Ако ня­кой все пак ис­ка да про­ве­ри ВЕИ-та­та

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Впос­лед­ни­те го­ди­ни се раз­п­рос­т­ра­ня­ват как­ви ли не ми­то­ве за ВЕИ - от то­ва, че фо­то­вол­та­и­ци ра­бо­тят по 32 ча­са в де­но­но­щи­е­то, че про­ек­ти ма­со­во са не­за­кон­ни и как­во ли още не. До мо­мен­та оба­че ни­то со­лар­но­то пер­пе­ту­ум мо­би­ле е от­к­ри­то, ни­то ня­кой, кой­то е прес­тъ­пил пра­ви­ла­та, е на­ка­зан.

За­що­то всъщ­ност про­вер­ки­те са не­се­ри­оз­ни и тър­сят в пог­реш­на по­со­ка. Нап­ри­мер се­га уп­рав­ля­ва­щи­те са се хва­на­ли да про­ве­ря­ват кой ин­вес­ти­тор как­ва въз­в­ра­ща­е­мост има и ако тя е по-ви­со­ка, да му се на­ма­лят це­ни­те. Ефек­тът оба­че ще е точ­но об­рат­ни­ят. Нап­ри­мер мно­го ин­вес­ти­то­ри раз­ду­ва­ха раз­хо­ди­те си и по то­зи на­чин ре­а­ли­зи­ра­ха пе­чал­ба­та си още с пус­ка­не­то на про­ек­та. То­ва не е неп­ре­мен­но не­за­кон­но, а по-ско­ро ес­тес­т­вен де­фект на пред­ва­ри­тел­но оп­ре­де­ле­ни­те фик­си­ра­ни та­ри­фи. Та­ка те­зи про­вер­ки ще на­ка­жат точ­но те­зи, ко­и­то не са си за­ви­ша­ва­ли раз­хо­ди­те, ра­бо­ти­ли са ефек­тив­но и се­га си пла­щат данък пе­чал­ба. Вмес­то то­ва мо­гат да се проб­ват ня­кои по-смис­ле­ни не­ща. 1. Го­ля­ма част от фо­то­вол­та­ич­ни­те цен­т­ра­ли бя­ха при­съ­е­ди­не­ни в пос­лед­ни­те сед­ми­ци на юни 2012 г. Цел­та бе­ше да хва­нат дейс­т­ва­щи­те то­га­ва зна­чи­тел­но по-ви­со­ки та­ри­фи, ко­и­то бя­ха сви­ти на­по­ло­ви­на от 1 юли. За да се слу­чи то­ва оба­че, мно­го от тях бя­ха фик­тив­но ра­бо­те­щи. То­ва мо­же лес­но да се про­ве­ри с мо­мен­та, в кой­то са се про­ве­ли 72-ча­со­ви­те про­би на цен­т­ра­ли­те (те­зи дан­ни се па­зят в ЕРП-та­та и НЕК). 2. Всич­ки ин­вес­ти­то­ри са по­да­ли до­ку­мен­ти в НАП, за да пла­тят ДДС про­ек­ти­те си. В тях тряб­ва да има мит­ни­чес­ки­те дек­ла­ра­ции, с ко­и­то са вне­се­ни ком­по­нен­ти­те за тех­ни­те цен­т­ра­ли. По то­ва мо­же да се ви­ди ко­га точ­но са би­ли ин­с­та­ли­ра­ни и да­ли съ­що не са на­ру­ши­ли пра­ви­ла­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.