ЕС се до­го­во­ри за раз­сел­ва­не на миг­ран­ти

Capital - - СЕДМИЦАТА -

СО­ЛИ­ДАР­НОСТ Ли­де­ри­те на 28-те дър­жа­ви от ЕС се до­го­во­ри­ха къс­но в чет­вър­тък за раз­сел­ва­не на де­сет­ки хи­ля­ди имиг­ран­ти без до­ку­мен­ти, влез­ли в съ­ю­за през Ита­лия и Гър­ция. Пре­зи­ден­тът на ЕС До­налд Туск ка­за, че об­що 40 000 ду­ши в две­те стра­ни ще бъ­дат раз­се­ле­ни в след­ва­щи­те две го­ди­ни. От­дел­но се пред­виж­да раз­сел­ва­не­то на дру­ги 20 000 ду­ши, ко­и­то в мо­мен­та са из­вън Ев­ро­па. Очак­ва се по­ве­че­то от тях да са си­рий­ци и ирак­ча­ни. Ня­ма да има за­дъл­жи­тел­ни кво­ти за при­ем за вся­ка стра­на, как­ви­то пър­во­на­чал­но се об­съж­да­ха. Вът­реш­ни­те ми­нис­т­ри на ЕС тряб­ва да до­о­фор­мят спо­ра­зу­ме­ни­е­то до края на юли и те­пър­ва да се мис­ли къ­де да за­жи­ве­ят те­зи хо­ра. Бъл­га­рия и Ун­га­рия по­лу­чи­ха из­к­лю­че­ние от то­ва за­дъл­же­ние, съ­об­щи Туск, но без под­роб­нос­ти. Ми­на­ла­та сед­ми­ца Бу­да­пе­ща сус­пен­ди­ра за­дъл­же­ни­е­то си по пра­ви­ла­та на ЕС да при­е­ма об­рат­но имиг­ран­ти, ко­и­то са влез­ли в стра­на­та, но са про­дъл­жи­ли към дру­ги ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви. Ун­га­рия обя­ви съ­що, че ще строи сте­на по 175-ки­ло­мет­ро­ва­та си гра­ни­ца със Сър­бия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.