Смя­на в уп­рав­ле­ни­е­то на „Ром­пет­рол Бъл­га­рия“

Capital - - КАРИЕРИ -

ими­тър Тор­то­пов ста­ва из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на бъл­гар­с­ко­то по­де­ле­ние на пет­рол­на­та ком­па­ния Той има над 10 го­ди­ни опит в тър­го­ви­я­та с го­ри­ва, ка­то пос­лед­но е за-

Бра­ни­мир Бра­та­нов е но­ви­ят мар­ке­тинг ди­рек­тор на пи­во­вар­на­та ком­па­ния“Кар­л­с­берг Бъл­га­рия“. Той се при­съ­е­ди­ня­ва към еки­па на дру­жес­т­во­то през ав­густ 2013 г., ко­га­то за­поч­ва ра­бо­та ка­то бранд ме­ни­джър. Пре­ди то­ва в про­дъл­же­ние на над 6 го­ди­ни за­е­ма раз­лич­ни по­зи­ции в „Крафт фу­удс Бъл­га­рия“. Бра­та­нов е за­вър­шил ком­би­ни­ра­на ба­ка­ла­вър­с­ка прог­ра­ма по „Биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция и ико­но­ми­ка“в Аме­ри­кан­с­кия уни­вер­си­тет в Бла­го­ев­г­рад. По­се­ща­вал е кур­со­ве по мар­ке­тинг в Ав­с­т­рия, Гер­ма­ния и Ве­ли­коб­ри­та­ния. емал пос­та тър­гов­с­ки ди­рек­тор в дру­жес­т­во­то. През 2010-2011 г. Тор­то­пов е бил тър­гов­с­ки кон­сул­тант в Бъл­гар­с­ка­та пет­рол­на и га­зо­ва асо­ци­а­ция, ка­то е ра­бо­тил най-ве­че по раз­ви­ти­е­то на За­ко­на за ак­ци­зи­те и прав­на­та рам­ка за ак­циз­ни про­дук­ти в Бъл­га­рия. По об­ра­зо­ва­ние е ин­же-

Силвия Ум­ни­ко­ва е но­ви­ят пред­се­да­тел на Бор­да на ди­рек­то­ри­те на Бъл­гар­с­ка­та ек­зе­кю­тив сърч асо­ци­а­ция. Тя е уп­рав­ля­ващ нер хи­мик, ка­то има ма­гис­тър­с­ка сте­пен по хи­мич­ни тех­но­ло­гии от Хи­ми­ко­тех­но­ло­гич­ния и ме­та­лур­ги­чен уни­вер­си­тет в Со­фия. До­се­га из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „ Ром­пет­рол Бъл­га­рия“бе­ше Ер­лан Ак­кен­же­нов. Той про­дъл­жа­ва ка­ри­е­ра­та си ка­то гла­вен ди­рек­тор „Тър­го­вия и дос­тав­ки“в офи­са на ка­зах­с­тан­с­ка­та гру­па, соб­с­т­ве­ник на „Ром­пет­рол“- „Ка­з­М­у­на­й­Г­аз Ин­тер­не­шъ­нъл“в Бу­ку­рещ, Ру­мъ­ния. пар­т­ньор на ком­па­ни­я­та за под­бор на топ ме­ни­джъ­ри „Алек­зан­дър Хюз“в Бъл­га­рия и е член на бор­да на про­фе­си­о­нал­но­то сдру­же­ние в та­зи об­ласт от 2011 г. При­те­жа­ва ма­гис­тър­с­ка сте­пен по би­о­ло­гия и хи­мия от Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, ма­гис­тър­с­ка сте­пен по биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция от Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет и спе­ци­а­ли­за­ция по ме­ни­дж­мънт от уни­вер­си­тет Кор­нел, САЩ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.