Здрав­на ко­ми­сия вдиг­на заб­ра­на­та за про­даж­ба на бол­ни­ци

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

С 12 гла­са за, с шест про­тив и един въз­дър­жал се пар­ла­мен­тар­на­та здрав­на ко­ми­сия прие на първо че­те­не про­ек­то­за­ко­на за ле­чеб­ни­те за­ве­де­ния, пред­ло­жен от здрав­ния ми­нис­тър д-р Пе­тър Мос­ков. Тек­с­то­ве­те пред­виж­дат да се въ­ве­де на­ци­о­нал­на здрав­на кар­та и здрав­на­та ка­са да не пла­ща на всич­ки бол­ни­ци, как­то до­се­га. Ос­вен то­ва за­ко­нът поз­во­ля­ва сли­ва­не на кли­ни­ки и вди­га съ­щес­т­ву­ва­ща­та от 2001 г. заб­ра­на за при­ва­ти­за­ция на ле­чеб­ни за­ве­де­ния. При раз­дър­жа­вя­ва­не­то кли­ни­ка­та ще бъ­де пред­ло­же­на първо на ра­бо­те­щи­те в нея ле­ка­ри и са­мо ако не я ку­пят, ще се про­да­ва и на дру­ги ин­вес­ти­то­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.