Ав­с­т­ра­лия

Сгъ­ва­е­ма къ­щич­ка

Capital - - POST- IT -

Ко­га­то со­ци­ал­ни­ят пред­п­ри­е­мач Алас­тейр При­ър сре­ща без­дом­ник в Мел­бърн, не бър­за да от­к­ло­ни пог­ле­да си, а мис­ли за ва­ри­ан­ти как­то за не­го­во­то бър­зо­то под­с­ло­ня­ва­не, та­ка и за то­ва на ос­та­на­ли хо­ра, из­пад­на­ли в съ­ща­та бе­да. Два­де­сет и че­ти­ри го­диш­ни­ят ав­с­т­ра­ли­ец про­ек­ти­ра т.нар. “Сгъ­ва­ем зас­лон”, та­ка че той да мо­же да се раз­гъ­не за по-мал­ко от 2 ми­ну­ти. В не­го мо­гат да се съ­бе­рат 4 ду­ши. Ма­те­ри­а­лът е во­до­ус­той­чив и не про­пус­ка вя­тър. Це­ли­ят зас­лон те­жи 16 кг и е нап­ра­вен от по­лип­ро­пи­лен. Ко­га­то е на­пъл­но раз­гъ­нат, е с раз­ме­ри 2 на 2 мет­ра. В мо­мен­та це­на­та му е 150 до­ла­ра. Под­роб­нос­ти на www. compactshelters.com за­вър­шат вис­ше об­ра­зо­ва­ние. Пла­нът е в сът­руд­ни­чес­т­во в дър­жав­ния уни­вер­си­тет в Ари­зо­на и включ­ва зап­ла­ща­не на так­са­та за он­лайн кур­со­ве за слу­жи­те­ли на ве­ри­га­та, ко­я­то се по­е­ма от ком­па­ни­я­та. Со­ци­ал­на­та ини­ци­а­ти­ва на Starbucks е на­со­че­на към хо­ра, ко­и­то ра­бо­тят по­ве­че от 20 ча­са на сед­ми­ца и ко­и­то са ус­пе­ли да пре­ми­нат вхо­дя­щия тест за уни­вер­си­те­та. Спо­ред глав­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Starbucks Ха­у­ърд Шулц то­зи план за по­мощ ще прив­ле­че слу­жи­те­ли, ко­и­то ис­кат да се раз­ви­ват, и ще ги за­дър­жи в ком­па­ни­я­та. По­ве­че за иде­я­та на ка­фе ве­ри­га­та на www.starbucks.com/careers/ college-plan

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.