VIP ОБЯ­ВИ ЗА РА­БО­ТА

Capital - - КАРИЕРИ -

„Лидл Бъл­га­рия“ЕООД енд ко. КД Assistent/-in im Bereich Einkauf Human Dynamics Financial Assistant

„Ела­на трей­динг“Ана­ли­за­тор на фи­нан­со­ви па­за­ри

Фон­да­ция „Тръст за со­ци­ал­на ал­тер­на­ти­ва“Юри­ди­чес­ки съ­вет­ник Ур­ба­нист/Ар­хи­тект (Кон­сул­тант)

HILL International Bulgaria Sales Manager International Markets - Raw Materials&Bulk Sales Director International Markets

Globul Legal Adviser

UniCredit Bulbank Dealer Corporate Treasury Sales

KPMG Recruitment Specialist

„Фла­йинг кар­го Бъл­га­рия“Тър­гов­с­ки пред­с­та­ви­те­ли за Со­фия и Ста­ра За­го­ра

По­ве­че ин­фор­ма­ция за обя­ве­ни­те по­зи­ции, как­то и дру­ги обя­ви

за ра­бо­та, мо­же­те да на­ме­ри­те на сай­та karieri.bg.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.