Страх Бо­ри­сов па­зи

Ка­би­не­тът ще прех­вър­ли го­ре­щия кар­тоф за це­ни­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та на ре­гу­ла­то­ра

Capital - - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА - Илин СТА­НЕВ

Не­же­ла­ни­е­то да се взе­мат не­по­пу­ляр­ни ре­ше­ния в енер­ге­ти­ка­та са­мо за­дъл­бо­ча­ва кризата в нея

Ези­кът на де­пу­тат­ка­та от „Ата­ка“Маг­да­ле­на Та­ше­ва ви­на­ги при­да­ва ко­мич­на аб­сур­д­ност на ней­на­та пар­тия.

В чет­вър­тък та­зи сед­ми­ца по вре­ме на за­се­да­ни­е­то на Ко­ми­си­я­та по енер­ге­ти­ка на На­род­но­то съб­ра­ние тя обя­ви, че два­та „аме­ри­кан­с­ки енер­гий­ни вам­пи­ра“са в ос­но­ва­та на проб­ле­ми­те на енер­гий­ния сек­тор в Бъл­га­рия. Та­ше­ва мо­же и да не бъ­де взи­ма­на на­се­ри­оз­но, но в пос­лед­ни­те дни но­ва­та шу­мо­те­ви­ца око­ло то­ка стиг­на стран­ни ви­со­ти.

В пе­тък част от ра­бо­то­да­тел­с­ки­те ор­га­ни­за­ции обя­ви­ха, че ще стач­ку­ват за­ра­ди ви­со­ки­те це­ни, въп­ре­ки че за по­ве­че­то от тях те на прак­ти­ка не се по­ви­ша­ват. До­ка­то всич­ки ек­с­пер­ти се чу­дят от­къ­де да оре­жат по ня­кой и друг ми­ли­он, ед­на от ра­бо­то­да­тел­с­ки­те ор­га­ни­за­ции твър­ди, че е на­ме­ри­ла на­чин да из­т­рие раз­хо­ди за меж­ду 730 и 1.3 мл­рд. лв. Син­ди­ка­ти­те съв­сем на­се­ри­оз­но пред­ла­гат ТЕЦ „Ей И Ес“и „Кон­ту­р­Г­ло­бал Ма­ри­ца-из­ток 3“да бъ­дат из­ку­пе­ни от дър­жа­ва­та, ко­е­то по скром­ни из­чис­ле­ния (ба­зи­ра­ни на ус­ло­ви­я­та за раз­ва­ля­не на дъл­гос­роч­ни­те им до­го­во­ри) ще стру­ва на НЕК над 1.5 мл­рд. ев­ро.

И за да е за­вър­шен аб­сур­дът, пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов обя­ви, че ще се при­съ­е­ди­ни към стач­ка­та на биз­не­са сре­щу пред­ла­га­но­то по­ви­ше­ние на це­ни­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та. То­ест Бо­ри­сов ще стач­ку­ва сре­щу соб­с­т­ве­ния си ми­нис­тър на енер­ге­ти­ка­та Те­ме­нуж­ка Пет­ко­ва и пар­ла­мен­тар­на­та си гру­па, ко­я­то под­к­ре­пи бив­шия де­пу­тат от ДСБ Иван Ива­нов за пред­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не (КЕВР).

В ре­зул­тат на то­ва На­род­но­то съб­ра­ние гла­су­ва да се от­ло- жи при­е­ма­не­то на но­ви­те це­ни на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та с един ме­сец, за да про­дъл­жи без­цел­но­то лу­та­не.

Елек­т­ри­чес­ки­ят Джон Голд

За да ба­лан­си­ра при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те на На­ци­о­нал­на­та елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния, КЕВР се опи­та да на­то­ва­ри те­зи, ко­и­то най-мал­ко би­ха пос­т­ра­да­ли - фир­ми­те, ко­и­то в пос­лед­ни­те две го­ди­ни из­ля­зо­ха на сво­бод­ния па­зар (т.е. не ку­пу­ва елек­т­ро­е­нер­ги­я­та по ре­гу­ли­ра­ни це­ни от три­те елек­т­ро­раз­п­ре­де­ли­тел­ни дру­жес­т­ва в Бъл­га­рия). Ако през ми­на­ла­та го­ди­на це­на­та на то­ка за биз­не­са, из­б­рал сво­бо­да­та (без раз­хо­ди­те за пре­нос и раз­п­ре­де­ле­ние), бе­ше приб­ли­зи­тел­но 10 ст. за все­ки ки­ло­ват­час, за би­то­ви­те пот­ре­би­те­ли тя бе­ше 12.5 ст., а за фир­ми­те, ко­и­то ос­та­на­ха при ЕРП-та­та - 18 ст. То­ест ед­на го­ля­ма гру­па пред­п­ри­я­тия ус­пя­ха да сва­лят смет­ки­те с меж­ду 35 и 55%.

