В кри­за­та след на­вод­не­ни­е­то ис­тин­с­ка­та по­мощ дой­де не от ин­с­ти­ту­ци­и­те, а от доб­ро­вол­ци­те

Capital - - ОБЩЕСТВО - Лю­ба ЙОРДАНОВА

Чет­вър­тък, 19 юни, ве­чер­та. Ня­кол­ко ча­са след ка­то по­топ от сил­ни дъж­до­ве е за­лял Се­ве­ро­из­точ­на Бъл­га­рия и е пре­диз­ви­кал на­вод­не­ние, раз­ру­ше­ния и чо­веш­ки жер­т­ви, кмет и ми­нис­тър-пред­се­да­тел се об­ви­ня­ват вза­им­но през ме­дии и со­ци­ал­ни мре­жи. Хо­ра­та в пос­т­ра­да­ли­те ра­йо­ни са в па­ни­ка, къ­щи­те им са на­вод­не­ни, ня­ма ток. Си­ту­а­ци­я­та е кри­тич­на, но ни­то дър­жа­ва­та, ни­то об­щи­ни­те из­г­леж­да да имат ка­къв­то и да би­ло план за дейс­т­вие. Пър­ва­та ор­га­ни­зи­ра­на по­мощ ид­ва от дру­га­де - от хо­ра, на ко­и­то то­ва не им е ра­бо­та­та. От доб­ро­вол­ци­те.

В пър­ви­те ча­со­ве, а ня­къ­де до­ри и дни, след на­вод­не­ни­е­то ин­с­ти­ту­ци­и­те ги ня­ма­ше. Ня­ма­ше про­це­ду­ра за дейс­т­вие при кри­зи, ня­ма­ше хо­ра, ко­и­то зна­ят как­во се пра­ви в та­ка­ва си­ту­а­ция. За по­ре­ден път от­го­вор­ни­те дър­жав­ни и мес­т­ни по­ли­ти­ци бя­ха за­мес­те­ни от буд­ни граж­да­ни, чи­я­то пър­ва ре­ак­ция бе­ше въп­ро­сът „как да по­мог­на“. Вед­на­га след но­ви­на­та за бед­с­т­ви­е­то хо­ра от всич­ки час­ти на Бъл­га­рия за­поч­на­ха да тър­сят на­чин да из­п­ра­тят да­ре­ния или да се вклю­чат с труд в за­сег­на­ти­те ра­йо­ни. В пър­вия един час от стар­та на кам­па­ни­я­та „За­ед­но в бед­с­т­ви­е­то“на Бъл­гар­с­кия да­ри­тел­с­ки фо­рум и фон­да­ция „По­мощ за бла­гот­во­ри­тел­ност­та в Бъл­га­рия“на те­ле­фон 17777 бя­ха из­п­ра­те­ни де­сет хи­ля­ди есе­ме­са. Сед­ми­ца по-къс­но ве­че са бли­зо 700 хи­ля­ди и с то­ва се прев­ръ­щат в най-сил­на­та sms кам­па­ния на DMS плат­фор­ма­та. Да­ре­на­та су­ма по бан­ков път пък над­ви­ша­ва 200 хил. ле­ва, ка­то око­ло ед­на чет­върт от тях са прис­тиг­на­ли от чуж­би­на. Ма­кар и по­бав­но, в кам­па­ни­я­та се включ­ват и фир­ми, ко­и­то да­ря­ват ос­вен па­ри съ­що и хра­на, во­да, пре­па­ра­ти за по­чис­т­ва­не, ле­кар­с­т­ва, тран­с­порт. За Вар­на, Доб­рич, Ве­ли­ко Тър­но­во и дру­ги­те за­сег­на­ти мес­та от­пъ­ту­ва­ха да­ре­ния от дре­хи, су­ха хра­на, во­да, дет­с­ки иг­рач­ки, до­ри хра­на за сел­с­кос­то­пан­с­ки жи­вот­ни, на ко­и­то мно­го хо­ра от за­сег­на­ти­те ра­йо­ни раз­чи­тат за прех­ра­на­та си.

На мяс­то в най-кри­зис­ни­те ра­йо­ни доб­ро­вол­ци съз­да- до­ха строй­на ор­га­ни­за­ция за под­к­ре­па на пос­т­ра­да­ли­те, от­вод­ня­ва­ха и чис­ти­ха къ­щи, опис­ва­ха нуж­ди и ще­ти, во­ди­ха хо­ра на ле­кар, оси­гу­ря­ва­ха ле­кар­с­т­ва, раз­да­ва­ха хра­на, во­да и здрав­ни лис­тов­ки на на­се­ле­ни­е­то. Към сре­да­та на та­зи сед­ми­ца доб­ро­вол­ци на Бъл­гар­с­кия чер­вен кръст бя­ха под­по­мог­на­ли над 3000 ду­ши с про­дук­ти от пър­ва не­об­хо­ди­мост. Бе­жан­ци доб­ро­вол­ци за­ми­на­ха от Хар­ман­ли за Вар­на. Неп­ра-

