САЩ оп­ре­де­ли ро­ми­те и ме­ди­и­те ка­то проб­лем­ни в Бъл­га­рия

Capital - - СЕДМИЦАТА -

КРИ­ТИ­КА Се­рия кри­тич­ни към Бъл­га­рия док­ла­ди на чуж­дес­т­ран­ни ор­га­ни­за­ции и на Дър­жав­ния де­пар­та­мент на САЩ бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни през седмицата. В по­не­дел­ник ко­ми­са­рят по пра­ва­та на чо­ве­ка към Съ­ве­та на Ев­ро­па Нилс Муйж­ни­екс обя­ви с тре­вож­ност, че стра­на­та от­чи­та ра­зо­ча­ро­ващ прог­рес при за­щи­та­та на пра­ва­та на бежанците и хо­ра­та в ин­с­ти­ту­ци­и­те, а ме­дий­на­та сре­да дег­ра­ди­ра. В сря­да пък неп­ра­ви­тел­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция „Фрий­дъм ха­ус“оп­ре­де­ли Бъл­га­рия ка­то „нес­та­бил­на де­мок­ра­ция“, ка­то я пос­та­вя на де­ве­то мяс­то сред стра­ни­те от бив­шия из­то­чен блок и на­рав­но с Ру­мъ­ния и Гър­ция. Спо­ред из­с­лед­ва­не­то не­е­фек­тив­ност­та и ко­руп­ци­я­та в по­ли­ти­чес­ка­та и съ­деб­на­та сис­те­ма са ос­нов­ни­те проб­ле­ми на стра­на­та. В го­диш­ния си док­лад за пра­ва­та на чо­ве­ка Дър­жав­ни­ят де­пар­та­мент на САЩ съ­що от­че­те вло­ша­ва­ща­та се ме­дий­на сво­бо­да и ло­шо­то със­то­я­ние на ин­с­ти­ту­ци­и­те у нас, вклю­чи­тел­но на зат­во­ри­те, но пос­та­ви мар­ги­на­ли­зи­ра­не­то на ром­с­ко­то мал­цин­с­т­во ка­то най-не­от­ло­жен проб­лем в об­ласт­та на чо­веш­ки­те пра­ва у нас.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.