1.7

Capital - - СЕДМИЦАТА -

мл­рд. лв. за­ем от дър­жа­ва­та за Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те за­ра­ди КТБ мо­же да бъ­дат ре­фи­нан­си­ра­ни от меж­ду­на­род­ни бан­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.