Фран­ция заб­ра­ни и съ­ди Uber

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ПОГ­РОМ Френ­с­ки­ят вът­ре­шен ми­нис­тър Бер­нар Каз­ньов обя­ви в пе­тък, че е пред­п­ри­ел прав­ни дейс­т­вия сре­щу мес­т­ни­те ме­ни­джъ­ри на ком­па­ни­я­та за спо­де­ле­но пъ­ту­ва­не Uber, ко­я­то об­ви­ни в „ци­нич­но“и „аро­ган­т­но“па­зар­но по­ве­де­ние. Ден по-ра­но Фран­ция заб­ра­ни из­пол­з­ва­не­то на мо­бил­но­то при­ло­же­ние за ко­ли на кам­па­ни­я­та. Та­ка влас­ти­те за­е­ха стра­на­та на так­си­мет­ро­ви­те шо­фьо­ри, ко­и­то бло­ки­ра­ха клю­чо­ви тран­с­пор­т­ни въз­ли в про­тест сре­щу кон­ку­рен­т­на­та ус­лу­га. Из­п­ра­вен пред зап­ла­ха­та от но­ви со­ци­ал­ни въл­не­ния, до­ри френ­с­ки­ят пре­зи­дент Фран­соа Оланд се на­ме­си от Брюк­сел с ис­ка­не да се прек­ра­ти дей­ност­та на ком­па­ни­я­та в стра­на­та. „Ние сме пра­во­ва дър­жа­ва и за­ко­нът има вър­хо­вен­с­т­во“, ка­за Каз­ньов. Фран­ция прие през ок­том­в­ри 2014 г. за­кон, с кой­то заб­ра­ня­ва на кли­ен­ти­те да вли­зат в кон­такт с не­ре­гис­т­ри­ра­ни так­си­мет­ро­ви шо­фьо­ри. Uber ос­пор­ва пра­ви­ло­то, ка­то твър­ди, че то е не­яс­но и пре­чи на сво­бо­да­та на пред­п­ри­е­ма­чес­т­во­то. Очак­ва се кон­с­ти­ту­ци­он­ни­ят съд да се про­из­не­се по ка­зу­са през сеп­тем­в­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.