Ива­не, за­що го нап­ра­ви...

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Ед­на го­ди­на вре­ди. То­ва е рав­нос­мет­ка­та от ре­ше­ни­е­то на Иван Ис­к­ров да не по­е­ме мо­рал­на от­го­вор­ност, ка­то ця­ла го­ди­на ос­та­на вкоп­чен в пос­та си на­че­ло на БНБ след кра­ха на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка.

По соб­с­т­ве­ни­те му ду­ми (а ве­ро­ят­но и по соб­с­т­ве­но­то му убеж­де­ние) та­ка гу­вер­ньо­рът е пред­па­зил БНБ от уп­рав­лен­с­ки ва­ку­ум и от по­пъл­з­но­ве­ния към не­за­ви­си­мост­та й. Точ­но ва­ку­ум оба­че опис­ва най-доб­ре клю­чо­ва­та фи­нан­со­ва ин­с­ти­ту­ция в мо­мен­та и то­зи ва­ку­ум ид­ва имен­но от пуб­лич­но­то не­до-

Нас­лед­ни­кът на Ис­к­ров ще тряб­ва да обез­в­реж­да мин­но по­ле от не­до­ве­рие, ко­е­то за пос­лед­на­та го­ди­на е ста­на­ло още по-об­шир­но и гъс­то осе­я­но.

ве­рие към ръ­ко­вод­с­т­во­то й. Под ръ­ко­вод­с­т­во­то на Ис­к­ров БНБ зву­чи не­дос­то­вер­но, как­во­то и да ка­же (а тя има мно­го за каз­ва­не точ­но в мо­мен­та, ко­га­то Гър­ция и бан­ко­ва­та й сис­те­ма са в жес­то­ка тур­бу­лен­ция). Един­с­т­ве­ни­ят на­чин то­зи ва­ку­ум да бъ­де за­пъл­нен бе­ше с дос­той­но­то от­тег­ля­не на ръ­ко­вод­с­т­во­то й, приз­на­ва­не на греш­ки­те или по­не ос­та­вя­не на ня­кой друг да ги оце­ня­ва и поп­ра­вя. И да за­ло­жи соб­с­т­ве­на­та си ре­пу­та­ция.

От­ка­зът да се при­е­ме оче­вид­но­то, а имен­но над­зор­ни про­пус­ки, до­ве­ли до дър­жав- на на­ме­са за ми­ли­ар­ди, са­мо зам­ра­зи ста­тук­во­то. Ед­на го­ди­на след КТБ ня­ма­ме мно­го по­ве­че яс­но­та за ре­ал­но­то със­то­я­ние в бан­ко­вия сек­тор и ще тряб­ва да ча­ка­ме още ед­на, за да го раз­бе­рем. Мо­де­лът на мъл­ча­ние, на­ло­жен при уп­рав­ле­ни­е­то на Ис­к­ров, про­дъл­жа­ва да се при­ла­га, но ако пре­ди той чер­пе­ше си­ли от ре­но­ме­то на цен­т­рал­на­та бан­ка, се­га са­мо по­раж­да съм­не­ния. И те с вре­ме­то ста­ват взри­во­о­пас­ни.

Нас­лед­ни­кът на Ис­к­ров ще тряб­ва да обез­в­реж­да то­ва мин­но по­ле от не­до­ве­рие, ко­е­то за пос­лед­на­та го­ди­на е ста­на­ло още по-об­шир­но и гъс­то осе­я­но ( стр. 17). Рис­кът да се за­дейс­т­ва ня­коя от сис­тем­ни­те бом­би във фи­нан­со­вия сек­тор, ос­та­ве­ни без над­зор от БНБ, Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор или ня­коя дру­га пле­не­на ин­с­ти­ту­ция, не е пре­неб­ре­жим. До­ри и при най- доб­ро­на­ме­ре­ни дейс­т­вия по из­чис­т­ва­не на па­за­ра и по раз­г­раж­да­не на мо­де­ли­те, на­ло­же­ни от ше­фо­ве­те на ре­гу­ла­то­ри, греш­на стъп­ка мо­же да от­во­ри дуп­ки за ми­ли­ар­ди, ко­и­то ще тряб­ва да се по­пъл­ват от бю­дже­та. Друг път оба­че за съ­жа­ле­ние ня­ма.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.