За кла­са­ци­я­та

Capital - - КОМПАНИИ -

„Ка­пи­тал 100“под­реж­да най-го­ле­ми­те ком­па­нии в Бъл­га­рия на ба­за­та на обек­тив­ни кри­те­рии по дан­ни­те от от­че­ти­те им за 2013 г. Ин­фор­ма­ци­я­та се съ­би­ра как­то от дан­ни, пре­дос­та­ве­ни от са­ми­те дру­жес­т­ва, та­ка и от пуб­лич­ни из­точ­ни­ци ка­то Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, ре­гу­ла­тор­ни ор­га­ни, БФБ и дру­ги ба­зи дан­ни. Кла­са­ци­я­та е пред­с­та­ви­тел­на за над 90% от го­ле­ми­те ком­па­нии с го­диш­ни при­хо­ди от над 100 млн. ле­ва. В съ­би­ра­на­та от „Ка­пи­тал“ин­фор­ма­ция е вклю­чен и вто­ри по­ка­за­тел за дей­ност­та на биз­не­са през из­ми­на­ла­та го­ди­на - фи­нан­со- ви­те ре­зул­та­ти на фир­ми­те след да­нъч­но об­ла­га­не, на ба­за­та на ко­и­то е из­гот­ве­на кла­са­ци­я­та на най-пе­че­лив­ши­те ком­па­нии. Из­да­ни­е­то пред­с­та­вя и под­реж­да­не на дру­жес­т­ва­та от топ 200 по при­хо­ди на най-ди­на­мич­ни­те ком­па­нии, на най-го­ле­ми­те хол­дин­ги, как­то и раз­ре­зи по сек­то­ри и ана­лиз на дан­ни­те. В под­реж­да­не­то са вклю­че­ни не­фи­нан­со­ви дру­жес­т­ва, ре­гис­т­ри­ра­ни в Бъл­га­рия, ка­то в „Ка­пи­тал 100“не по­па­дат бан­ки, зас­т­ра­хо­ва­те­ли, ли­зин­го­ви ком­па­нии, ин­вес­ти­ци­он­ни пос­ред­ни­ци и дру­жес­т­ва със спе­ци­ал­на ин­вес­ти­ци­он­на цел (АДСИЦ).

При­хо­ди­те на най-го­ле­ми­те 100 ком­па­нии в Бъл­га­рия са се сви­ли с бли­зо 3% през ми­на­ла­та го­ди­на в срав­не­ние с ръст от око­ло 7% през 2012 г. Вся­ка чет­вър­та ком­па­ния от топ 100 е ра­бо­ти­ла на за­гу­ба през 2013 г. В кла­са­ци­я­та от 101 до 200 на ми­нус е поч­ти вся­ко пе­то дру­жес­т­во.

и най-за­сег­на­ти. Та­ка сек­то­ри ка­то енер­ге­ти­ка­та, те­ле­ко­му­ни­ка­ци­и­те и тър­го­ви­я­та стра­дат най-мно­го от по­ли­ти­чес­ка­та не­си­гур­ност от пос­лед­ни­те ме­се­ци. Стро­и­тел­с­т­во­то, къ­де­то през из­ми­на­ла­та го­ди­на раз­п­ре­де­ля­не­то на об­щес­т­ве­ни­те по­ръч­ки бе­ше до­ми­ни­ра­но от ло­бис­т­ка гру­па, съ­що не впе­чат­ля­ва с ре­зул­та­ти. Не­га­ти­ви тър­пят и про­из­во­ди­те­ли­те, чи­я­то дей­ност е на­со­че­на към вът­реш­ния па­зар.

