За ня­кол­ко про­цен­та по­ве­че

При из­бор на бан­ка е важ­но не са­мо кол­ко из­год­ни са лих­ви­те, а и кол­ко ста­бил­на е ин­с­ти­ту­ци­я­та

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ - Ва­лен­ти­на ИЛИ­Е­ВА

Ко­га­то се из­би­ра бан­ка, пре­цен­ка­та би тряб­ва­ло да е вни­ма­тел­на. И в ни­ка­къв слу­чай да не се ог­ра­ни­ча­ва са­мо с тър­се­не на на­йиз­год­ни ус­ло­вия. Ако сте вло­жи­тел, вие по­ве­ря­ва­те па­ри­те си на ня­ко­го и, как­то по­ка­за и слу­ча­ят с Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка, ма­кар да има дър­жав­на га­ран­ция, не са из­к­лю­че­ни и ва­ри­ан­ти па­ри­те ви да ос­та­нат зам­ра­зе­ни за из­вес­тен пе­ри­од. А ако сте кре­ди­то­по­лу­ча­тел, рис­ко­ве­те са от раз­лич­но ес­тес­т­во - най-чес­то има обез­пе­че­ние, над ко­е­то мо­же да за­гу­би­те кон­т­рол при вре­мен­ни зат­руд­не­ния от ва­ша стра­на. За­то­ва и е клю­чо­во да тър­си­те ко­рек­тен пар­т­ньор, с ко­го­то да зна­е­те, че при нуж­да мо­же­те да тър­си­те ре­ше­ние съв­мес­т­но, а не да во­ю­ва­те.

Най-доб­ре е из­бо­рът да се пра­ви на ба­за про­уч­ва­не, срав­ня­ва­не, об­мис­ля­не. А клю­чът към всич­ко то­ва е ин­фор­ма­ци­я­та и тя не лип­с­ва - та­ка­ва мо­же да бъ­де от­к­ри­та на ин­тер­нет ст­ра­ни­ци­те на бан­ки­те, на не­за­ви­си­ми из­точ­ни­ци ка­то фи­нан­со­ви пор­та­ли за кон­сул­та­ции, но­ви­ни и съ­ве­ти, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни из­да­ния, на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на ре­гу­ла­то­ра БНБ.

Не са­мо лих­ви

Тъй ка­то фак­то­ри­те, ко­и­то вли­я­ят вър­ху ре­ше­ни­е­то, не са мал­ко, в след­ва­щи­те ре­до­ве ще се опи­та­ме да обоб­щим ня­кои съ­щес­т­ве­ни мо­мен­ти при из­бор на бан­ка. На пър­во ни­во се пре­це­ня­ват пре­дим­с­т­ва­та и не­дос­та­тъ­ци­те най-ве­че на то­ва:

Как­ви це­но­ви ус­ло­вия пред­ла­га по сво­и­те про­дук­ти и ус­лу­ги съ­от­вет­на­та бан­ка. В то­зи слу­чай би бил ра­бо­тещ вни­ма­тел­ни­ят под­ход към не­съ­от­вет­с­т­ва­що нис­ки спря­мо сред­ни­те за па­за­ра стой­нос­ти на лих­ви по кре­ди­ти или ви­со­ки по де­по­зи­ти.

Как­ви ло­ка­ции има - в бли­зост до ра­бот­но­то мяс­то или до­ма. То­ест как­во е раз­ви­ти­е­то на кло­но­ва­та мре­жа, как­то и как­во е ра­бот­но­то й вре­ме. То­ва ес­тес­т­ве­но е стро­го су­бек­тив­но и за­ви­си от то­ва кол­ко чес­то има­те нуж­да да по­се­ща­ва­те клон на бан­ка­та. Още по­ве­че че ве­че все по­ве­че ус­лу­ги се из­вър­ш­ват дис­тан­ци­он­но през бан­ко­мат, ин­тер­нет и т.н.

