ТА­КА КА­ЗА СПОР­Т­НИ­ЯТ МИ­НИС­ТЪР

Capital - - ИМЕНА -

„Аз ня­ма от как­во да се нап­ря­гам. Има от как­во да се гор­дея.“Ма­ри­а­на Ге­ор­ги­е­ва на въп­рос за не­дос­та­тъ­ци­те и пре­дим­с­т­ва­та на но­ва­та по­ли­ти­ка за фи­нан­си­ра­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве по вре­ме на от­че­та за ед­но­го­диш­но­то уп­рав­ле­ние на спор­т­но­то ми­нис­т­рес­т­во

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.