Раз­п­рос­т­ра­не­ние

Capital - - КОМПАНИИ -

Кла­са­ци­я­та „Ка­пи­тал 100“ще бъ­де пуб­ли­ку­ва­на в спи­са­ние, ко­е­то ще е по­да­рък за або­на­ти­те на вес­т­ни­ци­те „Ка­пи­тал“и „Ка­пи­тал Daily“. Те ще по­лу­чат из­да­ни­я­та си съ­от­вет­но на 3 и на 5 юли. Спи­са­ни­е­то ще е в про­даж­ба и в тър­гов­с­ка­та мре­жа след 5 юли, ка­то чи­та­те­ли­те ще мо­гат да го по­ръ­чат и он­лайн от capital.bg/k100.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.