Лич­ни фи­нан­си

Capital - - КАРИЕРИ >> -

деа. Обу­че­ние по про­ек­та са ми­на­ли об­що 15 учи­те­ли, ко­и­то пре­по­да­ват в 11 гра­да в стра­на­та. Го­ля­ма част от тях са в по-бед­ни ра­йо­ни, ко­и­то обик­но­ве­но изос­та­ват не са­мо ико­но­ми­чес­ки, но и с нав­ли­за­не­то на но­вос­ти­те от съв­ре­мен­ния жи­вот и об­ра­зо­ва­ние. За­ня­ти­я­та се во­дят с уче­ни­ци от 8 до 12 клас, ка­то ре­ал­но в обу­че­ни­е­то са вклю­че­ни към 300 уче­ни­ци.

„Пред­п­ри­е­ма­чес­т­во­то и фи­нан­со­ва­та гра­мот­ност са те­ми, ко­и­то те­пър­ва нав­ли­зат в об­ра­зо­ва­тел­ни­те прог­ра­ми. Все още е въп­рос на мо­ти­ва­ция и же­ла­ние от стра­на на са­ми­те учи­те­ли да вклю­чат по­доб­но обу­че­ние“, каз­ва Ма­рия Ян­ко­ва, стар­ши ме­ни­джър „ Прог­ра­ми“в Juniour Achievement.

Ини­ци­а­ти­ва­та „Мо­ят жи­вот, мо­и­те фи­нан­си“е фи­нан­си­ра­на с 20 хил. ев­ро по „Прог­ра­ма­та за под­к­ре­па на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции в Бъл­га­рия“по Фи­нан­со­вия ме­ха­ни­зъм на Ев­ро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко прос­т­ран­с­т­во. „ Вяр­ва­ме, че до­ри и след края на про­ек­та учи­те­ли­те ще из­пол­з­ват но­ви­те зна­ния и по­ма­га­ло­то, за да про­дъл­жат да во­дят ча­со­ве Спо­ред про­уч­ва­не на Све­тов­на­та бан­ка от 2010 г. за ни­во­то на фи­нан­со­ва­та гра­мот­ност в Бъл­га­рия:

47% от ан­ке­ти­ра­ни­те оп­ре­де­лят фи­нан­со­ви­те си поз­на­ния ка­то не­за­до­во­ли­тел­ни или ни­как­ви

над 53% от 16-17 го­диш­ни­те смя­тат фи­нан­со­ва­та си гра­мот­ност за сла­ба

73% от хо­ра­та каз­ват, че пра­вят фи­нан-

„Ко­га­то не­що се пред­с­та­ви по за­ба­вен и ат­рак­ти­вен на­чин, ко­га­то се изиг­рае, де­ца­та учат мно­го по­лес­но и за­пом­нят мно­го по-доб­ре.“

ГА­ЛЯ РУ­СА­НО­ВА, сов план за ме­сеч­ни­те си при­хо­ди и раз­хо­ди. В съ­що­то вре­ме 39% от тях за­я­вя­ват, че пос­ко­ро имат об­ща пред­с­та­ва за при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те си, а 22% прос­то па­зят фи­нан­со­ви­те до­ку­мен­ти, без да сле­дят дви­же­ни­е­то на сред­с­т­ва­та си.

са­мо 11% от до­ма­кин­с­т­ва­та смя­тат, че ще мо­гат да из­дър­жат по­ве­че от шест ме­се­ца в си­ту­а­ция на за­гу­ба на до­ход.

„Все­ки от нас из­пол­з­ва раз­лич­ни фи­нан­со­ви про­дук­ти през жи­во­та си и за­то­ва поз­на­ни­я­та за уп­рав­ле­ние на лич­ни­те фи­нан­си са из­к­лю­чи­тел­но важ­ни.“

РО­СИ­ЦА ВАР­ТО­НИК, по лич­ни фи­нан­си“, каз­ва Вар­то­ник. Дру­га­та й на­деж­да е, че все пак ще ус­пе­ят да спе­че­лят но­во фи­нан­си­ра­не или да по­лу­чат фи­нан­со­ва под­к­ре­па от стра­на на биз­не­са, за да про­дъл­жат да от­пе­чат­ват но­ви по­ма­га­ла и тет­рад­ки и да обу­чат още учи­те­ли. „Биз­не­сът има дъл­гос­роч­на пол­за от по­доб­ря­ва­не­то на фи­нан­со­ва­та кул­ту­ра на бъл­га­ри­на. Ин­фор­ми­ра­ни­те пот­ре­би­те­ли не са­мо ще поз­на­ват по-доб­ре пра­ва­та си, но и пос­ме­ло и уве­ре­но ще из­пол­з­ват раз­лич­ни­те фи­нан­со­ви про­дук­ти“, каз­ва Вар­то­ник.

