Ка­то лъ­во­ве­те

Пър­ва­та бъл­гар­с­ка рек­ла­ма, ко­я­то взи­ма наг­ра­да на най-го­ле­мия меж­ду­на­ро­ден фес­ти­вал в Кан, е из­мис­ле­на за 48 ча­са

Capital - - ИМЕНА -

Рек­лам­ни­ят фес­ти­вал в Кан е не­що ка­то све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по кре­а­тив­ност в то­зи бранш. За­то­ва, ко­га­то Же­лез Атанасов и Вла­ди­мир Ге­ра­си­мов от бъл­гар­с­ка­та рек­лам­на аген­ция noble graphics на­у­ча­ват, че са взе­ли сре­бър­на наг­ра­да там, те прос­то гу­бят ума и ду­ма в про­дъл­же­ние на око­ло 20 ми­ну­ти. След то­ва во­до­вър­те­жът на съд­ба­та се за­вър­та с още по-страш­на си­ла. Къс­ме­тът, ал­хи­ми­я­та и вни­ма­ни­е­то на ня­кой по-наб­лю­да­те­лен ор­га­ни­за­тор за­ра­бот­ват. Та­ка из­вед­нъж се оказ­ва, че иде­я­та на два­ма­та бъл­га­ри е съб­ра­ла най-мно­го точ­ки и наг­ра­да­та им е злат­на.

През го­ди­ни­те бъл­гар­с­ки рек­лам­ни аген­ции са се опит­ва­ли да се със­те­за­ват с най-го­ле­ми­те в Кан (та­зи го­ди­на са из­п­ра­ти­ли об­що 17 про­ек­та). Кон­ку­рен­ция оба­че ве­ро­ят­но е сла­ба ду­ма за случ­ва­що­то се там - през 2014 г. за­яв­ки­те са об­що 37 хи­ля­ди, а учас­т­ни­ци­те - 12 хи­ля­ди. До­се­га ни­кой не се е връ­щал в Бъл­га­рия с наг­ра­да.

От­ли­чи­е­то на Же­лез Атанасов и Вла­ди­мир Ге­ра­си­мов е Young Lions - па­ра­лел­но със­те­за­ние за мла­ди про­фе­си­о­на­лис­ти, ко­и­то не по­каз­ват ве­че съз­да­ден про­ект, а за два дни тряб­ва да из­мис- лят но­ва рек­ла­ма по за­да­ден проб­лем. То­ва е не­що ка­то рек­ла­мен спринт - имаш 48 ча­са, ед­на ка­ме­ра, един ком­пю­тър и два мо­зъ­ка. Два­ма­та пе­че­лят съв­сем ис­тин­с­ки злат­ни ме­да­ли с иде­я­та си за ав­с­т­ра­лийс­ка­та ор­га­ни­за­ция Barnardos, ко­я­то се бо­ри сре­щу на­си­ли­е­то над де­ца. „Стъ­пих­ме вър­ху по­пу­ляр­на­та идея, че в Ав­с­т­ра­лия всич­ко се опит­ва да те убие - от па­я­ци­те до аку­ли­те“, каз­ват два­ма­та. Всъщ­ност оба­че ни­кой не об­ръ­ща вни­ма­ние на най-ст­раш­но­то жи­вот­но - чо­ве­кът.

Иде­я­та е прос­та и се ха­рес­ва на жу­ри­то и ор­га­ни­за­ци­я­та тол­ко­ва, че пред­с­тои да се за­вър­ти по ав­с­т­ра­лийс­ка­та те­ле­ви­зия и га­ран­ти­ра­но (ка­то част от наг­ра­да­та) ще бъ­де ви­дя­на от по­не един ми­ли­он ду­ши в YouTube.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.