Как се ор­га­ни­зи­ра­ха доб­ро­вол­ци­те

Пе­тя Съ­бе­ва от „Сдру­же­ние на мла­ди­те пси­хо­ло­зи в Бъл­га­рия“е един от пър­ви­те доб­ро­вол­ци, прис­тиг­на­ли във вар­нен­с­кия квар­тал „Ас­па­ру­хо­во“. За­ед­но с дру­ги от сдру­же­ни­е­то съз­да­ват ко­ор­ди­на­ци­о­нен ме­ха­ни­зъм. Раз­п­ре­де­лят доб­ро­вол­ци­те в еки­пи, от все­ки оп­ре­де­лят от­го­вор­ник, с кой­то ко­ор­ди­на­то­рът дър­жи връз­ка, и ги пра­щат по мес­та. Та­ка се знае кол­ко доб­ро­вол­ци къ­де се на­ми­рат и се под­дър­жа кон­такт за ин­фор­ма­ция за за­сег­на­ти ра­йо­ни и рис­ко­ве, вклю­чи­тел­но за са­ми­те по­ма­га­чи. През след­ва­щи­те дни ко­ор­ди­на­то­ри­те за­поч­ват да ра­бо­тят от 7 сут­рин­та - сфор­ми­рат еки­пи, за­пис­ват ги, обо­руд­ват ги с ло­па­ти, ко­фи и бо­ту­ши и ги из­п­ра­щат по го­ре­щи точ­ки. По­лу­ча­ват ин­фор­ма­ция за нуж­ди­те по мес­та и я ко­ор­ди­ни­рат с Бъл­гар­с­кия да­ри­тел­с­ки фо­рум, ко­и­то до­пъл­ват обо­руд­ва­не­то. Пра­щат хра­на и во­да на от­зо­ва­ли­те се да по­ма­гат.

„За­ех­ме се с та­зи ор­га­ни­за­ция, за­що­то се ока­за, че ни­то ед­на ин­с­ти­ту­ция или ор­га­ни­за­ция ня­ма го­тов­ност да ор­га­ни­зи­ра и ко­ор­ди­ни­ра про­це­са“, ко­мен­ти­ра Пе­тя Съ­бе­ва. И до­ба­вя: „Не знам до­ри да­ли в Бъл­га­рия съ­щес­т­ву­ва ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то да от­го­ва­ря при бед­с­т­вия и ава­рии.“Та­ка се на­ла­га са­ми­те доб­ро­вол­ци да дви­жат це­лия про­цес. Еки­път на Пе­тя ин­с­т­рук­ти­ра 5-6 ду­ши от доб­ро­вол­ци­те, ко­и­то по­е­мат ко­ор­ди­на­ци­я­та на но­ви­те хо­ра. На вто­рия ден след бед­с­т­ви­е­то те от­го­ва­рят за 600 доб­ро­вол­ци, а на тре­тия - ве­че за към 1400.

Един от обу­че­ни­те на мяс­то ко­ор­ди­на­то­ри е 25-го­диш­ни­ят Алек­сан­дър, кой­то да­ря­ва вре­ме­то и тру­да си за пръв път. Той жи­вее от дру­га­та стра­на на Ас­па­ру­хо­вия мост и вед­на­га след ка­то със сес­т­ра му виж­дат но­ви­на­та, зна­ят, че тряб­ва да се вклю­чат. Пър­вия ден Алек­сан­дър учас­т­ва в чис­те­не­то на кал­та, а на след­ва­щия раз­би­ра от Facebook, че има нуж­да от ко­ор­ди­на­то­ри, и се от­зо­ва­ва. Ро­ля­та му е да пре­це­ня­ва как­во е по­ло­же­ни­е­то по раз­лич­ни­те мес­та и кол­ко хо­ра са нуж­ни и да из­п­ра­ща доб­ро­вол­ци по сиг­на­ли­те. „Пос­т­ра­да­ли­те от на­вод­не­ни­е­то се чув­с­т­ват мно­го по-спо­кой­ни, ко­га­то хо­ра­та по­ма­гат и има оказ­ват ня­как­ва под­к­ре­па. До­ри и са­мо мо­рал­на“, за­бе­ля­зал е Алек­сан­дър. Той е ка­те­го­ри­чен, че ако има дос­та­тъч­но вре­ме, би се вклю­чил и за пос­то­ян­но в ор­га­ни­зи­ра­ни струк­ту­ри на доб­ро­вол­ци.

„Там, къ­де­то мо­же­ше да бъ­дат из­п­ра­те­ни ар­мия, жан­дар­ме­рия и по­жар­ни, се из­п­ра­щат доб­ро­вол­ци с пом­пи“, раз­каз­ва Мо­ни­ка от сдру­же­ние „Вар­нен­с­ки май­ки“, ко­я­то съ­що се включ­ва да по­ма­га във Вар­на още от сут­рин­та след на­вод­не­ни­е­то. Тя ве­че има опит с доб­ро­вол­чес­т­во и бла­гот­во­ри­тел-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.