ИТ и аут­сор­синг биз­нес в Плов­див – от ам­би­ция до ре­ал­ност

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Не ду­ми, а де­ла тряб­ват. Та­зи фра­за опис­ва доб­ре случ­ва­що­то се на ин­вес­ти­ци­он­ния фронт в Плов­див. Гра­дът не крие ам­би­ци­я­та си ос­вен ин­дус­т­ри­а­лен цен­тър, да бъ­де и цен­тър на ИТ и аут­сор­синг биз­не­са. Та­зи ам­би­ция не ос­та­ва са­мо на ду­ми и под те­пе­та­та се ра­бо­ти ак­тив­но, за да се пре­вър­нат да­де­нос­ти­те на гра­да в ак­тив­ни фак­то­ри за прив­ли­ча­не на ин­вес­ти­то­ри. В Плов­див офи­си имат над 30 аут­сор­синг ком­па­нии ка­то сред тях са Telus, Sofica, 60K, Medianetwork, Scale Focus и Unify и т.н.

Ди­на­ми­ка­та в та­зи ин­дус­т­рия през пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни вър­ви ръ­ка за ръ­ка със съз­да­ва­не­то на пър­ви­те спо­де­ле­ни цен­т­ро­ве за ра­бо­та, биз­нес клъс­те­ри и спе­ци­а­ли­зи­ра­ни съ­би­тия. В Плов­див е обо­со­бен парк „Об­ра­зо­ва­ние и ви­со­ки тех­но­ло­гии“, ед­на от шест­те ин­дус­т­ри­ал­ни зо­ни, фор­ми­ра­щи Тра­кия ико­но­ми­чес­ка зо­на. Ос­нов­на­та му цел е да осъ­щес­т­ви док­т­ри­на­та „Об­ра­зо­ва­ние в дейс­т­вие“. Об­щи­на Плов­див ра­бо­ти с при­о­ри­тет за раз­ви­ти­е­то на те­зи сек­то­ри, ка­то съ­дейс­т­ва ак­тив­но на ин­вес­ти­то­ри­те.

В Плов­див жи­ве­ят над 100 000 ду­ши на въз­раст меж­ду 20 и 34 г., а в гра­да има 7 уни­вер­си­те­та, 2 ко- ле­жа, 34 про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии и 53 цен­тъ­ра за про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние. В ход е ак­ти­вен ди­а­лог меж­ду об­ра­зо­ва­ни­е­то и биз­не­са, а мес­т­ни­ят Клъс­тер „Ин­фор­ма­ци­он­ни и ко­му­ни­ка­ци­он­ни тех­но­ло­гии Плов­див“е един от ак­тив­ни­те учас­т­ни­ци в не­го.

Кад­ри за ИТ ин­дус­т­ри­я­та се обу­ча­ват в Плов­див­с­кия уни­вер­си­тет и във фи­ли­а­ла на Со­фийс­кия Тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет. Гра­дът пред­ла­га спе­ци­а­лис­ти в гра­фич­ния ди­зайн, фо­тог­ра­фия, мул­ти­ме­дий­ни из­кус­т­ва и вир­ту­ал­на ре­ал­ност, как­то и в ези­ко­ви и ху­ма­ни­тар­ни спе­ци­ал­нос­ти. Мал­ко по­ве­че от по­ло­ви­на­та мла­ди хо­ра (19-35 г.) в гра­да го­во­рят по­не един чужд език, а око­ло 6 000 вла­де­ят два. Око­ло 20 500 ду­ши оце­ня­ват ком­пю­тър­ни­те си уме­ния ка­то ви­со­ки или мно­го ви­со­ки, а един на все­ки 10 се за­ни­ма­ва с прог­ра­ми­ра­не.

В ИТ и аут­сор­синг сек­то­ра в Плов­див са за­е­ти над 4 000 ду­ши, ко­е­то е два пъ­ти по­ве­че от ни­во­то пре­ди три го­ди­ни. Раз­лич­ни про­уч­ва­ния по­каз­ват, че Плов­див има по­тен­ци­ал да уве­ли­чи за­е­ти­те в сек­то­ра до 12 000 ду­ши в след­ва­щи­те 5-7 го­ди­ни. Ако то­ва се слу­чи, в гра­да ще са не­об­хо­ди­ми но­ви 100 хил. кв. м офис пло­щи клас А.

За пър­ви­те шест ме­се­ца на го­ди­на­та раз­ре­ши­тел­ни­те за стро­еж са с 50% по­ве­че спря­мо 2014 г. и об­х­ва­щат про­ек­ти за 160 хил. кв. м но­ви жи­лищ­ни и офис сгра­ди. Про­ек­ти­те за офис сгра­ди клас А ве­че са ня­кол­ко, ка­то два от тях ще от­во­рят вра­ти до края на го­ди­на­та. Ни­ва­та на на­е­ми­те про­дъл­жа­ват да са прив­ле­ка­тел­ни, ка­то за ка­чес­т­вен офис са не­об­хо­ди­ми най-мно­го 7-8 ев­ро за кв. м, а за по-нис­ка ка­те­го­рия до­ри 2-3 ев­ро на кв. м ме­сеч­но.

При на­е­ми сред­но с око­ло 30% по-нис­ки от те­зи в сто­ли­ца­та и не тол­ко­ва ожес­то­че­на кон­ку­рен­ция за ква­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри, по-нис­ки да­нъ­ци и так­си, доб­ра ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и прив­ле­ка­тел­на сре­да за жи­вот, не е из­не­на­да, че все по­ве­че ату­сор­синг и ИТ ком­па­нии из­би­рат Плов­див. Ге­ог­раф­с­ка­та бли­зост до Со­фия и по­ло­жи­тел­ни­ят опит от пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни до­пъл­ват про­фи­ла на гра­да ка­то прив­ле­ка­тел­на дес­ти­на­ция за аут­сор­синг и ИТ биз­нес.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.