БИ­СЕР МАНОЛОВ: “В НАД­ЗО­РА НА БНБ СА НУЖ­НИ СТРУК­ТУР­НИ ПРО­МЕ­НИ”

Capital - - НАВИГАТОР -

Над­зо­рът на цен­т­рал­на­та бан­ка тряб­ва да пре­тър­пи из­вес­т­ни струк­тур­ни про­ме­ни. За мен ос­нов­ни­ят проб­лем е, че сис­те­ма­та за ран­но пре­дуп­реж­де­ние не сра­бо­ти. В мо­мен­та та­зи сис­те­ма е в струк­ту­ра­та на над­зо­ра. Счи­там, че тя тряб­ва да бъ­де към уп­ра­ви­тел­ния съ­вет. Пре­ко­мер­но мно­го власт е кон­цен­т­ри­ра­на в ръ­це­те на един чо­век - ше­фа на “Бан­ков над­зор”, и то­ва е дру­го­то важ­но не­що, ко­е­то тряб­ва да бъ­де про­ме­не­но.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.