Ка­то лъ­во­ве­те

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Френ­с­ки­ят съв­ре­ме­нен ар­тист Сти­вън Гер­мър за про­ек­та си Make Steven Real и как­во го во­ди към Со­фия от­но­во и от­но­во Ня­кол­ко идеи от све­тов­ния фес­ти­вал за рек­ла­ма и твор­чес­ко мис­ле­не „Кан Lions 2014“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.