Мо­бил­на­та плат­фор­ма из­ли­за от рам­ки­те на смар­т­фо­ни­те и таб­ле­ти­те

Capital - - ТЕХНОЛОГИИ - Мар­тин ДЕШЕВ

Ко­га­то през 2005 г. Google при­до­би Android Inc., мо­бил­ни­ят па­зар бе­ше ко­рен­но раз­ли­чен от днеш­ния. То­га­ва ана­ли­за­то­ри­те за­по­доз­ря­ха, че ком­па­ни­я­та зад тър­сач­ка­та има на­ме­ре­ние да нав­ле­зе в то­зи сег­мент, но не­ща­та ся­каш бя­ха заб­ра­ве­ни, след ка­то ни­що не се слу­чи. Две го­ди­ни по- къс­но Apple пред­с­та­ви пър­вия iPhone и ин­дус­т­ри­я­та бе­ше на­пъл­но не­под­гот­ве­на. Два ме­се­ца след де­бю­та на iPhone Google пред­с­та­ви Android ка­то част от про­ек­та на Open Handset Alliance за съз­да­ва­не­то на мо­бил­на плат­фор­ма, из­г­ра­де­на на от­во­ре­ни стан­дар­ти. То­га­ва, на фо­на на iPhone, очак­ва­ни­я­та към Android не бя­ха осо­бе­но го­ле­ми. Но се­дем го­ди­ни по-къс­но то­ва е най-по­пу­ляр­на­та мо­бил­на ОС в све­та, ко­я­то ве­че гле­да и от­въд мо­бил­ни­те ус­т­ройс­т­ва.

По вре­ме на най-важ­на­та си и ма­щаб­на го­диш­на кон­фе­рен­ция Google I/O, ко­я­то се про­ве­де та­зи сед­ми­ца в Сан Фран­цис­ко, ин­тер­нет ги­ган­тът обър- на го­ля­мо вни­ма­ние на зе­ле­но­то ро­бот­че, ко­е­то е сим­вол на Android. Хи­ля­ди по­се­ти­ха съ­би­ти­е­то, за да се за­поз­на­ят как­ви са виж­да­ни­я­та на тех­но­ло­гич­ния ги­гант за бъ­де­ще­то. На кон­фе­рен­ци­я­та цен­тър на вни­ма­ни­е­то бе­ше но­ва­та вер­сия на Android за мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва. Ней­но­то пе­то по­ко­ле­ние за­се­га ще се каз­ва прос­то L, ка­то ком­па­ни­я­та не е из­б­ра­ла име на де­серт, как­ва­то бе­ше тра­ди­ци­я­та. Ос­вен то­ва оба­че Google обър­на вни­ма­ние и на дру­ги­те вер­сии на плат­фор­ма­та. Бя­ха пред­с­та­ве­ни по­ве­че под­роб­нос­ти за Android Wear, кой­то ще е за ум­ни ак­се­со­а­ри, ка­то LG, Samsung и Motorola де­бю­ти­ра­ха но­ви­те си ча­сов­ни­ци, ко­и­то я из­пол­з­ват. Google раз­к­ри и опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма Android TV, ко­я­то ще мо­же да се из­пол­з­ва от про­из­во­ди­те­ли на тв при­ем­ни­ци. Android Auto пък ще обе­ди­ня­ва смар­т­фо­на с ко­ла­та. Ос­нов­на­та цел на Google е да по­ка­же, че Android мо­же и ще бъ­де нав­ся­къ­де око­ло пот­ре­би­те­ля, не са­мо в джо­ба му.

