НО­ВИ­ТЕ ЕК­С­Т­РИ НА „ДИ­Е­МА ЕК­С­Т­РА“

Capital - - НАВИГАТОР -

Ако има не­що, око­ло ко­е­то се обе­ди­ня­ват всич­ки учас­т­ни­ци на те­ле­ви­зи­он­ния па­зар в Бъл­га­рия, то е, че зри­те­ли­те в та­зи стра­на не са свик­на­ли да пла­щат за то­ва, ко­е­то вър­ви по ек­ра­ни­те им. Или по-точ­но свик­на­ли са да пла­щат мал­ко за всич­ко на­куп. За­то­ва и все­ки опит да бъ­дат на­ка­ра­ни да из­ва­дят до­пъл­ни­тел­ни па­ри е об­ре­чен да вър­ви теж­ко.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.