Сте­пен и ни­во на раз­ви­тие на про­дук­то­ва га­ма - в как­ва сте­пен са раз­ви­ти ин­тер­нет и мо­бил­но­то бан­ки­ра­не ка­то до­пъл­ни­тел­ни удоб­с­т­ва нап­ри­мер, гъв­ка­ви про­дук­ти.

Об­с­луж­ва­не­то - ка­то ка­чес­т­во и от­но­ше­ние към кли­ен­та и ка­то вре­ме, ко­е­то от­не­ма прес­то­ят в бан­ко­вия клон. Бър­зи­на­та на об­с­луж­ва­не е по­ка­за­тел­на за ка­чес­т­во­то на про­це­си­те на ра­бо­та в бан­ка­та.

На вто­ро ни­во пре­цен­ка­та за из­бо­ра ми­на­ва през приз­ма­та на кон­к­рет­ния про­дукт/и и ус­лу­га/и, ко­и­то ще пол­з­ва кли­ен­тът. Раз­лич­ни са во­де­щи­те фак­то­ри, ко­га­то ще се пол­з­ва кре­дит и в слу­ча­и­те, ко­га­то се из­би­ра бан­ка за вла­га­не на сред­с­т­ва на де­по­зит нап­ри­мер. И на то­ва ни­во це­но­ви­те па­ра­мет­ри обик­но­ве­но се оказ­ват во­де­щи. Все­ки би ис­кал да пла­ща кол­ко­то е въз­мож­но по-нис­ка лих­ва по кре­дит и да по­лу­чи кол­ко­то е въз­мож­но по-до­бър до­ход от лих­ва по де­по­зит. Еле­мен­тар­но ка­за­но оба­че, ако дей­ност­та на бан­ка­та е на ос­но­ва­та на то­ва да ре­а­ли­зи­ра до­ход от нис­ки лих­ви по кре­ди­ти и да пла­ща ка­то раз­ход ви­со­ки лих­ви по де­по­зи­ти, мо­же да се ка­же, че две­те са не­съв­мес­ти­ма ком­би­на­ция.

Най-важ­ни­ят фак­тор - ста­бил­ност­та

Ко­га­то да­ва­те на ня­ко­го па­ри на­за­ем вие мис­лов­но пре­це­ня­в­a­те кол­ко е на­деж­ден. Та­къв би тряб­ва­ло да е под­хо­дът ви и към бан­ка (ма­кар и мал­ко струк­ту­ри­ран) - осо­бе­но ако ще й до­ве­ря­ва­те па­ри за съх­ра­не­ние. И тук ид­ва пре­цен­ка за из­бор „тре­то ни­во“. Доб­ре е, ко­га­то кли­ент ре­ша­ва да до­ве­ри сред­с­т­ва­та си на ня­коя бан­ка, да се ин­те­ре­су­ва не са­мо от лих­ве­ния й бю­ле­тин. В бан­ко­ва­та кла­са­ция на „Ка­пи­тал“К10 има част, пос­ве­те­на имен­но на кри­те­рия „ста­бил­ност“. Всъщ­ност той е с най­го­ля­мо тег­ло в об­ща­та кла­са­ция. В не­го се пол­з­ват по­ка­за­те­ли ка­то це­на на фи­нан­си­ра­не - раз­хо­ди­те за лих­ви, ко­и­то бан­ки­те имат по прив­ле­че­ния от тях ре­сурс. По прин­цип пос­та­бил­ни­те бан­ки се фи­нан­си­рат по- ев­ти­но. Дан­ни­те в К10 за ми­на­ла­та го­ди­на по­ка­за­ха, че бан­ки­те с бъл­гар­с­ки соб­с­т­ве­ни­ци се фи­нан­си­рат чув­с­т­ви­тел­но по-скъ­по. То­ва до­ня­къ­де мо­же да се от­да­де и на об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че те­зи, ко­и­то са част от меж­ду­на­род­ни бан­ко­ви гру­пи, имат въз­мож­ност при нуж­да да пол­з­ват лик­вид­ност и под­к­ре­па от бан­ка­та май­ка. Те­зи с бъл­гар­с­ки соб­с­т­ве­ни­ци ня­мат за­пад­ни цен­т­ра­ли.