А вие как уп­рав­ля­ва­те па­ри­те си

От фон­да­ци­я­та оба­че са ре­ши­ли да не ог­ра­ни­ча­ват ка­у­за­та си са­мо до де­ца­та. Раз­ра­бо­ти­ли са и прог­ра­ма за обу­че­ние по уп­рав­ле­ние на лич­ни­те фи­нан­си и за въз­рас­т­ни. В про­ек­та, кой­то на­ри­чат „Не на дъл­го­ве­те, да на па­ри­те“, фон­да­ци­я­та ра­бо­ти в пар­т­ньор­с­т­во с фи­нан­со­ва­та ком­па­ния „Изи кре­дит“, чи­и­то ек­с­пер­ти от ня­кол­ко ме­се­ца оби­ка­лят стра­на­та и про­веж­дат без­п­лат­ни кур­со­ве за хо­ра с нис­ки или сред­ни до­хо­ди. Съ- вет­ват ги как да уп­рав­ля­ват бю­дже­та си по-ефек­тив­но, как да пос­тъ­пят, ако ве­че имат фи­нан­со­ви труд­нос­ти, и т.н. При тях съ­що за­ла­гат на иг­ри и за­бав­но пре­по­да­ва­не, за­що­то до­ри и въз­рас­т­ни­те пред­по­чи­тат да се за­бав­ля­ват, до­ка­то ус­во­я­ват но­ви зна­ния.

За­ед­но с фон­да­ция „Ла­ле“пък са раз­ра­бо­ти­ли и бро­шу­ра с фи­нан­со­ви съ­ве­ти за хо­ра на въз­раст 55+. За­ра­ди жи­тейс­кия си опит или прос­то за­ра­ди ог­ра­ни­че­ни­те си фи­нан­си въз­рас­т­ни­те хо­ра по прин­цип пла­ни­рат и сле­дят бю­дже­та си мно­го по-доб­ре от пом­ла­ди­те, ко­мен­ти­ра Вар­то­ник. За­то­ва и за тях ак­цен­ти­те в прог­ра­ма­та са по-ско­ро вър­ху ин­фор­ма­ция за то­ва как да си из­чис­лят бъ­де­ща­та пен­сия, как­ви са въз­мож­нос­ти­те за тег­ле­не и из­п­ла­ща­не на кре­дит и т.н. Има спе­ци­а­лен ак­цент и вър­ху осо­бе­нос­ти­те на по­ръ­чи­тел­с­т­во­то, по­не­же чес­то пен­си­о­не­ри­те, ко­и­то имат ста­би­лен фик­си­ран до­ход, са из­пол­з­ва­ни ка­то по­ръ­чи­те­ли по кре­дит на член от се­мейс­т­во­то, а по­ня­ко­га то­ва мо­же да до­ве­де до фи­нан­со­ви проб­ле­ми и рис­ко­ве, обяс­ня­ва Вар­то­ник.

Иде­я­та й е в бъ­де­ще да раз­ра­бо­тят кур­со­ве за фи­нан­со­ва гра­мот­ност и за де­ца в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние. Хо­ра­та обик­но­ве­но се учат на уп­рав­ле­ние на лич­ни­те си фи­нан­си вкъ­щи, от ро­ди­те­ли­те си, и ако ня­маш дом и се­мейс­т­во, ко­и­то да ти пре­да­дат по­не ня­как­ви ба­зо­ви зна­ния, впос­лед­с­т­вие то­ва ще ти съз­да­де мно­го труд­нос­ти, каз­ва Вар­то­ник. Тя спо­де­ля и дру­го свое наб­лю­де­ние - кол­ко­то по-об­ра­зо­ва­но и бо­га­то е се­мейс­т­во­то, тол­ко­ва по-доб­ра е и фи­нан­со­ва­та гра­мот­ност на де­ца­та.

Все­ки има нуж­да и пра­во да има по­не ми­ни­мал­ни поз­на­ния за све­та на па­ри­те. „Ние не пред­ла­га­ме тор­та с шо­ко­лад, а фи­лия с лю­те­ни­ца“, об­раз­но каз­ва Ро­си­ца Вар­то­ник. За­що­то фи­нан­со­ви­ят свят от­дав­на е част от ежед­не­ви­е­то ни и все­ки тряб­ва да раз­би­ра на­чи­на, по кой­то той фун­к­ци­о­ни­ра. По­доб­но поз­на­ние не тряб­ва да е лук­соз­на, а об­що­дос­тъп­на „сто­ка“. За­що­то кол­ко­то по­доб­ре поз­на­ва­ме све­та на па­ри­те и кол­ко­то по­ра­но се слу­чи то­ва, тол­ко­ва по-по­лез­ни ще бъ­дем не са­мо на се­бе си, но и на об­щес­т­во­то ка­то ця­ло.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.