По­ло­жи­тел­ни­те из­к­лю­че­ния

На то­зи фон още по-яр­ко из­пък­ват ком­па­ни­и­те и сек­то­ри­те, ко­и­то въп­ре­ки труд­нос­ти­те от­чи­тат по-сил­на го­ди­на. Го­ля­ма част от тях са обе­ди­не­ни от то­ва, че са мак­си­мал­но от­да­ле­че­ни от уп­рав­ле­ни­е­то - ня­кои ра­бо­тят за вън­ш­ни па­за­ри, дру­ги са от­к­ри­ли своя си­лен про­дукт или ус­лу­га и не раз­чи­тат на по­ръч­ки от дър­жа­ва­та. В гру­па­та на доб­ри­те при­ме­ри са про­из­во­ди­те­ли­те на ав­то­час­ти и дру­ги­те ин­дус­т­ри­ал­ни фаб­ри­ки, чи­я­то про­дук­ция е пред­наз­на­че­на за из­нос. За по­ред­на го­ди­на по­зи­тив­на е и ис­то­ри­я­та на раз­ви­ти­е­то на ком­па­ни­и­те в сек­то­ра на ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии. Або­ни­ра­ни за рас­теж ос­та­ват и дру­жес­т­ва­та от фар­ма­цев­тич­ния бранш. А ком­па­ни­и­те от тек­с­тил­ния сек­тор и тър­гов­ци­те на зър­но от­чи­тат ре­кор­д­но доб­ра го­ди­на.

Ис­то­рии за рас­теж

Съ­що как­то и при ми­на­ло­го­диш­но­то из­да­ние на кла­са­ци­я­та, око­ло ед­на чет­върт от най­го­ле­ми­те 200 ком­па­нии (52) на пръв пог­лед са но­во­дош­ли в под­реж­да­не­то. При зна­чи­тел­на част от тях оба­че от­със­т­ви­е­то им в кла­са­ци­я­та за 2012 г. се дъл­жи на фак­та, че не са пре­дос­та­ви­ли дан­ни­те за фи­нан­со­ви­те си ре­зул­та­ти за съ­от­вет­на­та го­ди­на. Та­ка по­па­да­не­то им в под­реж­да­не­то за 2013 г. на прак­ти­ка е прос­то „зав­ръ­ща­не“сред го­ле­ми­те.

За пръв път в кла­са­ци­я­та оба­че по­па­дат ком­па­нии ка­то стро­и­тел­ни­те „Ста­ни­лов“и свър­з­ва­на­та с де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки „Вод­с­т­рой 98“. След ня­кол­ко го­ди­ни от­със­т­вие в топ 200 се зав­ръ­ща и най­го­ле­ми­ят мес­тен про­из­во­ди­тел на за­хар - „За­хар­ни за­во­ди“.

Доб­ра но­ви­на е то­ва, че за по­ред­на го­ди­на го­ля­ма част от ис­то­ри­и­те с ре­а­лен рас­теж са на ком­па­нии от ин­дус­т­ри­ал­ния сек­тор, ко­и­то ин­вес­ти­рат в но­ви мощ­нос­ти и раз­ши­ря­ват про­из­вод­с­т­во­то си в стра­на­та. В та­зи гру­па са ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни пред­п­ри­я­тия ка­то „АББ Бъл­га­рия“, ко­я­то през 2013 г. ог­ла­вя­ва под­реж­да­не­то на най-ди­на­мич­но раз­ви­ва­щи­те се ком­па­нии, „Мон­бат“, „Ин­тег­рей­тид мик­ро- елек­т­ро­никс Бъл­га­рия“(поз­на­та дос­ко­ро ка­то ЕПИК), „Маг­на“и „СКФ Бе­рин­гс“. Ре­кор­д­но сил­на го­ди­на от­чи­тат и тек­с­тил­ни­те фаб­ри­ки, при ко­и­то ос­нов­на част от про­из­вод­с­т­во­то се ре­а­ли­зи­ра зад гра­ни­ца.

Раз­ши­ря­ва­не на па­зар­но­то при­със­т­вие в рам­ки­те на Бъл­га­рия стои зад рас­тя­щи­те ре­зул­та­ти на ве­ри­ги­те за хра­ни, тех­ни­ка и иг­рач­ки ка­то „ Ба­у­макс“, „ Джам­бо ЕС. Б“(поз­на­та с ве­ри­га­та си ма­га­зи­ни Jumbo), „Тех­но­по­лис“, „Техномаркет“, „Ви­де­о­лукс“, „КМБ Бъл­га­рия“(ко­я­то раз­ви­ва ве­ри­га­та „Кар­фур“), „Лидл Бъл­га­рия“и ли­де­ра в сек­то­ра „Ка­уф­ланд“.

