Бан­с­ко на про­мо­ция

Въп­ре­ки ле­ко за­си­ле­ния рус­ки ин­те­рес към имо­ти­те в зим­ния ку­рорт па­за­рът и це­ни­те там ед­ва ли ще се въз­с­та­но­вят ско­ро

Capital - - ИМОТИ - Ра­дос­ти­на МАРКОВА СНИМ­КА: ВЕЛКО АН­ГЕ­ЛОВ

Бан­с­ко се на­ми­ра на 927 мет­ра над­мор­с­ка ви­со­чи­на, но имот­ни­ят па­зар в ку­рор­та е ня­къ­де око­ло ко­та ну­ла. След за­ми­ра­не­то на бри­тан­с­кия ин­те­рес сдел­ки­те са мал­ко, но­во стро­и­тел­с­т­во поч­ти ня­ма, а це­ни­те са на­по­ло­ви­на от ни­ва­та в пи­ка на па­за­ра. За раз­ли­ка от Чер­но­мо­ри­е­то в ски-ку­рор­та тър­се­не­то от рус­ки ку­пу­ва­чи е сла­бо, до­ка­то пред­ла­га­не на ва­кан­ци­он­ни апар­та­мен­ти не лип­с­ва - бри­тан­ци­те, ко­и­то пре­ди го­ди­ни ку­пу­ва­ха имо­ти на ки­лог­рам, се­га тър­сят из­ход от ин­вес­ти­ци­и­те си, по­ня­ко­га до­ри на за­гу­ба. Все пак рус­на­ци­те са най- ком­пак­т­на­та гру­па ку­пу­ва­чи в Бан­с­ко, а та­зи зи­ма част от аген­ци­и­те за имо­ти от­че­то­ха и ле­ко по­кач­ва­не на ин­те­ре­са към ку­рор­та. Ка­то се нас­ло­жат проб­ле­ми­те око­ло рус­ка­та ико­но­ми­ка, обез­цен­ка­та на руб­ла­та и ук­ра­ин­с­ка­та кри­за, кар­ти­на­та в пла­нин­с­ко­то град­че ед­ва ли ще се про- ме­ни ви­ди­мо към по-доб­ро в близ­ко бъ­де­ще.

Един на де­сет

Ка­то брой про­даж­би та­зи зи­ма бе­ше най-ак­тив­на в ски ку­рор­ти­те от на­ча­ло­то на кри­за­та, но ка­то це­ни па­за­рът още е на дъ­но­то, от­бе­ляз­ва По­ли­на Стой­ко­ва, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на аген­ция “Бъл­ге­ри­ан про­пер­тис”. По наб­лю­де­ния на аген­ци­я­та па­за­рът в Бан­с­ко е до­ми­ни­ран от рус­ки ку­пу­ва­чи, до­ка­то в “Бо­ро­вец” кли­ен­ти­те са ос­нов­но бъл­га­ри. Спо­ред По­ли­на Стой­ко­ва рус­на­ци­те ве­че имат по­ве­че ин­фор­ма­ция за Бъл­га­рия и за­поч­ват да се ин­те­ре­су­ват от имо­ти и на­вът­ре от Чер­но­мо­ри­е­то - по­ле­ти­те от Мос­к­ва та­зи зи­ма нап­ри­мер бя­ха пъл­ни със ски­о­ри, да­ва при­мер тя. За част от ку­пу­ва­чи­те то­ва е и вто­ри имот в Бъл­га­рия, след ка­то ве­че имат един на мо­ре­то. Ней­на­та оцен­ка оба­че е, че до­ри при ле­ко­то раз­д­виж­ва­не сдел­ки­те в Бан­с­ко и ски ку­рор­ти­те ка­то ця­ло не са дос­та­тъч­но, за да се от­тлас­нат це­ни­те на­го­ре.