С гри­жа за всич­ки

За пръв път но­ва­та вер­сия на Android бе­ше пред­с­та­ве­на в на­ча­ло­то на ля­то­то на Google I/O, а не как­то обик­но­ве­но през есен­та. Ре­ше­ни­е­то на Google е про­дик­ту­ва­но от ис­ка­не­то на про­из­во­ди­те­ли­те на смар­т­фо­ни. Ко­га­то Google пред­с­та­вя плат­фор­ма­та през есен­та, то­ва оз­на­ча­ва, че ком­па­ни­и­те мо­гат да ви­дят под­роб­нос­ти за нея най-ра­но през сеп­тем­в­ри, мал­ко пре­ди офи­ци­ал­но­то съ­би­тие. То­ва не им да­ва дос­та­тъч­но вре­ме да под­гот­вят ус­т­ройс­т­ва­та си нав­ре­ме за го­ля­мо­то ко­лед­но па­за­ру­ва­не и са при­ну­де­ни да из­пол­з­ват ста­ра­та вер­сия на плат­фор­ма­та. При пред­с­та­вя­не на но­во­то по­ко­ле­ние в на­ча­ло­то на ля­то­то то­зи проб­лем ще бъ­де ре­шен и но­ви­те мо­де­ли смар­т­фо­ни, ко­и­то ще де­бю­ти­рат през есен­та, ще мо­гат да из­пол­з­ват Android L. В край­на смет­ка то­ва е доб­ре и за Google, за­що­то по­ве­че хо­ра по-бър­зо ще имат дос­тъп до най­но­ви­те въз­мож­нос­ти на плат­фор­ма­та.

Android L е пър­ви­ят по­го­лям ъп­дейт на плат­фор­ма­та от бли­зо две го­ди­ни. Пос­лед­на­та вер­сия KitKat бе­ше по-ско­ро ка­то до­пъл­не­ние към своя пред­шес­т­ве­ник Jelly Bean. Но­во­то по­ко­ле­ние на соф­ту­е­ра ид­ва и с пър­во­то по­ма­щаб­но об­нов­ле­ние на ней­ния ин­тер­фейс от око­ло три го­ди­ни. Android L след­ва но­ва­та тен­ден­ция в ди­зай­на на мо­бил­ни плат­фор­ми. Ин­тер­фей­сът се каз­ва Material Design, ка­то ще раз­чи­та на плос­ки еле­мен­ти, т.е. без сен­ки и си­му­ла­ция на ре­леф, по-тра­ди­ци­он­ни то­нал­нос­ти на цве­то­ве­те. Са­ми­те еле­мен­ти ще са по-за­об­ле­ни, ръ­бо­ве­те съ­що са све­де­ни до ми­ни­мум. То­зи ди­зайн пос­те­пен­но ще се по­я­ви и в опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма Chrome и всич­ки он­лайн ус­лу­ги на Google. Прог­ра­мис­ти­те и ди­зай­не­ри­те съ­що ще имат по-

Плат­фор­ма­та ве­че има от­дел­ни вер­сии за те­ле­ви­зо­ри, ум­ни ак­се­со­а­ри и до­ри за ав­то­мо­би­ли. Google се опит­ва да се вслуш­ва в ис­ка­ни­я­та на про­из­во­ди­те­ли­те и да по­доб­ря­ва от­но­ше­ни­я­та си с тях.

ве­че сво­бо­да при из­би­ра­не­то на ефек­ти и прех­вър­ля­ния на еле­мен­ти и фай­ло­ве от ед­но при­ло­же­ние в дру­го. Те ще имат пра­во и да връ­щат ре­леф­ни­те еле­мен­ти и сен­ки в при­ло­же­ни­я­та си, ако же­ла­ят.

