Пе­ти­ят еле­мент

САЩ

Capital - - POST- IT -

Ве­че не са­мо те­ле­фо­ни­те са “смарт”. Най-обик­но­ве­на ча­ша ка­то та­зи за ка­фе или во­да се оказ­ва, че съ­що мо­же да бъ­де дос­та­тъч­но ум­на, за да е в със­то­я­ние да брои ка­ло­ри­и­те, да во­ди ста­тис­ти­ка на из­пи­ти­те от вас теч­нос­ти, да раз­поз­на­ва как­во е на­ля­то в нея, вку­са и до­ри ком­па­ни­я­та про­из­во­ди­тел. Изоб­ре­те­ни­е­то се на­ри­ча Vessyl и е де­ло на Джъс­тин Лий, ди­зай­нът е на Ив Бе­хар. След ка­то на­ле­е­те теч­ност, вър­ху са­мия съд се из­пис­ва да­ли пи­е­те би­ра, сок, ка­фе и дру­ги, но по-важ­но - ин­фор­ма­ция за ка­ло­ри­и­те и ни­во­то на за­хар в на­пит­ка­та. Vessyl съ­би­ра 380 мл и се рек­ла­ми­ра ка­то удоб­на и ер­го­но­мич­на, с ка­па­че, от ко­е­то не се раз­ли­ва ни­що. То­ест мо­же да ти­ча­те с нея по вре­ме на джо­гин­га си, из­пол­з­вай­ки я ка­то тер­мос. Ча­ша­та ви на­пом­ня да при­е­ме­те нуж­но­то за вас ко­ли­чес­т­во во­да или ка­фе спо­ред нас­т­рой­ки­те, ко­и­то нап­ра­ви­те в при­ло­же­ни­е­то за те­ле­фон, с ко­е­то Vessyl се син­х­ро­ни­зи­ра. Vessyl е на па­за­ра са­мо от сед­ми­ца, но ве­че се рад­ва на го­ля­ма по­пу­ляр­ност. Це­на: 99 до­ла­ра от www.myvessyl.com

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.