600

Capital - - КОМПАНИИ -

е приб­ли­зи­тел­на­та брой­ка на ав­то­во­зи­те в стра­на­та, ко­и­то са раз­п­ръс­на­ти меж­ду мно­го на брой мал­ки соб­с­т­ве­ни­ци. руп­ня­ва­не, но въп­ро­сът е как ще се осъ­щес­т­ви и да­ли ще ос­та­не са­мо на хар­тия, прос­то ка­то про­ект по опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма „Кон­ку­рен­тос­по­соб­ност“. Ос­нов­на­та ком­па­ния в клъс­те­ра има ня­как­ви по­зи­ции, но въп­ро­сът е кол­ко мо­гат да про­би­ят. За­ви­си и как­ви ще са ус­ло­ви­я­та към ком­па­ни­и­те“, ко­мен­ти­рат от бран­ша.

Ок­руп­ня­ва­не на бра­у­но­ви­те час­ти­ци

Дви­га­тел на про­ек­та е спе­ди­то­рът „Спед С“, ос­но­ван през 1996 г. Ком­па­ни­я­та пред­с­та­вя се­бе си ка­то спе­ци­а­ли­зи­ра­на в пре­воз­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли, ра­бо­тей­ки ка­то спе­ди­тор с над 200 ка­ми­о­на. „Тра­ди­ци­и­те в на­шия су­хо­пъ­тен тран­с­порт са пос­ко­ро спо­мен от ми­на­ло­то, от­кол­ко­то не­що, на ко­е­то мо­же да се раз­чи­та в днеш­но вре­ме. Прак­ти­чес­ки ни­що не е ос­та­на­ло от вре­ме­то на СО МАТ,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.