Под об­но­ве­на­та опа­ков­ка има и оп­ти­ми­зи­ран прог­ра­мен код. Android L въ­веж­да въз­мож­ност за вза­и­мо­дейс­т­вие с уве­дом­ле­ни­я­та на раз­лич­ни­те при­ло­же­ния ди­рек­т­но от зак­лю­че­ния ек­ран на те­ле­фо­на. Са­ми­те уве­дом­ле­ния ще се сор­ти­рат по важ­ност, ко­я­то ще се оп­ре­де­ля по ре­ди­ца ин­ди­ви­ду­ал­ни кри­те­рии, а не по хро­но­ло­ги­чен ред. Мал­ки из­с­ка­ча­щи ба­лон­че­та ще се по­каз­ват над работещото в мо­мен­та при­ло­же­ние, ко­га­то уве­дом­ле­ни­е­то е важ­но, нап­ри­мер вхо­дя­що обаж­да­не. Въ­веж­да се и но­ва­та фун­к­ция Trusted Environments. Пот­ре­би­те­лят ще мо­же да въ­веж­да мес­то­по­ло­же­ния, ко­и­то са до­ве­ре­ни, нап­ри­мер дом, офис. Ко­га­то се на­ми­ра на те­зи мес­та, те­ле­фо­нът ня­ма да изис­к­ва от не­го да въ­веж­да ПИН код или па­ро­ла, за да се от­к­лю­чи. То­ва изис­к­ва­не ав­то­ма­тич­но ще се ак­ти­ви­ра, ко­га­то те­ле­фо­нът е из­вън до­ве­ре­ни­те зо­ни. Дру­га въз­мож­ност е из­пол­з­ва­не­то на до­ве­ре­ни до­пъл­ни­тел­ни ус­т­ройс­т­ва. Нап­ри­мер те­ле­фо­нът да не изис­к­ва код са­мо ко­га­то в бли­зост се на­ми­ра пред­ва­ри­тел­но свър­за­ни­ят с не­го умен ча­сов­ник с Android Wear. То­ва пък е вер­си­я­та на зе­ле­но­то ро­бот­че за ум­ни ак­се­со­а­ри.

Тя бе­ше пред­с­та­ве­на мал­ко по-ра­но та­зи го­ди­на, но ед­ва се­га пра­ви своя ис­тин­с­ки де­бют пред пуб­ли­ка. По вре­ме на кон­фе­рен­ци­я­та Google I/O ком­па­ни­я­та обя­ви, че Android Wear ве­че е на­пъл­но го­то­ва и пър­ви­те ус­т­ройс­т­ва с нея ско­ро ще се по­я­вят на па­за­ра. Ум­ни­те ча­сов­ни­ци Samsung Gear Live и LG G Watch ве­че са на­лич­ни за он­лайн по­ръч­ки, а Motorola Moto 360 ще бъ­де го­тов мал­ко по­къс­но то­ва ля­то. Пред­ло­же­ни­я­та на две­те ко­рейс­ки ком­па­нии са съ­от­вет­но с 1.63-ин­чов и 1.65-ин­чов дис­п­лей. За раз­ли­ка от до­се­гаш­ни­те мо­де­ли в га­ма­та Gear, Gear Live ще мо­же да ра­бо­ти с всич­ки Android те­ле­фо­ни с вер­сия на опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма 4.3 или по-но­ва, а не са­мо със смар­т­фо­ни на Samsung.

Са­ма­та плат­фор­ма е зна­чи­тел­но оп­рос­те­на спря­мо „нор­мал­ния“Android. Тя ще раз­чи­та на по-мал­ко и по-ос­нов­ни фун­к­ции, ка­то е и с по-ск­ром­ни изис­к­ва­ния за хар­ду­е­ра. Ос­нов­но мяс­то в Android Wear взи­ма асис­тен­тът Google Now за­ед­но с гла­со­ви­те ко­ман­ди, ко­и­то спо­ред Google са по-лес­ни за ра­бо­та с мал­ки ус­т­ройс­т­ва, ка­то ча­сов­ни­ци нап­ри­мер. Google Now пък до­ми­ни­ра на­чал­ния ек­ран, ка­то пос­то­ян­но изоб­ра­зя­ва кар­ти с раз­лич­ни под­хо­дя­щи спо­ред соф­ту­е­ра пред­ло­же­ния. Съ­щев­ре­мен­но има и под­дръж­ка за вся­как­ви обик­но­ве­ни при­ло­же­ния за Android и има прос­тор­на ин­тег­ра­ция с мно­жес­т­во фун­к­ции

Три ком­па­нии ве­че пред­ла­гат ум­ни ча­сов­ни­ци с Android Wear, ка­то те прив­ля­ко

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.