КА­ПИ­ТАЛ НО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

„Ня­кой по­мис­ли ли за хо­ра­та по се­ла­та, ка­то ис­ка да оти­дем в А ок­ръж­на? 1000 чо­ве­ка се из­сип­ват, ня­ма ед­на кра­ва да им ос­та­не. Най-ло­шо­то е, че нас, ве­те­ра­ни­те, ни­кой не ни пи­та за ни­що. Все ед­но ни ня­ма, ни­ко­га не сме иг­ра­ли за то­зи от­бор.“Ди­ми­тър Пе­нев, фут­бо­л­eн тре­ньор, пред „24 ча­са“

„Гор­дея се и с КТБ, ко­я­то не ус­пя да за­ра­зи ос­та­на­ла­та сис­те­ма.“Иван Ис­к­ров, уп­ра­ви­тел на БНБ в ос­тав­ка, пред БНТ

„Ако днес рус­ки­ят ли­дер [Вла­ди­мир Пу­тин] вне­зап­но се влю­би и ре­ши да из­бя­га от Кре­мъл, ни­кой не знае как ще из­г­леж­да след го­ди­на стра­на­та, ко­я­то днес се отъж­дес­т­вя­ва с не­го. В мо­нар­хи­и­те, ко­га­то ца­рят си оти­де, всич­ки зна­ят кой е прес­то­ло­нас­лед­ни­кът, в Ки­тай пре­да­ва­не­то на власт­та се га­ран­ти­ра от ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия, на За­пад из­бо­ри­те ре­ша­ват как­во ста­ва на дру­гия ден. В днеш­на Ру­сия ня­ма прес­то­ло­нас­лед­ник, ня­ма сил­на пар­тия, ко­я­то да мо­же да га­ран­ти­ра власт­та, а из­бо­ри­те са дис­к­ре­ди­ти­ра­ни.“Иван Кръс­тев, по­ли­то­лог, в ин­тер­вю за „24 ча­са“

„Де­лян Пе­ев­с­ки бе­ше с неп­ри­ят­на вън­ш­ност, за­то­ва не го ха­рес­ва­ха хо­ра­та. Про­тес­ти­рах за­ра­ди за­ко­на за ДАНС, за­що­то бе­ше про­ме­нен с ог­лед на лич­ност­та.“Ге­ор­ги Близ­наш­ки, съ­вет­ник на ДПС, пред пар­ла­мен­тар­на­та прав­на ко­ми­сия за про­мя­на на кон­с­ти­ту­ци­я­та

„Ко­га­то ти поз­во­лиш пре­са­та да ко­мен­ти­ра, чуж­ди­те по­сол­с­т­ва да ко­мен­ти­рат и т.н., с не­за­ви­си­мост­та на съ­деб­на­та власт е прик­лю­че­но вед­нъж за­ви­на­ги.“проф. Ге­ор­ги Близ­наш­ки

„Един­с­т­ве­ни­те, ко­и­то със си­гур­ност ще за­гу­бят, са фор­ма­ци­и­те, раз­чи­та­щи на кон­т­ро­ли­ран и ку­пен вот, кой­то ще олек­не в ма­си­ва от гла­со­ве“. Бо­ря­на Ди­мит­ро­ва, со­ци­о­лог, пред „24 ча­са“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.