Спо­де­ли Френ­с­ка­та

Со­фия

Capital - - POST- IT -

От 24 юни до края на ля­то­то в ко­ри­до­ри­те на Френ­с­ка­та гим­на­зия вмес­то ти­ча­щи уче­ни­ци мо­гат да се ви­дят ски­ци, пла­но­ве и чер­те­жи на сту­ден­ти по ар­хи­тек­ту­ра 2 курс, ко­и­то са раз­ра­бо­ти­ли идеи за раз­ши­ря­ва­не на сгра­да­та на 9 ФЕГ в Со­фия. Из­лож­ба­та е под над­с­ло­ва “Спо­де­ли Френ­с­ка­та”. Сту­ден­ти­те са от кла­са на проф. арх. Бой­ко Ка­ди­нов. Ини­ци­а­ти­ва­та за спо­де­ля­не на 9-а френ­с­ка гим­на­зия в Со­фия ид­ва в под­к­ре­па на кан­ди­да­ту­ра­та на сто­ли­ца­та за Ев­ро­пейс­ка сто­ли­ца на кул­ту­ра­та. Во­де­щи­ят де­виз на всич­ки съ­би­тия е „Спо­де­ли Со­фия!“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.