А в Бан­с­ко към мо­мен­та те ня­мат ни­що об­що с ни­ва­та от­п­ре­ди пет-шест го­ди­ни. В срав­не­ние с то­га­ва от “Бъл­ге­ри­ан про­пер­тис” от­чи­тат над 60% спад. Та­ка ако през 2008 г. сред­на­та це­на на ва­кан­ци­он­ни­те жи­ли­ща в ку­рор­та е би­ла 1100 ев­ро/кв.м, се­га е око­ло 370 ев­ро/кв.м (виж гра­фи­ка­та).

Це­но­во­то пре­дим­с­т­во оба­че оче­вид­но не е дос­та­тъч­но, за да прив­ле­че по­ве­че ку­пу­ва­чи и ски ку­рор­ти­те ка­то ця­ло ос­та­ват на за­ден план за рус­на­ци­те.

От­чи­та го и глав­ни­ят ре­дак­тор на сай­та за по­куп­ка на имо­ти в чуж­би­на prian.ru Фи­лип Бе­ре­зин. Не­го­ва­та ста­тис­ти­ка по­каз­ва, че от де­сет рус­на­ци в Бъл­га­рия де­вет се на­соч­ват към Чер­но­мо­ри­е­то. Все пак и той от­бе­ляз­ва лек ръст на ин­те­ре­са към ва­кан­ци­он­ния па­зар в пла­нин­с­ки­те ку­рор­ти през пос­лед­ни­те го­ди­на-две. “От 2-3 го­ди­ни рус­ки­те ку­пу­ва­чи за­поч­на­ха да ха­рес­ват Бан­с­ко. Ед­на от при­чи­ни­те е, че гръц­ко­то крайб­ре­жие е на 150 км и мо­гат да пол­з­ват ку­рор­та ка­то из­ход­на ба­за за по-

ЦЕ­НИ НА ИМО­ТИ­ТЕ В БАН­С­КО

чив­ки на Бе­ло­мо­ри­е­то. С шен­ген­с­ка ви­за нап­ри­мер мо­гат да прес­ка­чат меж­ду Гър­ция и Бъл­га­рия”, по­соч­ва и Ми­ле­на Ми­лен­ко­ва от аген­ция “Имо­ти Бан­с­ко”.

Дру­го­то пре­дим­с­т­во е бли­зост­та до мес­та ка­то Сан­дан­с­ки и Мел­ник, ко­и­то рус­на­ци­те ха­рес­ват. Съ­що и до Пет­рич, къ­де­то е до­мът на по­чи­та­на­та от тях про­ро­чи­ца Ван­га. “Ка­то ця­ло на рус­на­ци­те им е при­ят­но в ра­йо­на. Вяр­но е, че при­със­т­ви­е­то им на имот­ния па­зар в Бан­с­ко не е съ­що­то ка­то на мо­ре­то, но на­пос­ле­дък се наб­лю­да­ва ори­ен­ти­ра­не към ку­рор­та”, обоб­ща­ва Ми­ле­на Ми­лен­ко­ва. По ней­ни наб­лю­де­ния ва­кан­ци­он­ни имо­ти в ра­йо­на през пос­лед­на­та го­ди­на ку­пу­ват и кли­ен­ти от Из­ра­ел, Сър­бия и Ма­ке­до­ния, а ми­на­ла­та зи­ма е има­ло и по­ве­че бъл­га­ри. Сър­би­те и ма­ке­дон­ци­те оба­че при­със­т­ват в Бан­с­ко по­ве­че ка­то ту­рис­ти и в край­на смет­ка рус­на­ци­те ос­та­ват най-го­ля­ма­та гру­па ку­пу­ва­чи. За съ­що­то го­во­рят и обя­ви­те на аген­ци­и­те, ко­и­то в ски ку­рор­та ма­со­во са на рус­ки, как­то и от­чет­ли­во­то при­със­т­вие на ма­га­зи­ни за су­ве­ни­ри и ко­же­ни пал­та по ули­ци­те.