Имен­но към тях бе­ше на­со­чен но­ви­ят мо­дел на КЕВР. Ре­гу­ла­то­рът ре­ши да уве­ли­чи так­са­та „за­дъл­же­ние към об­щес­т­во­то“, с ко­я­то се пок­ри­ват раз­хо­ди­те на НЕК за за­ку­пу­ва­не на скъ­па зе­ле­на енер­гия, пре­фе­рен­ци­ал­ни­те та­ри­фи на за­вод­с­ки и топ- ло­фи­ка­ци­он­ни цен­т­ра­ли, как­то и част от пла­ща­ни­я­та по дъл­гос­роч­ни­те до­го­во­ри с „Ей И Ес“и „Кон­ту­р­Г­ло­бал“. Тя се зап­ла­ща от всич­ки пот­ре­би­те­ли, ко­и­то па­за­ру­ват елек­т­ро­е­нер­гия на сво­бод­ни це­ни. Ско­кът на так­са­та от 18.93 на 40.31 лв. уве­ли­ча­ва­ше и це­ни­те им с меж­ду 17 и 20%. Ни­кой не оби­ча по-ви­со­ки це­ни, но без съм­не­ние всич­ки те­зи фир­ми са в по-доб­ра си­ту­а­ция, от­кол­ко­то пре­ди из­ли­за­не­то си на сво­бо­ден па­зар. Въп­ре­ки то­ва ми­на­ла­та сед­ми­ца ка­би­не­тът пред­ло­жи по-мал­ко на­рас­т­ва­не на це­ни­те за по­ве­че­то про­из­вод­с­т­ве­ни пред­п­ри­я­тия.

До­пъл­ни­тел­но се очак­ва­ше теж­ка­та ин­дус­т­рия, ко­я­то ве­че де­сет го­ди­ни е на сво­бод­ния па­зар (и съ­от­вет­но пол­з­ва нис­ки­те це­ни), да по­лу­чи спе­ци­ал­на от­с­тъп­ка. Пред­виж­да­ше се так­са­та за тях да бъ­де око­ло 25 лв. Но тъй ка­то це­на­та на ед­ро в Бъл­га­рия се очак­ва да пад­не (на фо­на на рас­тя­щи це­ни в Ев­ро­па), всъщ­ност уве­ли­че­ни­е­то ще­ше да бъ­де в рам­ки­те на ня­кол­ко про­цен­та. На прак­ти­ка се въ­веж­да­ше спе­ци­ал­на суб­си­дия за го­ле­ми­те и енер­го­ем­ки пред­п­ри­я­тия.

“Очак­вах­ме це­ни­те всъщ­ност да пад­нат“, обяс­ня­ва Кон­с­тан­тин Ста­ме­нов, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция на ин­дус­т­ри­ал­ни­те и енер­гий­ни кон­су­ма­то­ри. Той е един от хо­ра­та, ра­бо­ти­ли по на­ред­ба­та, ко­я­то оп­ре­де­ля кои пред­п­ри­я­тия мо­гат да по­лу­чат дър­жав­на по­мощ под фор­ма­та на от­с­тъп­ка от 85% от ком­по­нен­та­та за зе­ле­на енер­гия. Ста­ме­нов е и ди­рек­тор „Стра­те­ги­чес­ко пла­ни­ра­не и ин­вес­ти­ции” в „Сто­ма­на Ин­дъс­т­ри” и от го­ди­ни се бо­ри да по­лу­чи по-нис­ки це­ни за теж­ка­та ин­дус­т­рия. Проб­ле­мът на та­зи ка­те­го­рия пред­п­ри­я­тия е, че в по­ве­че­то стра­ни от ЕС за нея има скри­ти суб­си­дии и чес­то се по­лу­ча­ва та­ка, че елек­т­ро­е­нер­ги­я­та в Гер­ма­ния е по-ев­ти­на от та­зи в Бъл­га­рия.

