Бю­джет­ни­ят из­ли­шък е над 1.1 мл­рд. лв.

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ДАН­НИ Из­ли­шъ­кът в бю­дже­та ще е над 1.1 мл­рд. лв. за пър­ви­те шест ме­се­ца на 2015 г., обя­ви фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов. Дан­ни­те са пред­ва­ри­тел­ни, а сал­до­то поч­ти съв­па­да с ре­зул­та­та от пред­ход­ния ме­сец. Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър съ­об­щи, че при­чи­на­та за по­ред­ния ме­сец с из­ли­шък е по- го­ля­ма­та съ­би­ра­е­мост от стра­на на НАП и Аген­ция „Мит­ни­ци“. Об­що при­хо­ди­те и по­мо­щи­те са 16.2 мл­рд. лв., ка­то из­пъл­не­ни­е­то спря­мо за­ло­же­ния план е 53.3%. Спо­ред Го­ра­нов е въз­мож­но об­щи­ят им раз­мер да над­х­вър­ли с 2 мл­рд. лв. пла­ни­ра­но­то за го­ди­на­та. На­лич­ни­те дан­ни за юни по­каз­ват, че НАП е съб­ра­ла с 905 млн. лв. по­ве­че спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2014 г., а мит­ни­ци­те - с бли­зо 150 млн. лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.