ГРЪМ В ЕЛЕК­Т­РОН­НИЯ ОБ­ЛАК

Capital - - НАВИГАТОР -

По ли­ни­я­та на елек­т­рон­но­то уп­рав­ле­ние от две сед­ми­ци те­че ви­со­ко нап­ре­же­ние. По­ли­ти­чес­ко­то раз­д­виж­ва­не по та­зи те­ма е във вър­хо­ва за пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни точ­ка и шан­сът ця­ло­то ад­ми­нис­т­ра­тив­но ту­ло­ви­ще на дър­жа­ва­та най-нак­рая да по­е­ме в ед­на струк­ту­ри­ра­на ди­ги­тал­на по­со­ка то­зи път из­г­леж­да ре­а­лен. Знак за то­ва е и съз­да­ва­не­то на спе­ци­ал­на аген­ция за елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние, ко­я­то Ми­нис­тер­с­ки­ят съ­вет одоб­ри пре­ди дни. Око­ло уреж­да­не­то на пра­во­мо­щи­я­та й в за­кон и из­бис­т­ря­не­то на пос­лед­ни­те де­тай­ли се раз­вих­ри се­ри­оз­на бит­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.