Нап­ри­мер у нас в мо­мен­та це­на­та на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та за теж­ка­та ин­дус­т­рия е око­ло 80 лв. за ме­га­ват­час (за­ед­но с раз­хо­ди­те за ба­лан­си­ра­не), ка­то вър­ху все­ки пот­ре­бен ме­га­ват се пла­ща так­са пре­нос и „за­дъл­же­ние към об­щес­т­во­то“от 26.89 лв., т.е. об­що 57.3 ев­ро. В Гър­ция це­ни­те за биз­не­са са с 50% по-ви­со­ки, но теж­ка­та ин­дус­т­рия мо­же да си до­го­ва­ря пря­ко та­ри­фи­те с пра­ви­тел­с­т­во­то и те мо­гат да пад­нат на 35-40 ев­ро. То­ва оказ­ва се­ри­о­зен на­тиск на всич­ки мес­т­ни пред­п­ри­я­тия с гръц­ки соб­с­т­ве­ни­ци да миг­ри­рат на юг.

Ка­то ця­ло под­хо­дът на КЕВР е ба­лан­си­ран - ми­ни­мал­но уве­ли­че­ние на це­ни­те за би­та (след ка­то те ве­че ско­чи­ха с над 10% ми­на­ла­та го­ди­на), це­ни­те за биз­не­са на­рас­т­ват по-се­ри­оз­но, но все пак са зна­чи­тел­но по-нис­ки от те­зи на ре­гу­ли­ра­ния па­зар, а за теж­ка­та ин­дус­т­рия ситуацията ос­та­ва неп­ро­ме­не­на. Ето за­що по­за­та в стил Джон Голд (ге­ро­ят биз­нес­мен на Айн Ранд, кой­то обя­вя­ва стач­ка сре­щу по­тис­ка­що­то го об­щес­т­во), пре­диз­ви­ка­на от ня­кол­ко ра­бо­то­да­тел- ски ор­га­ни­за­ции, оба­че из­г­леж­да ст­ран­на. Въп­ро­сът е за­що Бой­ко Бо­ри­сов из­б­ра да стач­ку­ва, вмес­то да зас­та­не зад соб­с­т­ве­ния си ка­би­нет и де­пу­та­ти. И най-лес­но­то обяс­не­ние е, че над не­го още тег­не сян­ка­та на 2013 г. и про­тес­ти­те за це­ни­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та, и из­вес­т­но­то му не­же­ла­ние да зас­та­ва зад не­по­пу­ляр­ни, но нуж­ни мер­ки.

По­ня­ко­га по­пу­лиз­мът има бърз ефект

След ка­то Бо­ри­сов по­ис­ка да оглави про­тес­та сре­щу пра­ви­тел­с­т­во­то си, ло­гич­но це­ли­ят план за ре­фор­ми за­поч­на да се кла­ти ка­то ку­ла от кар­ти. От­ла­га­не­то с ме­сец на це­но­во­то ре­ше­ние, ко­е­то та­зи сед­ми­ца бе­ше гла­су­ва­но от де­пу­та­ти, ще до­не­се но­ви за­гу­би за НЕК. Със си­гур­ност те ще бъ­дат мно­го по­го­ле­ми от пред­ви­де­ни­те мер­ки за сви­ва­не на раз­хо­ди­те за ВЕИ (ко­и­то мо­же­ха да бъ­дат при­ло­же­ни и един ме­сец по-къс­но). За пър­во­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та НЕК има­ше за­гу­ба от про­даж­ба на елек­т­ро­е­нер­гия от 56 млн. лв. Ако се при­е­ме и пред­ло­же­ни­е­то на „Дви­же­ние Бъл­га­рия на граж­да­ни­те“за от­ла­га­не на но­ви­те це­ни с шест ме­се­ца, за­гу­ба­та прос­то ще се тру­па.

От­с­тъп­ки­те от при­е­тия мо­дел пък ще сви­ят при­хо­ди­те на дър­жав­на­та ком­па­ния и тя мо­же и да не из­ле­зе на ну­ла. „Аз бих под­к­ре­пил [НЕК] с дър­жав­на га­ран­ция, но при га­ран­ции, че ка­со­ви­те по­то­ци ще га­ран­ти­рат об­с­луж­ва­не­то на за­дъл­же­ни­я­та“, ка­за в бю­джет­на­та ко­ми­сия фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов. То­ва ня­ма да поз­во­ли на Бъл­гар­с­кия енер­ги­ен хол­динг да взе­ме за­ем, с кой­то да бъ­дат по­га­се­ни за­дъл­же­ни­я­та на НЕК към „Ей И Ес“и „Кон­ту­р­Г­ло­бал“. Те съ­от­вет­но ще се от­ка­жат от обе­ща­на­та от­с­тъп­ка в це­ни­те си, ко­е­то ще до­ве­де до но­ви 97 млн. лв. на гър­ба на На­ци­о­нал­на­та елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния. И т.н.