Чел­на­та де­сет­ка

След ка­то през ми­на­ла­та по­пад­на сред 10-те най-го­ле­ми ком­па­нии в стра­на­та, гер­ман­с­ка­та ри­тейл ве­ри­га ос­та­ва сред во­де­ща­та де­сет­ка, ка­то през 2013 г. ве­че прес­ка­ча гра­ни­ца­та от 1 мл­рд. лв. при­хо­ди. Тра­ди­ци­он­но че­ло­то на кла­са­ци­я­та ос­та­ва до­ми­ни­ра­но от пред­с­та­ви­те­ли­те на сек­то­ри­те енер­ге­ти­ка и го­ри­ва - об­що осем от топ 10-те ком­па­нии раз­ви­ват дей­ност в те­зи две сфе­ри. Ос­вен „Ка­уф­ланд“хе­ге­мо­ни­я­та на биз­не­са с енер­гия раз­би­ва и ме­до­до­бив­ни­ят ком­би­нат „Ау­ру­бис“. През из­ми­на­ла­та го­ди­на от гру­па­та на де­сет­те ги­ган­ти от­па­да „Овер­газ“, а към де­сет­ка­та се при­съ­е­ди­ня­ва тър­го­ве­цът на го­ри­ва „Сак­са“.

Кон­к­рет­но­то под­реж­да­не как­то на во­де­щи­те 10 ком­па­нии, та­ка и на всич­ки ос­та­на­ли дру­жес­т­ва ще мо­же­те да раз­бе­ре­те след­ва­ща­та сед­ми­ца. А меж­дув­ре­мен­но ето кои са де­сет­те мес­т­ни кор­по­ра­тив­ни ги­ган­та, под­ре­де­ни по аз­бу­чен ред: „Ау­ру­бис Бъл­га­рия“„Бул­гар­газ“„Ка­уф­ланд Бъл­га­рия“„Лу­койл Бъл­га­рия“„Лу­койл Неф­то­хим Бур­гас“„Наф­текс Пет­рол“„На­ци­о­нал­на елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния“„ОМВ Бъл­га­рия“„Сак­са“„ЧЕЗ елек­т­ро Бъл­га­рия“

Пог­лед нап­ред

При из­гот­вя­не­то на таз­го­диш­но­то из­да­ние на кла­са­ци­я­та от­но­во по­пи­тах­ме ме­ни­джъ­ри­те на най-го­ле­ми­те ком­па­нии в стра­на­та за очак­ва­ни­я­та и пла­но­ве­те им за нас­то­я­щия кор­по­ра­ти­вен се­зон. Прог­но­зи­ра­не­то оба­че за по­ред­на го­ди­на се оказ­ва пре­диз­ви­ка­тел­на за­да­ча, ка­то ос­вен всич­ко дру­го тряб­ва да се има пред­вид и фак­тът, че в ос­нов­на­та си част пред­виж­да­ни­я­та бя­ха нап­ра­ве­ни пре­ди по­кач­ва­не­то на по­ли­ти­чес­кия риск в пос­лед­ни­те сед­ми­ци и кри­за­та око­ло Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка.

Та­зи го­ди­на прог­но­зи­те си спо­де­ли­ха още по-ма­лък брой от дру­жес­т­ва­та - ед­ва 29. Не е из­не­над­ва­що и то­ва, че очак­ва­ни­я­та им са дос­та по-уме­ре­ни. По­ло­жи­тел­но­то е, че сред тях все пак пре­об­ла­да­ват оп­ти­мис­тич­ни­те, ма­кар и с мал­ки пред­виж­да­ни ръс­то­ве.

ИЛЮС­Т­РА­ЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.