1.07 - 31.08, Со­фия

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Кам­па­ния „100 го­ди­ни спо­мен“- на­би­ра­не на ве­щи, сним­ки, до­ку­мен­ти, свър­за­ни с ис­то­ри­я­та на сгра­да­та на Цен­т­рал­на­та ми­не­рал­на ба­ня и пл. „Бан­с­ки”. www.sofiahistorymuseum.bg

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.