Що е то пред­ви­дим съ­юз­ник

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Раз­но­по­соч­ни­те ре­ак­ции на бъл­гар­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции по по­вод пла­но­ве­те за раз­по­ла­га­не на аме­ри­кан­с­ка во­ен­на тех­ни­ка по из­точ­на­та пе­ри­фе­рия на ев­ро­ат­лан­ти­чес­ко­то прос­т­ран­с­т­во по­каз­ват мно­го се­ри­о­зен сис­те­мен, а мо­же би и цен­нос­тен проб­лем. Те са на път да пре­вър­нат стра­на­та ни в сво­е­об­раз­на­та чер­на ов­ца на НАТО, за­що­то наг­лед­но де­мон­с­т­ри­рат, че Бъл­га­рия не прос­то из­пит­ва се­ри­оз­но зат­руд­не­ние да взи­ма ра-

От всич­ки шест дър­жа­ви, на чи­я­то те­ри­то­рия ще има ро­та­ция на щат­с­ки во­ен­нос­лу­же­щи, Бъл­га­рия има най-мал­ко ос­но­ва­ние да се чув­с­т­ва зап­ла­ше­на.

ци­о­нал­ни ре­ше­ния в със­то­я­ние на кри­за, а всъщ­ност да дейс­т­ва до­ри под ми­ни­ма­лен по­ли­ти­чес­ки стрес, ка­къв­то е ре­ше­ни­е­то за до­пус­ка­не на ог­ра­ни­чен кон­тин­гент за ро­та­ци­он­на во­ен­на под­го­тов­ка. Проб­ле­мът оба­че е и по-се­ри­о­зен, за­що­то, за раз­ли­ка от не­съ­щес­т­ву­ва­щия ве­че Вар­шав­с­ки до­го­вор, по­ли­ти­чес­ки­те ре­ше­ния в НАТО се взи­мат с кон­сен­сус. Та­ка не­а­дек­ват­ност­та на ед­на от тях мо­же да под­ко­пае спо­соб­ност­та на це­лия али­анс да дейс­т­ва.

От всич­ки шест дър­жа­ви, на чи­я­то те­ри­то­рия ще има ро­та­ция на щат­с­ки во­ен­нос­лу­же­щи, Бъл­га­рия има най­мал­ко ос­но­ва­ние да се чув­с­т­ва зап­ла­ше­на. Стра­на­та ни ня­ма су­хо­зем­на гра­ни­ца с Ру­сия или дър­жа­ва със зам­ра­зен кон­ф­ликт ка­то Ук­рай­на или Мол­до­ва. Мно­го по-го­ля­ма при­чи­на за при­тес­не­ние нап­ри­мер имат при­бал­тийс­ки­те ре­пуб­ли­ки, ко­и­то мо­гат да бъ­дат пре­га­зе­ни от Чер­ве­на- та ар­мия за по-мал­ко от ден. Или пък Ру­мъ­ния, под­с­ло­ни­ла еле­мен­ти от про­ти­во­ра­кет­ния щит на САЩ. Въп­ре­ки то­ва оба­че един­с­т­ве­на­та дър­жа­ва, ко­я­то се раз­т­ре­пер­ва при вся­ко спо­ме­на­ва­не на съ­юз­ни­чес­ки­те й ан­га­жи­мен­ти, си ос­та­ва Бъл­га­рия.

Ко­е­то ня­как не се впис­ва в пре­тен­ци­и­те ни, че сме ло­я­лен и пред­ви­дим съ­юз­ник, спо­де­лящ сход­ни цен­нос­ти в ос­та­на­ли 28 чле­но­ве на НАТО. Хай­де по-сме­ло, а?

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.