Най-лес­но е да се лъ­жем

Capital - - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА -

Ако слу­ша­те де­ба­ти­те за це­на­та на то­ка в пос­лед­ни­те две сед­ми­ци, със си­гур­ност ви се е за­ви­ло свят. Ос­вен мно­го­ми­ли­ар­д­ни дъл­го­ве в НЕК (вяр­но) се вър­тят бас­нос­лов­ни зап­ла­ти в дър­жав­ни­те енер­гий­ни дру­жес­т­ва (по-ско­ро не­вяр­но), фо­то­вол­та­ич­ни цен­т­ра­ли, ко­и­то ра­бо­тят по 24 ча­са в де­но­но­щие (още ни­кой не си е от­к­рил), оли­гар­си се под­рит­ват по ко­кал­че­та­та с ми­ли­о­ни ле­во­ве (вяр­но), биз­не­сът про­тес­ти­ра за то­ва, че ос­та­ва с нис­ки це­ни (по- ско­ро вяр­но), а все­ки ден ня­кой на­ми­ра из­ход от кризата в енер­ге­ти­ка­та (ес­тес­т­ве­но, че ня­ма та­къв).

Проб­ле­ми­те в енер­гий­ния сек­тор са яс­ни. С го­ди­ни­те се тру­па­ха раз­хо­ди от скъ­пи про­ек­ти (АЕЦ „Бе­ле­не“, ВЕЦ „Цан­ков ка­мък“, дъл­гос­роч­ни­те до­го­во­ри с Ей И Ес и „Кон­ту­р­Г­ло­бал“), при­е­ма­ха се по­ли­ти­ки, ко­и­то още по­ве­че уве­ли­ча­ва­ха це­на­та на то­ка (зе­ле­на­та енер­гия и под­к­ре­па­та на топ­ло­фи­ка­ци­и­те), а ня­кол­ко по­ред­ни пра­ви­тел­с­т­ва­та от­каз­ва­ха да ка­жат неп­ри­ят­на­та ис­ти­на, че це- на­та на то­ка тряб­ва да рас­те. Вмес­то то­ва це­на­та се сва­ля­ше, без да има про­мя­на в обек­тив­ни­те фак­то­ри за то­ва. В ре­зул­тат ця­ла­та енер­ге­ти­ка е за­тъ­на­ла в дъл­го­ве.

Ни­кой оба­че не ис­ка да ка­же как­ва е ре­ал­ност­та, с ко­е­то са­мо се ус­лож­ня­ва по­ло­же­ни­е­то. Как­то каз­ва ви­цеп­ре­ми­е­рът Кал­фин: „Яс­но е, че тряб­ва да има пъл­на­та кар­ти­на в енер­ге­ти­ка­та, но ако се пов­та­рят не­вер­ни не­ща и са­мо се го­во­ри за зло­у­пот­ре­би, как да обяс­ниш пос­ле на хо­ра­та, че це­ни­те не­из­беж­но тряб­ва да се по­ви­шат.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.