RECYCLE BIN

Capital - - ИМЕНА - ТЕ­МИ ОТ СЕД­МИ­ЦА­ТА, КО­И­ТО СЪЗ­НА­ТЕЛ­НО ПРЕСКОЧИХМЕ

ФИФА на­ка­за Лу­ис Ка­ни­ба­ла

Лу­ис Ка­ни­ба­ла, Ха­ни­бал Су­а­рес, Вам­пи­ра и без­б­рой дру­ги епи­те­ти, свър­за­ни с яде­не на чо­веш­ко ме­со... Та­ка ве­че е на­ри­чан уруг­вайс­ки­ят гол­майс­тор Лу­ис Су­а­рес. Не ос­пор­ва­ни­те ма­чо­ве на мон­ди­а­ла, а имен­но фут­бо­лис­тът е ос­нов­на но­ви­на в ме­ди­и­те на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во в Бра­зи­лия, след ка­то уха­па Джор­джо Ки­е­ли­ни в ма­ча сре­щу Ита­лия. На­ка­за­ни­е­то от ФИФА е ед­но от найс­т­ро­ги­те до­се­га - че­ти­ри ме­се­ца без ни­ка­къв фут­бол. Шан­со­ве­те на от­бо­ра на Уруг­вай на мо­ни­да­ла се­ри­оз­но на­ма­ля­ват. Мъ­ка­та на спор­тис­та не свър­ш­ва до­тук - в клу­ба му „Ли­вър­пул“ве­че има не­мал­ко при­зи­ви да бъ­де про­да­ден през ля­то­то. От­дел­но за­поч­ва да гу­би и спон­со­ри - сай­тът 888Poker прек­ра­ти до­го­во­ра си с на­па­да­те­ля. В съ­що­то вре­ме в ро­ди­на­та на Су­а­рес под­к­ре­па­та е впе­чат­ля­ва­ща - пре­зи­ден­тът на Уруг­вай Хо­се Ал­бер­то Му­хи­ка Кор­да­но обя­ви, че на­ка­за­ни­е­то на ФИФА е тол­ко­ва су­ро­во, за­що­то Уруг­вай е мал­ка стра­на. Ог­ром­ни тъл­пи се съб­ра­ха на ле­ти­ще­то в Мон­те­ви­део в очак­ва­не на при­би­ра­не­то на Су­а­рес от Бра­зи­лия.

Мъж­ки сте­ре­о­ти­пи

Мо­да­та на сте­ре­о­ти­пи­те, лъс­ка­ви­те опа­ков­ки и ети­ке­ти­те не под­ми­на и мъ­же­те. След мет­ро­сек­су­ал­ни­те (про­дукт на град­с­ка­та кул­ту­ра) се­га на дне­вен ред са спор­но сек­су­ал­ни­те, пи­ше бри­тан­с­ки­ят вес­т­ник Telegraph. Тер­ми­нът “спор­но” не ид­ва от „спо­рен“, а от ком­би­на­ци­я­та “s”ex+”porno” и под­хож­да на осо­бен тип ма­чо, съз­да­ден от кул­ту­ра­та на со­ци­ал­ни­те ме­дии – с из­ва­я­ни мус­ку­ли, та­ту­и­ров­ки, пи­ър­синг, те­нис­ки с дъл­бо­ки де­кол­те­та и на­бо­ла бра­да. За раз­ли­ка от мет­ро­сек­су­ал­ния оба­че при не­го ак­цен­тът не е вър­ху дре­хи­те и коз­ме­ти­ка­та, а вър­ху тя­ло­то. Той е су­е­тен, сек­су­ал­но ак­ти­вен, са­мов­лю­бен и го­тов да тре­ни­ра до при­па­дък, за да из­вае мус­ку­ли­те си. Про­то­ти­път, как­то и при мет­ро­кул­ту­ра­та, е фут­бо­лис­тът Дей­вид Бе­към. Ав­тор и на два­та сте­ре­о­ти­па за мъж­ка­та сек­су­ал­ност и по­ве­де­ние е бри­тан­с­ки­ят жур­на­лист Марк Сим­п­сън. По­пу­ляр­ност­та на съз­да­де­ни­те от не­го тер­ми­ни по­каз­ва как мъ­же­те се прев­ръ­щат в про­дукт на кон­су­ма­тор­с­ко­то об­щес­т­во. За кла­си­чес­кия мъж, кой­то не е вма­ни­а­чен по вън­ш­ния си вид и се въл­ну­ва от тра­ди­ци­он­ни не­ща ка­то спорт, ри­бо­лов, ав­то­мо­би­ли... съ­що има ети­кет – рет­ро­сек­су­а­лен.

Ино­ва­ция от гра­ди­на­та

Ос­вен ка­то че­ре­шо­ва­та гра­ди­на на Бъл­га­рия ра­йо­нът на Кюс­тен­дил мо­же да се про­чуе и ка­то ба­за за го­ри­ва. Мес­тен жи­тел из­мис­ли ал­тер­на­ти­ва на пет­ро­ла, съз­да­де­на от че­ре­шов кон­цен­т­рат. С го­ри­во­то от мес­т­ния клуб за ае­ро­кос­ми­чес­ки тех­но­ло­гии “Зо­ди­ак” за­ре­ди­ли 2-ки­лог­ра­мо­ва ра­ке­та, ко­я­то из­с­т­ре­ля­ли край мес­т­но­то се­ло Шиш­ков­ци. Ра­ке­та­та из­ми­на­ла 600 мет­ра с пет лъ­жи­ци от го­ри­во­то. По­ле­тът е пос­ве­тен на пред­с­то­я­щия праз­ник на че­ре­ша­та. Иде­я­та е го­ри­во­то да се из­пол­з­ва ка­то еко­ло­ги­чен за­мес­ти­тел на твър­ди­те го­ри­ва за про­ти­вог­ра­до­ви ра­ке­ти. То е ев­ти­но, еко­ло­гич­но, лес­но за съх­ра­не­ние и ве­че има име - „Че­ри­ка“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.