НАЙ-ГО­ЛЕ­МИ­ТЕ БЪЛ­ГАР­С­КИ КОМ­ПА­НИИ ПРЕЗ 2013 Г.

Кла­са­ци­я­та „Ка­пи­тал 100“под­реж­да кор­по­ра­тив­ни­те ги­ган­ти в стра­на­та за ос­ма по­ред­на го­ди­на

Capital - - КОМПАНИИ - Ма­рия ИВАНОВА

Въз­с­та­но­вя­ва­не­то, ко­е­то та­ка и не се слу­чи. Кор­по­ра­тив­ни­ят свят през 2013 г. очак­ва­ше ръст, след ка­то в про­дъл­же­ние на две го­ди­ни пре­ди то­ва ра­бо­те­ше в ре­жим на оце­ля­ва­не. Вмес­то доб­ри но­ви­ни оба­че из­ми­на­ла­та го­ди­на се ока­за не­о­чак­ва­но труд­на за биз­не­са в стра­на­та. Вло­ша­ва­не­то се виж­да от дан­ни­те от таз­го­диш­но­то из­да­ние на кла­са­ци­я­та „Ка­пи­тал 100“, ко­я­то ще бъ­де пред­с­та­ве­на офи­ци­ал­но на 2 юли, а от 5 юли ще бъ­де в про­даж­ба в тър­гов­с­ка­та мре­жа (виж ка­ре­то).

На фо­на на ле­ко­то съ­жи­вя­ва­не на биз­нес ак­тив­ност­та в Ев­ро­па ре­зул­та­ти­те на биз­не­са в Бъл­га­рия са още по-крас­но­ре­чи­ви. За съ­жа­ле­ние в не­га­ти­вен сми­съл. Ако през съ­що труд­на­та 2012 г. най-го­ле­ми­те дру­жес­т­ва в стра­на­та все пак от­бе­ля­за­ха ма­кар и скро­мен ръст на при­хо­ди­те си, през 2013 г. биз­не­сът им всъщ­ност се е свил, ма­кар и с мал­ко. Бро­ят на ком­па­ни­и­те, ко­и­то ра­бо­тят на за­гу­ба, се уве­ли­ча­ва, оп­ти­ми­за­ци­я­та на пер­со­нал про­дъл­жа­ва, а по­ли­ти­чес­ка­та не­си­гур­ност е спи­рач­ка как­то за мес­т­ни­те, та­ка и за чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­ции.

В по-чер­ни крас­ки

Дан­ни­те от кла­са­ци­я­та по­каз­ват, че през из­ми­на­ла­та го­ди­на при­хо­ди­те на най-го­ле­ми­те 100 ком­па­нии в стра­на­та са се сви­ли с бли­зо 3%. Теж­ка­та си­ту­а­ция, с ко­я­то е тряб­ва­ло да се пре­бо­ри биз­не­сът, се за­бе­ляз­ва още по-яс­но в ре­зул­та­ти­те на дру­жес­т­ва­та, за­е­ма­щи мес­та­та от 101 до 200 в под­реж­да­не­то - за тях спа­дът на обо­ро­ти­те е бил сред­но с 6%. По-вни­ма­тел­ни­ят пог­лед вър­ху дан­ни­те по­каз­ва, че поч­ти вся­ка вто­ра ком­па­ния от топ 100 е сви­ла дей­ност­та си през из­ми­на­ла­та го­ди­на, а при вто­ра­та сто­ти­ца за­ба­вя­не от­чи­тат ед­на тре­та от дру­жес­т­ва­та. Въп­ре­ки от­ри­ца­тел­ни­те ре­зул­та­ти 2013 г. не е най-лошата го­ди­на за кор­по­ра­тив­ни­те ги­ган­ти за пос­лед­но­то де­се­ти­ле­тие. В раз­га­ра на кри­за­та най-не­га­тив­но из­г­леж­да­ше си­ту­а­ци­я­та през 2009 г., ко­га­то при­хо­ди­те на ком­па­ни­и­те от топ 100 се сви­ха с бли­зо 17%, а поч­ти две тре­ти от дру­жес­т­ва­та (60%) от­бе­ля­за­ха спад на дей­ност­та си.

Меж­дув­ре­мен­но за­ба­вя­не­то през 2013 г. се виж­да и в ре­зул­та­ти­те на най-ди­на­мич­но раз­ви­ва­щи­те се ком­па­нии. Дейс­т­ви­тел­но тем­път на на­рас­т­ва­не на при­хо­ди­те им се ус­ко­ря­ва ле­ко през 2013 г. до сред­но 43% при 31% за 2012 г., но ос­та­ва да­леч под от­че­те­ни­те в пред­ход­ни­те две го­ди­ни бли­зо двой­но по-бър­зи тем­по­ве на рас­теж. Меж­дув­ре­мен­но в но­ми­нал­но из­ра­же­ние об­щи­ят обем на при­хо­ди­те на 50-те най-ди­на­мич­но раз­ви­ва­щи се дру­жес­т­ва през 2013 г. всъщ­ност е на­по­ло­ви­на по-ни­сък спря­мо го­ди­на по-ра­но, т.е. сил­на го­ди­на пос­ти­гат сред­ни­те ком­па­нии, а не най-го­ле­ми­те.

