ИС­ТО­РИЯ БЕЗ ЩАС­Т­ЛИВ КРАЙ

Capital - - НАВИГАТОР -

„Ще се срещ­нем още кол­ко­то пъ­ти е нуж­но, до­ка­то се про­ва­лим.“Ду­ми­те на ис­пан­с­кия фи­нан­сов ми­нис­тър Лу­ис де Гин­дос, про­це­де­ни пред жур­на­лис­ти по вре­ме на из­то­щи­тел­ния ма­ра­тон от сре­щи в Брюк­сел през седмицата, по­каз­ват из­то­ще­ни­е­то, раз­д­раз­не­ни­е­то и от­ча­я­ни­е­то след без­к­рай­ни­те пре­го­во­ри меж­ду Гър­ция и меж­ду­на­род­ни­те й кре­ди­то­ри от ЕС, ЕЦБ и МВФ. В тях всич­ки оп­ре­де­ле­ния за „кра­ен срок“бя­ха раз­тег­ле­ни от­въд въ­об­ра­же­ни­е­то, прех­вър­ча­ха пред­ло­же­ния и кон­т­рап­ред­ло­же­ния за ре­фор­ми в Гър­ция.

СНИМКА: REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.