На раз­лич­но мне­ние е ме­ни­джъ­рът на аген­ция “Ад­рес” в Бан­с­ко Кра­си­мир Кон­с­тан­ти­нов, кой­то от­чи­та по-сла­би про­даж­би на ва­кан­ци­он­ни имо­ти в срав­не­ние с ми­на­ла­та зи­ма. От­да­ва го на кон­ф­лик­та меж­ду Ук­рай­на и Ру­сия, как­то и на за­ба­вя­не­то на рус­ка­та ико­но­ми­ка и обез­цен­ка­та на руб­ла­та.

Въп­ре­ки то­ва от “Ад­рес”, а и от дру­ги аген­ции в ку­рор­та, от­чи­тат ръст на за­пит­ва­ни­я­та от ук­ра­ин­с­ки ку­пу­ва­чи. Спо­ред Кра­си­мир Кон­с­тан­ти­нов оба­че мно­го от тях, как­то и рус­на­ци­те, се сб­лъс­к­ват с ви­зо­ви проб­ле­ми и то­ва вли­яе на па­за­ра. Той да­де при­мер с кли­ен­т­ка от До­нецк, ко­я­то не мо­же да про­дъл­жи прес­тоя си в стра­на­та. Рус­ки соб­с­т­ве­ник на имо­ти в ски ку­рор­та пък три ме­се­ца ча­кал ви­за от по­сол­с­т­во­то в Мос­к­ва.

По все­об­що мне­ние, ма­кар и по-сла­бо поз­на­то на рус­кия па­зар в срав­не­ние с Чер­но­мо­ри­е­то, Бан­с­ко се тър­си от хо­ра, ко­и­то ис­кат спо­койс­т­вие - се­мейс­т­ва с де­ца и въз­рас­т­ни двой­ки. Спо­ред бро­ке­ри­те па­за­рът на ва­кан­ци­он­ни жи­ли­ща в ку­рор­та ве­че ста­ва це­ло­го­ди­шен: през зи­ма­та рус­на­ци­те ид­ват за ски ва­кан­ции, ка­то про­уч­ват и въз­мож­нос­ти­те за по­куп­ка, а през ля­то­то се връ­щат, за да из­бе­рат имот.

В плен на нис­ки­те це­ни

От ня­кол­ко го­ди­ни Бан­с­ко е цар­с­т­во на ку­пу­ва­чи­те, а про­да­ва­чи­те са при­тис­на­ти до сте­на­та. В ро­ля­та са ос­нов­но бри­тан­ци, пла­ти­ли по 50-60 хил. ев­ро за ва­кан­ци­он­но жи­ли­ще в го­ди­ни­те на имот­ния бум. Се­га про­да­ват на по­ло­вин це­на.

Спо­ред бро­ке­ри­те в ку­рор­та вър­ви ос­нов­но вто­ри­чен па­зар, а стро­и­тел­с­т­во­то от го­ди­ни е зам­ря­ло за­ра­ди спа­да на це­ни­те и го­ля­мо­то пред­ла­га­не. Пот­вър­ж­да­ват го и дан­ни­те на ста­тис­ти­ка­та, спо­ред ко­и­то, ако през пи­ко­ва­та 2008 г. в Бла­го­ев­г­рад­с­ка об­ласт са из­да­де­ни раз­ре­ши­тел­ни за стро­еж на сгра­ди с 16 722 жи­ли­ща в тях, през ми­на­ла­та бро­ят на за­поч­на­ти­те апар­та­мен­ти е пад­нал до 672. Са- мо­то Бан­с­ко е пъл­но със за­вър­ше­ни, но чес­то праз­ни ва­кан­ци­он­ни ком­п­лек­си и за но­ви про­ек­ти ед­ва ли има мяс­то.