Из­чез­ва­щи­те пе­чал­би

Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та на из­ми­на­ла­та го­ди­на се за­бе­ляз­ват и във фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на бъл­гар­с­ки­те кор­по­ра­тив­ни ги­ган­ти. Сред­на­та рен­та­бил­ност на най-пе­че­лив­ши­те ком­па­нии се по­ви­ша­ва ле­ко през 2013 г. до око­ло 19 ст. на все­ки лев при­хо­ди, след ка­то през 2012 г. бе­ше бли­зо 17 ст. Ре­зул­та­тът оба­че на прак­ти­ка прос­то се връ­ща до рав­ни­ще­то си от 2011 г., ка­то всъщ­ност до го­ля­ма сте­пен уве­ли­че­ни­е­то се дъл­жи на ви­со­ка­та рен­та­бил­ност на хол­дин­ги ка­то „Хи­мим­порт“и Бъл­гар­с­кия енер­ги­ен хол­динг, ко­и­то ре­ал­но не раз­ви­ват опе­ра­тив­на дей­ност. Пра­гът за по­па­да­не сред най-пе­че­лив­ши­те 50 ком­па­нии съ­що про­дъл­жа­ва да се по­ни­жа­ва - през 2013 г. той е бил 6.9% при 7.45% го­ди­на по-ра­но. За срав­не­ние, в пос­лед­на­та пред­к­ри­зис­на го­ди­на (2007 г.) за по­па­да­не в кла­са­ци­я­та на най-рен­та­бил­ни­те дру­жес­т­ва бя­ха не­об­хо­ди­ми мар­жо­ве от над 22%.

Пог­ле­дът вър­ху кла­са­ци­я­та по­каз­ва още, че през из­ми­на­ла­та го­ди­на рас­те бро­ят на ком­па­ни­и­те, ко­и­то са ра­бо­ти­ли на за­гу­ба - за 2013 г. на чер­ве­но са 26 от дру­жес­т­ва­та в топ 100 спря­мо око­ло ед­на пе­та от фир­ми­те през 2012 г. За срав­не­ние, до­ри в кри­зис­на­та 2010 г. при уда­ри­ли дъ­но­то обо­ро- ти ед­ва 13 от ли­де­ри­те от топ 100% от­че­то­ха за­гу­би. До­пъл­ни­те­лен гор­чив прив­кус но­си и фак­тът, че за 14% от кор­по­ра­тив­ни­те ги­ган­ти за­гу­би­те ве­че са не­що хро­нич­но, ка­то от­чи­тат ми­ну­си за три по­ред­ни го­ди­ни.

Си­ту­а­ци­я­та при дру­жес­т­ва­та, кла­си­ра­ни от 101 до 200, съ­що не е осо­бе­но ро­зо­ва. Бро­ят на те­зи от тях, ко­и­то прик­люч­ват го­ди­на­та с от­ри­ца­те­лен фи­нан­сов ре­зул­тат - об­що 19, е по-ма­лък в срав­не­ние с ком­па­ни­и­те от топ 100. В срав­не­ние с пре­диш­ни­те го­ди­ни оба­че тях­на­та гру­па съ­що на­рас­т­ва, след ка­то през 2012 г. на за­гу­ба са ра­бо­ти­ли 12 дру­жес­т­ва, а през 2011 г. - са­мо 10.

Съ­що как­то през ми­на­ла­та го­ди­на, око­ло 40% от ком­па­ни­и­те са ус­пе­ли да уве­ли­чат пе­чал­ба­та си или от за­гу­ба през 2012 г.

Го­ле­ми­ят гу­бещ

Уда­рът е осо­бе­но осе­за­ем в енер­ге­ти­ка­та, ко­я­то през пред­ход­ни­те го­ди­ни се рад­ва­ше на по­доб­ря­ва­щи се ре­зул­та­ти бла­го­да­ре­ние на рас­тя­щи­те це­ни на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та. През 2013 г. оба­че сек­то­рът до­ми­ни­ра не­га­тив­на­та кар­ти­на вслед­с­т­вие на ряз­ка­та на­ме­са на дър­жа­ва­та, ко­я­то до­ве­де до ги­ган­т­с­ки де­фи­ци­ти. Всъщ­ност ка­то ця­ло ана­ли­зът на дан­ни­те яс­но очер­та­ва и още ед­на тен­ден­ция - ком­па­ни­и­те, ко­и­то имат най-го­лям до­сег с дър­жа­ва­та, се оказ­ват

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.