ак­ти­ви - Ни­ко­лай Ба­ре­ков. От ме­дий­ни­те изя­ви след пуб­лич­но­то обя­вя­ва­не на кон­ф­лик­та труд­но мо­же да ста­не яс­но къ­де е оти­шъл но­ви­ят кон­сер­ва­тор ( виж стр. 7). За­гад­ка­та на­ме­ри от­го­вор та­зи сед­ми­ца, ко­га­то ста­на яс­но, че дос­ко­рош­ни­ят те­ле­ви­зи­о­нен во­дещ е обър­нал гръб на своя ме­це­нат Ва­си­лев и за­е­ма стра­на­та на си­на на Ире­на Кръстева. „Цве­тан Ва­си­лев нап­ра­ви аб­со­лют­но не­поч­те­ни вну­ше­ния, че е соб­с­т­ве­ник на ТВ7. Ве­ро­ят­но го е пра­вил под ня­ка­къв на­тиск. По то­зи на­чин той уби­ва ТВ7“, ка­за бив­ши­ят во­дещ пред БНТ и пос­ле уточ­ни, че от­каз­ва да учас­т­ва в бив­ша­та си мес­то­ра­бо­та, за­що­то го цен­зу­ри­ра­ли.

Но не пуб­лич­но­то го­во­ре­не е ис­тин­с­ко­то до­ка­за­тел­с­т­во за „об­ръ­ща­не­то на па­ла­чин­ка­та“на Ба­ре­ков. Та­зи сед­ми­ца той пред­п­рие ход, с кой­то ис­ка да лик­ви­ди­ра то­ва, ко­е­то го съз­да­де и фи­нан­си­ра в по­ли­ти­ка­та - по­ис­ка не­със­то­я­тел­ност­та на те­ле­ви­зи­я­та ТВ7, как­то и на по-мал­ка­та News7.

Две мол­би, един съ­дия

В по­не­дел­ник, на 23 юни, „Ноу фрейм ме­диа“ЕАД, на ко­я­то Ба­ре­ков е ед­но­ли­чен соб­с­т­ве­ник (офи­ци­ал­но от сре­да­та на ап­рил, а не­о­фи­ци­ал­но от по­не

Ще про­дъл­жи ли соб­с­т­ве­ни­кът на ме­ди­а­та да ин­вес­ти­ра в нея, или ще ос­та­ви съ­дът да ре­ши бъ­де­ще­то й?

го­ди­на), вна­ся в де­ло­вод­с­т­во­то на Со­фийс­кия град­с­ки съд ( СГС) две мол­би с ис­ка­не за от­к­ри­ва­не на про­из­вод­с­т­во по не­със­то­я­тел­ност. Ед­на­та е сре­щу „ТВ Се­дем“ЕАД, а дру­га­та сре­щу „Бал­кан бъл­гар­с­ка те­ле­ви­зия“ЕАД. Ед­на ско­ба - де­ла­та се раз­п­ре­де­лят в тър­гов­с­ко­то от­де­ле­ние на съ­да, къ­де­то от две сед­ми­ци се раз­г­ръ­щат биз­нес спо­ро­ве­те меж­ду Пе­ев­с­ки и Ва­си­лев, ко­и­то соф­ту­е­рът за слу­чай­но раз­п­ре­де­ле­ние из­п­ра­ти при скан­дал­на­та съ­дия Ру­мя­на Че­на­ло­ва. И тук ед­на по­ра­зя­ва­ща при­ли­ка - две­те де­ла, об­ра­зу­ва­ни по ис­ка­не на фир­ма­та на Ба­ре­ков, съ­що по­па­дат при един и същ съ­дия, кой­то по­доб­но на Че­на­ло­ва има спор­на ре­пу­та­ция - то­ва е ко­ман­ди­ро­ва­ни­ят от съ­да в Кос­тин­б­род Ивай­ло Ро­доп­с­ки, кой­то пре­ди го­ди­ни бе­ше на­ка­зан имен­но за­ра­ди на­ру­ша­ва­не на прин­ци­па за слу­чай­но раз­п­ре­де­ле­ние на де­ла­та. До то­зи мо­мент съ­дия Ро­доп­с­ки не се е про­из­не­съл. Меж­ду дру­го­то при не­го има и тре­то де­ло за не­със­то­я­тел­ност на стро­и­тел­на фор­ма, но по ис­ка­не на КТБ.

“Ноу фрейм ме­диа Бъл­га­рия“бе­ше съз­да­де­на през юли ми­на­ла­та го­ди­на, ка­то в бор­да на ди­рек­то­ри­те й вли­зат Емил Кошлуков, Ан­тон Гу­гов и Та­тя­на Сто­я­но­ва. Ме­сец по-къс­но, през ав­густ 2013, Кошлуков прех­вър­ля ак­ци­и­те си - 90% от дру­жес­т­во­то, на Ан­тон Гу­гов. В сря­да в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър e пред­с­та­ве­но за впис­ва­не ре­ше­ние на ед­но­лич­ния соб­с­т­ве­ник на ка­пи­та­ла Ни­ко­лай Ба­ре­ков от ап­рил 2014 г. за про­мя­на в съ­ве­та на

СНИМ­КА: ТВ7

От ля­во на дяс­но - Ни­ко­лай Ба­ре­ков, Цве­тан Ва­си­лев, Пат­рик Мар­тин и Гер­хард Зай­лер след под­пис­ва­не­то на спо­ра­зу­ме­ние със CNN, ко­га­то Ба­ре­ков и Ва­си­лев има­ха го­ле­ми пла­но­ве за ме­ди­а­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.