ГРЕ­ХО­ВЕ­ТЕ НА ИС­К­РОВ

Capital - - НАВИГАТОР -

Два­на­де­сет го­ди­ни на­че­ло на ед­на ин­с­ти­ту­ция са мно­го. Кон­к­рет­но за БНБ и ней­ния уп­ра­ви­тел Иван Ис­к­ров то­ва е поч­ти по­ло­ви­на­та вре­ме, от­как­то Бъл­га­рия не е пла­но­ва икономика и цен­т­рал­на­та й бан­ка е не­за­ви­си­ма. И не­за­ви­си­ма тук е клю­чо­ва ду­ма, за­що­то при за­ко­но­во под­ко­ва­на­та ав­то­но­мия на БНБ два­на­де­сет го­ди­ни пред­по­ла­гат ней­ни­ят уп­ра­ви­тел да я е под­ре­дил и струк­ту­ри­рал по та­къв на­чин, че да ра­бо­ти спо­ред не­го­ва­та ви­зия.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.