Все пак ка­то ця­ло през пос-

Пла­ща­не­то на по-ви­со­ки лих­ви по де­по­зи­ти е свър­за­но с по-го­лям риск за съ­от­вет­на­та бан­ка.

лед­ни­те го­ди­ни с плав­ния спад на лих­ви­те по де­по­зи­ти па­да и це­на­та на фи­нан­си­ра­не, ка­то са­мо при от­дел­ни слу­чаи тен­ден­ци­я­та е об­рат­на - оби­чай­но при бан­ки­те с мес­т­ни соб­с­т­ве­ни­ци. То­ва би мог­ло да се дъл­жи на стра­те­гия на съ­от­вет­на­та бан­ка за ек­с­пан­зия на де­по­зит­ния па­зар, ко­е­то не­ми­ну­е­мо е свър­за­но с пред­ла­га­не­то на по-ви­со­ки лих­ви по де­по­зи­ти от сред­ни­те за па­за­ра. Имен­но ни­во­то на лих­ви­те по де­по­зи­ти на ед­на бан­ка е по­ка­за­те­лят за це­на на фи­нан­си­ра­не, но с по-пот­ре­би­тел­с­ки ори­ен­ти­ра­но зву­че­не.

Важ­но е да се знае, че пла­ща­не­то на по-ви­со­ки лих­ви е свър­за­но с по-го­лям риск за съ­от­вет­на­та бан­ка. Най-оп­рос­те­но ка­за­но, в по­доб­ни слу­чаи тя ня­ма да мо­же да пе­че­ли дос­та­тъч­но, тъй ка­то раз­хо­ди­те й за ви­со­ки лих­ви изяж­дат съ­от­вет­на част от при­хо­ди­те й.

Още по-изос­т­ре­но би тряб­ва­ло да е кли­ен­т­с­ко­то вни­ма­ние, ако бол­шин­с­т­во­то бан­ки на па­за­ра пред­ла­гат лих­ви око­ло сред­но па­зар­но ни­во, а еди­ни­ци са с два-три про­цен­т­ни пун­к­та по-ви­со­ки. Кол­ко­то и ат­рак­тив­ни да са лих­ви­те с прив­ле­ка­тел­ния до­ход от тях, за да ги из­п­ла­ти, бан­ка­та тряб­ва да ги вла­га в по-рис­ко­ви про­ек­ти или да ги раз­да­ва ка­то кре­ди­ти на по-неб­ла­го­на­деж­д­ни кли­ен­ти, за да мо­же да пок­рие раз­хо­ди­те си. То­ва съ­от­вет­но на­ма­ля­ва и ней­ни­те въз­мож­нос­ти за по­а­дек­ват­на ре­ак­ция в слу­чай на не­об­хо­ди­мост.

Фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на бан­ка­та съ­що би­ха мог­ли да да­дат из­вес­т­на ори­ен­та­ция, още по­ве­че ако се съ­пос­та­вят дан­ни и ана­ли­зи на раз­лич­ни из­точ­ни­ци. Кои са ак­ци­о­не­ри­те е ин­фор­ма­ция, ко­я­то съ­що би мог­ло да вне­се яс­но­та. Дос­тъп­на ин­фор­ма­ция за то­ва има оби­чай­но на ин­тер­нет ст­ра­ни­ци­те на бан­ки­те, как­то и на стра­ни­ца­та на БНБ. Проз­рач­ност­та и пуб­лич­но дос­тъп­на­та ин­фор­ма­ция ви­на­ги пра­вят доб­ро впе­чат­ле­ние, но­сят усе­ща­не за поз­на­то, а от­там и за си­гур­ност.

ИЛЮС­Т­РА­ЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.