От­па­да бан­ко­ва­та тай­на при фа­лит

Capital - - СЕДМИЦАТА -

РАЗ­С­ЛЕД­ВА­НЕ На за­се­да­ни­е­то си в чет­вър­тък пар­ла­мен­тът прие без де­ба­ти про­ме­ни в За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции, свър­за­ни с опо­вес­тя­ва­не на бан­ко­ва­та тай­на при бан­ка в про­из­вод­с­т­во по не­със­то­я­тел­ност. То­ва ще поз­во­ли на вре­мен­на­та ко­ми­сия, ко­я­то раз­с­лед­ва фа­ли­та на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТБ), да обя­ви име­на­та на ли­ца и фир­ми с не­о­без­пе­че­ни за­е­ми и до­го­во­ри за склю­че­ни не­ре­дов­ни це­сии със за­дъл­же­ния към бан­ка­та. Спо­ред при­е­ти­те тек­с­то­ве в шес­т­ме­се­чен срок от обя­вя­ва­не­то на не­със­то­я­тел­ност­та син­ди­кът на бан­ка опо­вес­тя­ва как­то фи­зи­чес­ки­те, та­ка и юри­ди­чес­ки­те ли­ца и раз­ме­ра на тех­ни­те вло­го­ве с при­ви­ле­ги­ро­ва­ни лих­ве­ни ус­ло­вия. Глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров пък обя­ви та­зи сед­ми­ца, че до края на ме­се­ца про­ку­ра­ту­ра­та ще наз­на­чи меж­ду­на­род­на сче­то­вод­на ек­с­пер­ти­за по раз­с­лед­ва­не­то за из­точ­ва­не­то. Ос­вен то­ва Со­тир Ца­ца­ров ка­за, че ако ек­с­т­ра­ди­ци­я­та на бан­ке­ра Цве­тан Ва­си­лев про­дъл­жа­ва да се ба­ви, про­ку­ра­ту­ра­та ще вне­се в съ­да де­ло­то за из­точ­ва­не­то на бан­ка­та и ще го съ­ди за­доч­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.