В съ­що­то вре­ме в сре­ди­те на ГЕРБ от­но­во се го­во­ри по съ­щия на­чин ка­то през 2011 г. В На­род­но­то съб­ра­ние ви­цеп­ре­ми­е­рът То­мис­лв Дон­чев ка­за, че ка­би­не­тът е сре­щу уве­ли­ча­ва­не­то на це­на­та на то­ка, „за­що­то пра­ви­тел­с­т­во­то ис­ка да оку­ра­жи рас­те­жа“. То­ва зву­чи ло­гич­но, но имен­но за­ра­ди по­доб­на политика (ко­га­то Бой­ко Бо­ри­сов под­х­вър­ля­ше под­хо­дя­щия про­цент за ръст на це­ни­те на то­ка на ДКЕВР) при пър­во­то пра­ви­тел­с­т­во на ГЕРБ за­поч­на да се тру­па та­риф­ни­ят де­фи­цит на НЕК - т.е. да про­да­ва то­ка си по­ев­ти­но, от­кол­ко­то го ку­пу­ва. За пе­ри­о­да 2011/2012 г. дър­жав­на­та ком­па­ния нат­ру­па 150 млн. лв. де­фи­цит, кой­то ве­че дос­тиг­на 1.4 мл­рд. лв.

Мер­ки на по­жар

След сре­ща­та меж­ду син­ди­ка­ти­те, ра­бо­то­да­те­ли­те и пре­ми­е­ра в края ми­на­ла­та сед­ми­ца се по­я­ви­ха но­ви три спа­си­тел­ни за енер­ге­ти­ка­та мер­ки. Пър­ва­та е ВЕИ-та­та да про­да­ват елек­т­ро­е­нер­ги­я­та, за ко­я­то ня­мат пра­во да по­лу­ча­ват пре­фе­рен­ци­ал­ни

та­ри­фи, по па­зар­ни це­ни - т.е. за око­ло 70 лв. за ме­га­ват­час. В мо­мен­та та­зи до­пъл­ни­тел­на елек­т­ро­е­нер­гия се зап­ла­ща по це­на на мик­са на НЕК (119 лв). То­ва ре­ше­ние оба­че ня­ма да има поч­ти ни­ка­къв ефект. По дан­ни на ЕСО през ми­на­ла­та го­ди­на и фо­то­вол­та­ич­ни­те, и вя­тър­ни­те цен­т­ра­ли са ра­бо­ти­ли под оп­ре­де­ле­ни­те им 1250 и 2200 ча­са (над те­зи ча­со­ве би ва­жа­ла пред­ло­же­на­та мяр­ка). До­ри с очак­ва­ния ръст на про­из­вод­с­т­во­то през та­зи го­ди­на сви­ва­не­то на це­на­та ще за­сег­не са­мо от­дел­ни про­из­во­ди­те­ли и НЕК ще спес­ти ня­кол­ко ми­ли­о­на ле­ва.

Вто­ра­та мяр­ка е да се от­не­ме пре­фе­рен­ци­ал­на­та це­на на ВЕИ-та­та, ко­и­то са по­лу­чи­ли суб­си­ди­и­те по раз­лич­ни прог­ра­ми. Тук оба­че ста­ва ду­ма за мик­роп­ро­ек­ти, ко­и­то, въп­ре­ки че са вну­ши­тел­но число - 365, се рав­ня­ват на мал­ко над 2% от всич­ки ин­с­та­ли­ра­ни в стра­на­та фо­то­вол­та­ич­ни цен­т­ра­ли. На вто­ро мяс­то, с ре­ше­ние на ДКЕВР от края на 2011 г. по­ве­че­то от тях по­лу­чи­ха по-нис­ки та­ри­фи от стан­дар­т­ни­те, та­ка че да се от­че­те ефек­тът от суб­си­ди­я­та. Пок­рай ре­ше­ни­е­то на­ис­ти­на ус­пя­ха да се про­мък­нат ня­кол­ко де­сет­ки про­ек­ти, ко­и­то по­лу­ча­ват нес­п­ра­вед­ли­во ви­со­ки при­хо­ди, но до­ри и те да се от­ре­жат, от­но­во ста­ва ду­ма за ня­кол­ко ми­ли­о­на ле­ва.

