Бъч­ва­ро­ва и Кал­фин ще от­го­ва­рят за бежанците

Capital - - СЕДМИЦАТА -

РО­КА­ДИ Ви­цеп­ре­ми­е­ри­те Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва и Ивай­ло Кал­фин ста­ват съп­ред­се­да­те­ли на На­ци­о­нал­ния съ­вет по миг­ра­ция и ин­тег­ра­ция. То­ва ре­ши пра­ви­тел­с­т­во­то на за­се­да­ни­е­то си в сря­да. Съ­ве­тът тряб­ва да раз­ра­бо­ти еди­нен стра­те­ги­чес­ки до­ку­мент за проб­ле­ми­те с бежанците в Бъл­га­рия и тях­на­та ин­тег­ра­ция. Спо­ред съ­об­ще­ни­е­то на прес­цен­тъ­ра на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет (МС) про­мя­на­та се на­ла­га по­ра­ди то­ва, че ко­ор­ди­на­ци­я­та на дей­ност­та на Дър­жав­на­та аген­ция за бежанците пре­ми­на­ва от ре­со­ра на ви­цеп­ре­ми­е­ра по ко­ор­ди­на­ция на ев­ро­пейс­ки­те по­ли­ти­ки и ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни­те въп­ро­си Мег­ле­на Ку­не­ва в ре­со­ра на ви­цеп­ре­ми­е­ра и ми­нис­тър на вът­реш­ни­те ра­бо­ти Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва. На съ­що­то за­се­да­ние пра­ви­тел­с­т­во­то ре­ши още, че спор­ни­ят пред­се­да­тел на Етич­на­та ко­ми­сия към Вис­шия съ­де­бен съ­вет Ясен Тодоров ня­ма да бъ­де член на но­во­съз­да­де­ния На­ци­о­на­лен съ­вет по ан­ти­ко­руп­ци­он­ни по­ли­ти­ки към МС. На мяс­то­то на пред­с­та­ви­тел на ВСС ка­би­не­тът взе ре­ше­ние да вклю­чи глав­ния съ­де­бен ин­с­пек­тор Те­о­до­ра Точ­ко­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.