10

Capital - - ОБЩЕСТВО -

хи­ля­ди да­ри­тел­с­ки есе­ме­са бя­ха из­п­ра­те­ни в пър­вия един час от стар­та на кам­па­ни­я­та „За­ед­но в бед­с­т­ви­е­то“. Сед­ми­ца по-къс­но ве­че са бли­зо 700 хи­ля­ди. ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции ко­ор­ди­ни­ра­ха по­мощ­та. Или как­то каз­ва ди­рек­то­рът на „Бъл­гар­с­ки да­ри­тел­с­ки фо­рум“Кра­си­ми­ра Ве­лич­ко­ва, ко­я­то прос­ле­ди всич­ко на мяс­то: „По­ли­ти­ци ня­ма. Ре­ал­но по­ли­ти­ци­те на мяс­то са доб­ро­вол­ци­те. Те ко­ор­ди­ни­рат, ор­га­ни­зи­рат, по­да­ват ин­фор­ма­ция и са най-бли­зо до хо­ра­та.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.