ПОЛУЖИВИ ЛЕ­ГЕН­ДИ

Capital - - НАВИГАТОР -

Ако има лед­ни­ко­ви пе­ри­о­ди във фут­бо­ла, в бъл­гар­с­кия нас­тъп­ва то­ва ля­то. Част от ди­но­зав­ри­те ще из­м­рат, а ня­кои ви­до­ве рис­ку­ват да из­чез­нат за­ви­на­ги. А след края му фут­бол­на­та кар­ти­на ня­ма да е та­ка­ва, как­ва­то я поз­на­ва­ме в съз­на­тел­ния си жи­вот. То­дор Бат­ков, кой­то от 17 го­ди­ни е свър­зан с уп­рав­ле­ни­е­то на “Лев­с­ки” и от 11 го­ди­ни пря­ко с из­д­ръж­ка­та, се от­тег­ли. След 21 го­ди­ни на­ли­ва­не на па­ри в “Ло­ко­мо­тив” (Со­фия) Ни­ко­лай Ги­гов съ­що сло­жи край на при­със­т­ви­е­то си във фут­бо­ла след от­не­ма­не­то на ли­цен­за на от­бо­ра за А гру­па.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.