Хро­но­ло­гия на SpaceX

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ -

март 2002 г. е ос­но­ва­на ком­па­ни­я­та SpaceX

пър­ви тес­тов по­лет на ра­ке­та­та Falcon-1

ав­густ 2006 г. склю­чен до­го­вор за 278 млн. до­ла­ра с НАСА за пос­т­ро­я­ва­не­то на про­то­тип, кой­то да дос­та­вя то­ва­ри до МКС

сеп­тем­в­ри 2008 г. Falcon-1 ста­ва пър­ва­та час­т­на ра­ке­та, из­с­т­ре­ля­на в ор­би­та

SpaceX склю­чи до­го­вор с НАСА за 1.6 мл­рд. до­ла­ра за 12 дос­тав­ки на МКС

де­кем­в­ри 2010 г. со­вал­ка­та Dragon ста­ва пър­ви­ят час­тен кос­ми­чес­ки ко­раб, из­ля­зъл в ор­би­та и за­вър­нал се на Зе­мя­та

Dragon ста­ва пър­ва­та час­т­на со­вал­ка, ко­я­то се ска­ча­ва за МКС

пър­ва час­т­на дос­тав­ка на про­до­вол­с­т­вия за МКС чрез Dragon

е под­пи­сан до­го­вор за 43 млн. до­ла­ра с Orbcomm за из­с­т­рел­ва­не на 17 са­те­ли­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.