Бъл­гар­с­ки­ят „Лас Ве­гас“на­би­ра сред­с­т­ва от бор­са­та

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Най-го­ля­ма­та еми­сия ва­ран­ти в ис­то­ри­я­та на бъл­гар­с­кия ка­пи­та­лов па­зар за­поч­на да се тър­гу­ва в по­не­дел­ник. Ста­ва въп­рос за кни­жа­та за уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла до 6.8 мл­рд. лв. на „Ке­пи­тъл кон­септ ли­ми­тед“, ком­па­ния на ин­вес­ти­то­ра от Хон­конг Сти­вън Ло, кой­то стои зад ме­гап­ро­ек­та за град­с­ки ту­ри­зъм „Све­та Со­фия“край со­фийс­ко­то се­ло Му­са­че­во. Ме­ни­джър по еми­си­я­та е ин­вес­ти­ци­он­на­та ком­па­ния Manе Capital, чий­то пред­с­та­ви­тел Или­ян Скар­ла­тов (вля­во) да­де старт на тър­го­ви­я­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.