Автовози в ак­ти­вен про­цес на гнездене

Бъл­гар­с­ки фир­ми от бран­ша опит­ват да съз­да­дат клъс­тер, за да ста­нат по-кон­ку­рен­т­ни в Ев­ро­па

Capital - - КОМПАНИИ - Ка­ли­на ГОРАНОВА

Въп­ре­ки ха­рак­тер­ния си ко­ло­рит и пъс­т­ро­та сър­це­то на ав­то­мо­бил­ния па­зар на стра­на­та, Дуп­ни­ца, пул­си­ра в стро­го оп­ре­де­лен ри­тъм. Ав­то­мо­би­ли­те на ста­ро, най-ве­че от Ита­лия, се до­го­ва­рят за преп­ро­даж­ба, то­ва­рят се на автовози и по­е­мат пъ­тя си към бъл­гар­с­кия ав­то­мо­би­лен хъб, го­то­ви да се срещ­нат с но­ви­те си соб­с­т­ве­ни­ци. Ог­ром­ни­ят брой ав­то­къ­щи там мо­гат да раз- чи­тат на раз­лич­ни мал­ки соб­с­т­ве­ни­ци на по ня­кол­ко ав­то­во­за да из­вър­шат тран­с­пор­т­на­та ус­лу­га или на ком­па­ни­я­та на Емил, кой­то е един от най-го­ле­ми­те мес­т­ни иг­ра­чи със 17-18 пре­воз­ни сред­с­т­ва.

Емил не е при­със­т­вал на кон­фе­рен­ци­я­та в сто­лич­ния хо­тел „Ше­ра­тон“, под нас­лов „Ев­ро­кон­т­рол на пъ­тя“, къ­де­то в при­със­т­ви­е­то на пред­с­та­ви­те­ли на Из­пъл­ни­тел­на аген­ция „Ав­то­мо­бил­на ад­ми­нис­т­ра­ция“и мно­жес­т­во чуж­дес­т­ран­ни пред­с­та­ви­те­ли на раз­лич­ни път­ни служ­би бе­ше пред­с­та­вен про­ект ком­па­ни­и­те, за­ни­ма­ва­щи се със спе­ци­фич­ния пре­воз на ав­то­мо­би­ли, да се ок­руп­нят в клъс­тер, за да ста­нат по-сил­ни на па­за­ра на меж­ду­на­род­на­та ло­гис­ти­ка, на кой­то лет­ва­та е вдиг­на­та ви­со­ко, ви­со­ко.

Спо­ред Ка­ло­ян Же­лев, мар­ке­тинг ди­рек­тор в съз­да­де­но­то през ми­на­лия но­ем­в­ри обе­ди­не­ние Bul Trans Cars Cluster, в стра­на­та има око­ло 600 ав­то­во­за. На па­за­ра има ня­кол­ко по-го­ле­ми ком­па­нии из­к­лю­че­ния, но ма­са­та от ав­то­мо­би­ли е раз­п­ръс­на­та в ръ­це­те на мно­го мал­ки соб­с­т­ве­ни­ци, най-чес­то ед­но­лич­ни тър­гов­ци, ка­то чес­то шо­фьо­рът е и соб­с­т­ве­ник. Та­зи раз­по­къ­са­ност на па­за­ра не поз­во­ля­ва на­мес­ва­не­то на бъл­гар­с­ки­те ком­па­нии във ве­ри­ги­те на дос­тав­ки, ко­и­то тра­ди­ци­он­но се из­пъл­ня­ват от го­ле­ми­те меж­ду­на­род­ни спе­ди­то­ри и пре­воз­ва­чи ка­то Lagermax, GEFCO, Wallenius Wilhelmsen, ка­то бъл­гар­с­ки фир­ми се из­пол­з­ват в мно­го мал­ка сте­пен. Труд­нос­ти­те ста­ват още по-го­ле­ми, пред­вид, че ав­топ­ро­из­вод­с­т­во­то в стра­на­та, за­поч­ва­що и прик­люч­ва­що в за­во­да на „Ли­текс мо­торс“в Ло­веч, е пре­неб­ре­жи­мо мал­ко. И в ре­зул­тат кур­со­ве към Ев­ро­па, пред­хож­да­щи тран­с­пор­ти­ра­не­то на ста­ри­те ев­ро­пейс­ки во­зи­ла до Бъл­га­рия, са труд­ни за на­то­вар­ва­не. Не на пос­лед­но мяс­то, не все­ки ка­ми­он мо­же да вле­зе в за­во­да на Mercedes в Кеч­ке­мет и да на­то­ва­ри де­вет но­ви ав­то­мо­би­ла на про­из­во­ди­те­ля, ако не от­го­ва­ря на на­ло­же­ни­те там стан­дар­ти, спо­ред ко­и­то до­ри за шо­фьо­ри­те има дрес­код.

Иде­я­та от ша­ре­на­та раз­д­ро­бе­на кар­ти­на да се нап­ра­ви ко­ор­ди­ни­ра­на еди­ни­ца от автовози мо­же да се на­ре­че ам­би­ци­оз­на, още по­ве­че че мал­ко­то го­ле­ми ком­па­нии на па­за­ра спо­ред Же­лев „не раз­чи­тат мно­го на нас да им съз­да­ва­ме ра­бо­та“. То­ест „кол­ко­то по­го­ля­ма е ед­на ком­па­ния, тол­ко­ва по­ве­че ней­на­та склон­ност да пра­ви са­ма то­ва, ко­е­то ние пра­вим, рас­те“, про­дъл­жа­ва той. Емил ка­то соб­с­т­ве­ник на 17-18 ав­то­во­за все още не е ин­фор­ми­ран от ръ­ко­вод­с­т­во­то на Bul Trans Cars Cluster за евен­ту­ал­но­то обе­ди­ня­ва­не на си­ли­те, но смя­та, че та­ка или ина­че „всич­ко вър­ви към ок­руп­ня­ва­не“и сле­до­ва­тел­но има сми­съл и иде­я­та „не е ло­ша“. Не е яс­но все още да­ли та­ка смя­тат и дру­ги­те му ко­ле­ги, или са по-ско­ро до­вол­ни от ра­бо­те­ща­та сис­те­ма към мо­мен­та. Не лип­с­ва оба­че скеп­ти­ци­зъм от стра­на на дру­ги иг­ра­чи на па­за­ра. „Има сми­съл от ок-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.