Тре­та­та мяр­ка е иде­я­та да се об­ло­жи из­но­сът на елек­т­ро­е­нер­гия. За та­зи мяр­ка всъщ­ност най-мно­го ло­би­ра ед­ри­ят биз­нес, кой­то пред­по­ла­га, че ако ек­с­пор­тът на­ма­лее, то­ва ще на­ка­ра про­из­во­ди­те­ли­те да сва­лят це­ни­те. То­ва оба­че не е точ­но та­ка - по-мал­ки­те про­даж­би уве­ли­ча­ват за­гу­би­те им и те всъщ­ност на­ду­ват це­ни­те на вът­реш­ния па­зар. Към то­ва тряб­ва да се при­ба­ви и опи­тът от 2013 г., ко­га-

От­ла­га­не­то на но­ви­те це­ни ще нат­ру­па по­ве­че за­гу­би в НЕК, от­кол­ко­то об­съж­да­ни­те мер­ки за спес­тя­ва­не на раз­хо­ди.

то за­ра­ди бло­ки­ран из­нос в Бъл­га­рия има­ше из­ли­шък на елек­т­ро­е­нер­гия и тряб­ва­ше да бъ­де ог­ра­ни­ча­ва­но про­из­вод­с­т­во­то до­ри на АЕЦ „Коз­ло­дуй“. При всич­ки слу­чаи так­са­та вър­ху из­но­са ще бъ­де мно­го нис­ка и при­хо­ди­те от нея ня­ма да са мно­го по­ве­че, от­кол­ко­то на пред­ход­ни­те две мер­ки.

Пос­лед­но­то пред­ло­же­ние, ко­е­то се под­к­ре­пя от част от ми­нис­т­ри­те и де­пу­та­ти­те от ГЕРБ на­че­ло с бив­шия ми­нис­тър Де­лян Доб­рев, е да се сви­ят „ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те раз­хо­ди“на дър­жав­ни­те дру­жес­т­ва. Под то­ва се раз­би­ра не са­мо оряз­ва­не­то на за­ку­пу­ва­не­то на кан­це­лар­с­ки ма­те­ри­а­ли, но и на зап­ла­ти­те. Об­що раз­хо­ди­те за труд в дър­жав­ни­те дру­жес­т­ва в елек­т­ро­е­нер­ге­ти­ка­та за 2014 г. са би­ли 729 млн. лв., т.е., ако те се сви­ят с 10%, то­ва би до­ве­ло до се­ри­оз­но спес­тя­ва­не на сред­с­т­ва. Мяр­ка­та оба­че ло­гич­но се пос­ре­ща на нож от син­ди­ка­ти­те. В ТЕЦ „Ма­ри­ца-из­ток 2“ра­бо­тят 2400 ду­ши, до­ка­то в час­т­на­та ТЕЦ „Кон­ту­р­Г­ло­бал Ма­ри­ца-из­ток 3“, ко­я­то е с двой­но по-мал­ка мощ­ност, ра­бо­тят 480 ду­ши - т.е. пет пъ­ти по-мал­ко. Да се очак­ва оба­че в рам­ки­те на един ме­сец да има ма­со­ви сък­ра­ще­ния е, ме­ко ка­за­но, не­ре­а­лис­тич­но.

Чес­ти­то, г-н Ива­нов!

Яс­но е, че се­га об­съж­да­ни­те мер­ки ня­ма да имат осо­бен ефект, до­ри и да се при­ло­жат. Един­с­т­ве­но­то не­що, ко­е­то мо­же да се прог­но­зи­ра със си­гур­ност, е, че за то­зи пе­ри­од са­мо ще ско­чат за­гу­би­те на НЕК. След то­ва пра­ви­тел­с­т­во­то от­но­во ще прех­вър­ли го­ре­щия кар­тоф на КЕВР. Очак­ва­ни­я­та мо­гат да са са­мо две. Ед­но­то е ре­гу­ла­то­рът да нап­ра­ви мик­рос­ко­пич­ни про­ме­ни в мо­де­ла си. А дру­го­то е то­ку­що из­б­ра­ни­ят пред­се­да­тел Иван Ива­нов да си по­да­де ос­тав­ка­та. Той зап­ла­ши още при из­би­ра­не­то му, че ако му се оказ­ва пре­ка­ле­но го­лям на­тиск, ще се от­тег­ли.

СНИМКА: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Пред­се­да­те­лят на КЕВР Иван Ива­нов ще тряб­ва да по­е­ме ця­ла­та тежест от но­ви­те це­ни на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та

ИЛЮСТРАЦИЯ: КА­ПИ­ТАЛ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.