Асо­ци­а­ци­я­та на про­ку­ро­ри­те и ВСС се обя­ви­ха сре­щу ре­фор­ма­та

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Със­лов­на­та ор­га­ни­за­ция на дър­жав­ни­те об­ви­ни­те­ли - Асо­ци­а­ци­я­та на про­ку­ро­ри­те, из­ле­зе с по­зи­ция, с ко­я­то от­х­вър­ли поч­ти всич­ки пред­ло­же­ния на Ми­нис­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то за ре­фор­ма на съ­деб­на­та сис­те­ма. Спо­ред асо­ци­а­ци­я­та не­га­тив­ни­те яв­ле­ния в ра­бо­та­та на про­ку­ра­ту­ра­та не би­ли свър­за­ни с то­ва ка­къв е със­та­вът на ВСС, да­ли е пос­то­ян­но дейс­т­ващ и кол­ко ще е ман­да­тът на ад­ми­нис­т­ра­тив­ния ръ­ко­во­ди­тел. „За­ко­но­да­те­лят ще ис­ка да ни тре­ти­ра по де­фи­ни­ция и пре­зум­п­ция ка­то ко­рум­пи­ра­ни хо­ра и ка­то та­ки­ва, ко­и­то взи­мат пач­ки под чар­ша­фи­те“, обя­ви още зам. ра­йон­ни­ят про­ку­рор на Со­фия Сте­фан Милев. В чет­вър­тък Вис­ши­ят съ­де­бен съ­вет прие ста­но­ви­ще, с ко­е­то обя­ви, че пред­ло­же­ни­ят па­кет от про­ме­ни в кон­с­ти­ту­ци­я­та мо­же да бъ­де при­ет са­мо от Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние. Ста­но­ви­ще­то бе­ше гла­су­ва­но с из­к­лю­чи­тел­но крех­ко мнозинство - де­сет на осем гла­са, а един се е въз­дър­жал. Те­за­та, че пред­ло­же­ни­те от пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во про­ме­ни са въз­мож­ни са­мо от Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние, се лан­си­ра от ос­нов­ни­те про­тив­ни­ци на ре­фор­ма­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.