“Ин­вес­ти­то­ри в Бан­с­ко поч­ти ня­ма. На тях 450 ев­ро/кв.м са им са­мо раз­хо­ди­те за зе­мя и стро­и­тел­с­т­во и ка­то сло­жат пе­чал­ба и ко­ми­си­о­на, не мо­гат да про­да­дат”, ко­мен­ти­ра Ми­ле­на Ми­лен­ко­ва. Спо­ред нея це­ни­те на ка­чес­т­ве­ни­те имо­ти в ку­рор­та - с доб­ро мес­то­по­ло­же­ние и из­пъл­не­ние, об­за­веж­да­не и нор­мал­ни так­си за под­дръж­ка, са око­ло 400 ев­ро/ кв.м. Ко­ле­ги­те й ци­ти­рат сход­ни ни­ва и по­соч­ват, че ма­со­ви­ят па­зар е в ди­а­па­зо­на 20-30 хил. ев­ро. Най-тър­се­ни за по­куп­ка са сту­ди­а­та и апар­та­мен­ти­те с ед­на спал­ня.

Прег­лед на обя­ви­те в Бан­с­ко по­каз­ва, че има пред­ла­га­не и на да­леч по­ев­ти­ни имо­ти, ка­то най­нис­ки­те це­ни за­поч­ват от 8-9 хил. ев­ро. Пос­ред­ни­ци­те оба­че съ­вет­ват кли­ен­ти­те да не се под­лъг­ват, за­що­то ста­ва въп­рос за проб­ле­мен имот или фал­ши­ва офер­та.

Спо­ред Ми­ле­на Ми­лен­ко­ва за те­зи па­ри е най­ве­ро­ят­но ку­пу­ва­чът да се сдо­бие с ма­зе или с ми­ни­а­тюр­но сту­дио в ком­п­лекс с не­по­сил­но ви­со­ка так­са за под­дръж­ка. Кра­си­мир Кон­с­тан­ти­нов от “Ад­рес” смя­та, че по­доб­ни офер­ти най-ве­ро­ят­но са при­мам­ка за кли­ен­ти - след поз­въ­ня­ва­не се обяс­ня­ва, че имо­тът ве­че е про­да­ден и се пред­ла­га друг, но ве­че на ре­ал­на це­на.

Бъ­де­ще на рус­ки

Хо­ра­та, ра­бо­те­щи на имот­ния па­зар в Бан­с­ко, са еди­но­душ­ни, че пер­с­пек­ти­ва­та на ски ку­рор­та са рус­ки­те ку­пу­ва­чи. В близ­ки­те го­ди­ни оба­че ня­ма из­г­ле­ди за по-се­ри­оз­но раз­д­виж­ва­не на па­за­ра и на це­ни­те.

Спо­ред По­ли­на Стой­ко­ва шанс за не­що по­доб­но би би­ло съ­би­тие ка­то при­е­ма­не на Бъл­га­рия в Шен­ген, ко­е­то ще нап­ра­ви стра­на­та по-ат­рак­тив­на за при­до­би­ва­не на имот и от­п­рав­на точ­ка за пъ­ту­ва­не в дру­ги ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви.

Спо­ред нея на­пос­ле­дък се под­но­вя­ват и за­пит­ва­ни­я­та от бри­тан­ци за имо­ти в ку­рор­та, но не се очак­ва но­ва въл­на на ку­пу­ва­чи от Ос­т­ро­ва. При­чи­на­та е, че те тър­сят до­ход­ност от ин­вес­ти­ци­я­та си, а то­ва, ко­е­то ва­кан­ци­он­ни­те ком­п­лек­си в Бан­с­ко пред­ла­гат, е при­хо­ди­те от от­да­ва­не под на­ем на апар­та­мен­та в най-доб­рия слу­чай да пок­ри­ят раз­хо­ди­те по уп­рав­ле­ни­е­то и под­дръж­ка­та му.

Но­во стро­и­тел­с­т­во в ку­рор­та поч­ти ня­ма

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.